Zastosowanie pali

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zastosowanie pali - strona 1 Zastosowanie pali - strona 2 Zastosowanie pali - strona 3

Fragment notatki:

Zastosowanie pali
Palisady wykonywane z pali wierconych typu Benoto lub formowanych w gruncie iniekcją strumieniową mogą tworzyć albo ściany budowli podziemnej albo trwale, sku­teczne zabezpieczenie ścian wykopu. Pale tworzące ciągłą ścianę obudowy wymagają precyzyjnej techniki ich wykonawstwa i odpowiednio dużej średnicy, aby nachodząc na siebie wzajemnie dawały w miejscach przecięcia odpowiednio grubą konstrukcję nośną (rys. 10.38). Pale są więc formowane wzdłuż osi ściany w odstępach osiowych mniejszych od średnicy pala. W pierwszej kolejności jest wiercony i betonowany co drugi pal bez zbrojenia, a następnie między już wykonanymi dwoma palami betono­wymi nawierca się otwór pali drugiego rzutu. Pale drugiego rzutu są zbrojone jako ele­menty nośne i łączą palisadę w ciągłą ścianę budowli podziemnej. Pale zbrojone są czę­sto zapuszczane w grunt na nieco większą głębokość (około 1 m), co umożliwia lepsze ich utwierdzenie w podłożu. Jako ciekawostkę technologiczną można zastosować bar­wienie pali wykonywanych w pierwszej kolejności dwoma, na przemian używanymi, barwnikami, aby umożliwić bieżącą kontrolę równomiernego nawiercania sąsiednich pali w drugim rzucie ich realizacji. Otwory wiertnicze w gruntach nieustabilizowanych mogą być wykonywane w rurach obsadowych lub pod osłoną zawiesiny iłowej. W otwo­rach wypełnionych zawiesiną stosujemy podwodne betonowanie, to znaczy, że rura do­prowadzająca mieszankę betonową pozostaje w niej stale zanurzona aż do końca beto­nowania. Gdy pale osiągną pełną nośność, wykonujemy wykop i strop budowli rodziemnej oparty na palisadzie. Całkowicie wykończony i zaizolowany strop zasypujemy ziemią i zagospodarowujemy teren. Dalsze roboty prowadzimy metodą podziemną jak w me­todzie mediolańskiej. Drążymy wyrobisko, wykonujemy płytę spągową i wyrównuje­my ściany obudowy układając warstwy betonu narzutowego, najczęściej zbrojonego siatką rozpiętą na palisadzie. W miarę potrzeby wykonujemy izolację wewnętrzną wraz z obudową przenoszącą hydrostatyczne ciśnienie wody.
Częściej palisadę stosujemy jako zabezpieczenie ścian wykopu od strony szczegól­nie chronionych budowli naziemnych lub nadziemnych, takich jak budynki zabytko­we, budowle wysokościowe, obiekty wrażliwe na nierównomierne osiadanie, urządze­nia zagrażające katastrofą budowlaną itp. Jako zabezpieczenie ścian palisadę można również wykonać w innym odpowiednio korzystnym układzie pali, np. ustawianych ażu­rowo lub w osi łamanej umożliwiającej zwiększenie jej sztywności, nośności. Palisada zabezpieczająca skarpę czy ścianę wykopu jest dodatkowo kotwiona w podłożu chro­nionej budowli, dzięki czemu po wstępnym naciągu kotwi mamy do czynienia z bar­dzo sztywnym, ustabilizowanym układem nośnym, zweryfikowanym doświadczalnie. Oprócz dużej niezawodności konstrukcji palowej jest ona bardzo prosta w procesie re­alizacji. Pale mogą być zapuszczane w grunt z powierzchni terenu normalnie użytko­wanego, np. pod ruchem pojazdów \ dopiero, gdy będą wykonane w całości, możemy przystąpić do realizacji i dalszej części budowli podziemnej. Jest to jedna z bardziej efektownych metod budowy obiektów podziemnych w warunkach intensywnego zago­spodarowania terenu miejskiego lub przemysłowego. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz