Zasoby- czynniki produkcji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasoby- czynniki produkcji - strona 1 Zasoby- czynniki produkcji - strona 2 Zasoby- czynniki produkcji - strona 3

Fragment notatki:

Majewska. Notatka składa się z 3 stron.
Zasoby Zasoby często określają się mianem czynników produkcji. Zasoby SA wykorzystywane jako nakłady w procesie produkcji dóbr i usług. Proces produkcji jest jedna z faz procesu gospodarowania. Pozostałe fazy to podział, wymiana i konsumpcja.
W klasycznym ujęciu zasoby dzielimy na trzy podstawowe grupy : ziemie, kapitał, pracę. Ziemia : obszar powierzchni ziemi i wszystko to, co w naturze jest użyteczne w procesie produkcji, tj. zasoby naturalne, w tym materiały, chemikalia, rośliny, powietrze woda oraz ziemia jako ziemia uprawna, grunty pod zabudowę, tereny rekreacyjne. Są to szeroko rozumiane zasoby naturalne. Zasoby naturalne dzieli się na: odnawialne (lasy - tu często proces odnawiania długotrwały) i nieodnawialne (ropa naftowa, minerały). Kapitał : obejmuje potrzebny do przeprowadzenia działalności gospodarczej kapitał fizyczny i finansowy. Są to dobra inwestycyjne, będące wynikiem procesu produkcyjnego, i które wykorzystywane są w procesie produkcji. Jest to zatem ta część dóbr wytworzonych, która nie jest przeznaczona do bezpośredniej konsumpcji. Kapitał fizyczny (realny): a) środki pracy: maszyny, urządzenia, instalacje, narzędzia, budynki fabryczne z oprzyrządowaniem, środki transportu itp.
b) przedmiot pracy: surowce i półfabrykaty (naturalne lub syntetyczne), zapasy produktów, które służą do wyprodukowania danego dobra lub usługi. Kapitał finansowy : środki pieniężne w różnych postaciach wykorzystywane do rozpoczęcia i utrzymywania działalności gospodarczej, takie jak: gotówka, kredyt, papiery wartościowe. Praca (kapitał ludzki): jest to zespół świadomych i celowych czynności człowieka, dzięki którym działa on na otoczenie i przekształca je; jest to nagromadzenie fizycznych i umysłowych zdolności ludzi wykorzystywanych w działalności gospodarczej, inaczej mówiąc każdy sposób, w jaki ludzka energia fizyczna lub umysłowa, może być sensownie wydatkowana. W ujęciu ilościowym kapitał ludzki zależy od rozmiarów, grupy ludności zawodowo czynnej oraz od czasu ich pracy. W ujęciu jakościowym od poziomu kwalifikacji tej grupy. Wśród tych kwalifikacji wyróżnia się opanowanie technologii, umiejętność i doświadczenie w posługiwaniu się wiedzą i narzędziami pracy oraz przedsiębiorczość. J. Schumpeter eksportował przedsiębiorczość jako kolejny, osobny czynnik produkcji. Przedsiębiorczość , jest to zdolność człowieka do wyszukiwania zyskownych sposobów wykorzystania czynników produkcji. Obecnie technologie i wiedzę uważa się również za osobne czynniki produkcji, zasoby strategiczne.. Technologia produkcji wyznacza ilość i rodzaj zasobów koniecznych, do wyprodukowania danego dobra lub usług; wyznacza również proporcje, w jakich zasoby te powinny być ze sobą łączone. Technologia jest to wiedza jak zasoby mogą być łączone w produktywny sposób. Tempo postępu technologicznego zależy przede wszystkim od prędkości, z jaka wymieniamy i przetwarzamy informacje.

(…)

… (ograniczoności) zasobów.
Wiedza cicha - jest skodyfikowana: patent, książka; bezpośrednie doświadczenie podmiotu Wiedza jawna - Granica możliwości produkcyjnych
W danym momencie zawsze w skali przedsiębiorstwa, kraju czy świata jest skończoną liczbą zasobów. Skończona jest również liczba znanych nam technik produkcji, tzn. różnych kombinacji czynników produkcji. Z rzadkości zasobów wynikają ograniczone możliwości produkcje danego podmiotu czy gospodarki, co w polaczeniu ze stale rosnącymi potrzebami zmusza do dokonywania, wyboru spośród wytwarzanych dóbr. Problem ten ilustruje granica możliwości produkcyjnych.
Krzywa możliwości produkcyjnych (GMP) obrazuje istniejące możliwości wyboru, jakie w momencie podejmowania decyzji posiada podmiot gospodarujący. Krzywa ta jest graficznym przedstawieniem różnych…
… przede wszystkim od prędkości, z jaka wymieniamy i przetwarzamy informacje.
Wiedza stanowi podstawowy, najważniejszy zasób społeczeństwa informacyjnego, inaczej nazywanego społeczeństwem wiedzy i jej znaczenie we współczesnym świecie szybko rośnie.
Wymienione rodzaje zasobów mogą być względem siebie komplementarne i do pewnego stopnia substytucyjne. Wzajemna substytucyjność czynników produkcji nie likwiduje problemu rzadkości…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz