Zasoby wody i sposoby pomiaru potencjału wodnego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasoby wody i sposoby pomiaru potencjału wodnego-opracowanie - strona 1 Zasoby wody i sposoby pomiaru potencjału wodnego-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Sposoby pomiaru potencjału wody glebowej Potencjał wody glebowej całkowity potencjał wody glebowej:
jt = jg+ jo+ jm+ jp [J kg-1] [J m-3 = N m-2] [J mol-1]
jt - potencjał ogólny wody w glebie
jg - potencjał grawitacyjny wody w glebie
jo - potencjał osmotyczny, składowa zwiazana z koncentracja soli w roztworze glebowym
jm - potencjał macierzysty
jp - potencjał ciśnieniowy
Charakterystyka ciśnienie - wilgotność gleby Y(q), przykładowe dla gleby zwięzłej i o luźnej strukturze
Gleby luźne (wytworzone ze żwirów i piasków)
Gleby zwięzłe (wytworzone z iłów i glin cięŜkich)
Wilgotność (wagowa)
Wilgotność gleby lub gruntu[1] W określa się jako stosunek masy wody zawartej w glebie Mw do masy fazy stałej gleby Ms (masy po wysuszeniu w temp. 105 °C). Wyraża się ją w procentach wagowych i nazywa niekiedy wilgotnością wagową:
W=(Mw/Ms)*100%
Wilgotność objętościowa
Wilgotność gleby wyrażana jest również często w procentach objętościowych, jako tzw. wilgotność objętościowa Wo. Określa ona stosunek objętościowy wody w glebie Vw do objętości całej próby gleby V:
Wo=(Vw/V)*100%
Sposoby kształtowania zasobów wodnych w glebie
ZASOBY WODY:
Retencja glebowa i krajobrazowa -metoda: • poprawa struktury gleby, zabiegi agromelioracyjne, wapnowanie, prawidłowa agrotechnika, odpowiedni płodozmian, zwiekszenie zawartosci próchnicy w glebie,
• układ pól ornych, użytków zielonych, lasów, użytków ekologicznych,
• zalesienia, tworzenie pasów ochronnych, zadrzewien, zakrzaczen,
• zwiekszenie powierzchni mokradeł, torfowisk, bagien
2) Wody gruntowe
i podziemne-metoda • ograniczenie spływu powierzchniowego,
• zwiekszenie przepuszczalnosci gleb,
• zabiegi przeciwerozyjne, fitomelioracyjne i agromelioracyjne, regulowanie odpływu z sieci drenarskiej,
• stawy i studnie infiltracyjne
3) Wody
Powierzchniowe -metoda • małe zbiorniki wodne, pietrzenia na ciekach,
• regulacja odpływu ze stawów, oczek wodnych,
• gromadzenie wody w rowach melioracyjnych, kanałach,
• retencjonowanie odpływów z systemów drenarskich,
• zwiekszenie retencji dolinowej
Optymalne głębokości wód gruntowych na UZ i GO w okresie wegetacji z uwzględnieniem gleb o strukturze zwięzłej i luźnej Rodzaj gleby Rodzaje użytków rolnych
grunty mineralne Łaki Pastwiska Pola orne
0,5 - 0,8 0,7 - 1,0 0,9 - 1,2
Torfy 0,4 - 0,6 0,6 - 0,7 0,7 - 0,8
wg innych zródeł:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz