Zasady przeprowadzania wyborów do organów stanowiących

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady przeprowadzania wyborów do organów stanowiących - strona 1

Fragment notatki:

Zasady przeprowadzania wyborów do organów stanowiących j.s.t. 24.Zasady przeprowadzania wyborów do j.s.t.
- Powszechność wyborów: oznacza, że wszyscy wyborcy biorą w nich udział na równych prawach i że każdemu z nich przysługuje 1 głos.
- Równość wyborów: oznacza, że wszyscy wyborcy biorą w nich udział na równych prawach i że każdemu z nich przysługuje 1 głos.
- Bezpośredniość wyborów:
- radni wybierani są bezpośrednio spośród kandydatów zgłaszanych w okręgach wyborczych
- głosować można tylko osobiście ( nie stanowi naruszenia takiego obowiązku korzystanie z pomocy innych osób przez osoby niepełnosprawne). Takimi osobami nie mogą być: członkowie komisji wyborczej, mężowie zaufania lub pełnomocnicy. - Tajność głosowania: w lokalu wyborczym muszą znajdować się miejsca zapewniające tajność głosowania w liczbie umożliwiającej wyborcom swobodne korzystanie z nich.
28.Reklamacje na nieprawidłowości w spisie wyborców. 25.Reklamacje za nieprawidłowości w spisie wyborców.
Osoby, którym przysługuje prawo wybierania wpisuje się do wpisu wyborców.
Wyborca może być wpisany tylko do 1 spisu. Taki spis sporządza się w urzędzie gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie, prowadzonego na zasadach określonych w przepisach ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Jest on następnie udostępniany do wglądu w urzędzie gminy.
Składa się z części A obejmującej obywateli polskich i z części B, która obejmuje obywateli unii europejskiej nie będących obywatelami polskimi.
Jeżeli stwierdzimy nieprawidłowości w tym spisie można wnosić reklamację.
W przypadku ich zniesienia wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni i wydać w tej sprawie decyzje. Decyzje wraz z uzasadnieniem doręcza się osobie wnoszącej reklamację, a gdy reklamacja dot. innych osób również tym osobom.
Jeżeli decyzja nie uwzględnia reklamacji lub powoduje skreślenie ze spisu wyborców, wnoszący te reklamację bądź osoba skreślona ze spisu może wnieść w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji skargę do właściwego Sądu Rejonowego. Taką skargę wnosi się za pośrednictwem wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Konstrukcje prawne przyjęte na gruncie tych przepisów prowadzą do wniosku, że reklamacja może być wniesiona nie tylko przez osobę pominiętą w spisie, bądź też która figuruje w spisie w sposób błędny, ale również przez inne osoby jeżeli te ustalą, że w spisie figuruje osoba nie będąca mieszkańcem samorządu terytorialnego, dla której został sporządzony taki spis.
Wójt, burmistrz i prezydent miasta w przypadku wniesienia skargi przesyła niezwłocznie skargę do sądu, może on również zastosować tu tryb samokontroli czyli zmienić lub uchylić decyzję, ale tylko gdy uzna skargę za słuszną.


(…)

… reguluje, w jaki sposób następuje zgłaszanie kandydatów na radnych. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje komitetom wyborczym, Mogą być one tworzone przez :
- partie polityczne i koalicje partii politycznych, - stowarzyszenia i organizacje społeczne
- wyborców - prawo utworzenia komitetu przysługuje obywatelom w liczbie co najmniej 5
Zgłoszenie kandydatów na radnych następuje w formie listy kandydatów…
…. Przepisy dotyczące tej kwestii są dość ogólne, ponieważ jak podkreśla się w doktrynie działania w okresie kampanii wyborczej są nie tyle faktami prawnymi, co politycznymi i nie sposób ich ściśle reglamentować.
30.Ustalanie wyników głosowania w wyborach do organów stanowiących j.s.t. 27. Ustalanie wyników głosowania w wyborach do organów stanowiących j.s.t.
Ordynacja wyborcza zgromadza różne systemy…
… analogiczny system jak w tych dużych gminach przy czym zgodnie z art. 134 ust.2 Ordynacji wyborczej obowiązuje 5% próg wyborczy. Taki sam system obowiązuje w przypadku wyborów do sejmików województw.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz