Zastosowanie wapna w gospodarce odpadami-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zastosowanie wapna w gospodarce odpadami-opracowanie - strona 1 Zastosowanie wapna w gospodarce odpadami-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Przemysł hutniczy i stalowniczy
Kamień wapienny - używany jest w hutnictwie przy produkcji żelaza i metali nieżelaznych jako topnik; wapno palone - stosuje się jako składnik umożliwiający aglomerację rudy, do odsiarczania surówki, do usuwania zanieczyszczeń tworzących żużel, jako reagent przy produkcji aluminium z rud boksytowych, jako składnik przy prowadzeniu separacji metodą flotacji różnych soli metalicznych, jako regulator zasadowości i dekoagulator.
Uzdatnianie wody
Wapno jest szeroko wykorzystywane w procesach uzdatniania wody. W uzdatnianiu wody pitnej, wapno jest dodawane w kilku etapach w postaci mleka wapiennego, w celu uzyskania odpowiedniego pH wody, przy czym rola wapna polega uprzednio na: usunięciu zawartych w wodzie substancji powoduj ących niepożądany zapach, smak, zabarwienie, zmniejszeniu twardości wody, dezynfekcji. Wapno usuwa twardość wody w wyniku dekarbonizacji, czemu towarzyszą procesy koagulacji, sedymentacji i filtracji. Zaletą dekarbonizacji przy użyciu wapna jest powstawanie osadów łatwych do usuwania z osadników i możliwych do wykorzystania w przyrodzie. W uzdatnianiu wody do celów przemysłowych istotnym jest działanie w kierunku ponownego wykorzystania wody w obiegu zamkniętym lub zneutralizowanie zanieczyszczeń przed odprowadzeniem wody na zewnątrz. Stosowane tu wapno palone lub hydratyzowane powoduje zobojętnienie kwasów, wytrącenie metali, siarczanów, fluorków itp. oraz powstanie osadu (szlamu), w którym substancje szkodliwe są unieruchomione i który może być bezpiecznie składowany lub w inny sposób utylizowany.
Oczyszczanie ścieków
Stosowanie wapna w technologii oczyszczania ścieków ma już długą tradycj ę. Wapno jest tu użytkowane w różnych procesach mechanicznych, chemicznych i biologicznych - nadaj ąc ściekom wysoki odczyn alkaliczny, współuczestniczy w niszczeniu bakterii drogą chemiczną, a następnie poprzez koagulacj ę składników - w usuwaniu zanieczyszczeń. Wytrącone osady po neutralizacji wapnem wykazuj ą o wiele lepsze właściwości sedymentacyjne niż osady powstałe w przypadku stosowania innych substancji chemicznych. Wapno daje też dobre wyniki w usuwaniu metali ciężkich.
Ochrona środowiska naturalnego
Produkty wapiennicze w ochronie środowiska naturalnego są niezastąpione i znaczenie ich w tej dziedzinie wzrasta. Przykładem stosowania ich w ochronie środowiska jest oczyszczanie gazów odlotowych (spalin) powstających ze spalania węgla w zakładach energetycznych. Instalacje odsiarczania oczyszczają dostające się do atmosfery spaliny z tlenków siarki i azotu w wyniku stosowania jednego z trzech produktów wapiennych: mączki wapiennej, wapna palonego mielonego lub suchogaszonego. W niektórych instalacjach wapno bierze udział też w unieszkodliwianiu niepożądanych substancji organicznych (dioksyn, furanów) i metali ciężkich.


(…)

… i zanik aktywności biologicznej. Większość bakterii i wirusów ginie w środowisku kwaśnym przy odczynie pH<3 i alkalicznym pH>9. Badania na destrukcją wegetatywnych form bakterii w środowisku alkalicznym ujawniły ich obumieranie po 1 godzinie ekspozycji w środowisku przy pH 11,0. Również stwierdzono redukcję wskaźnikowych bakterii Escherichia coli w osadach przy pH 11,5 do 12,0 w temperaturze 10C…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz