Zasady, metody i formy stosowane w nauczaniu rzutów w piłce ręcznej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2289
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady, metody i formy stosowane w nauczaniu rzutów w piłce ręcznej-opracowanie - strona 1 Zasady, metody i formy stosowane w nauczaniu rzutów w piłce ręcznej-opracowanie - strona 2 Zasady, metody i formy stosowane w nauczaniu rzutów w piłce ręcznej-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Zasady, metody  i formy stosowane w nauczaniu rzutów w piłce r ę cznej      Nauczaj ąc techniki rzutów należy sobie zdawać sprawę z celu jaki chcemy osiągnąć  aby indywidualne umiej ętności techniczne zaadaptować do współdziałania z zespołem.  Nale ży uczyć tak aby technika była podporządkowana zadaniom gry.   Wyró żniamy trzy podstawowe metody stosowane w nauczaniu nowych elementów  techniki:  1. Metoda analityczna (cz ęściowa): nauczanie trudnego elementu techniki przez rozbicie go  na cz ęści. Polega na nauczaniu poszczególnych elementów zabawy, gry lub ćwiczenia  ruchowego; po opanowaniu przez  ćwiczących wyizolowanych elementów ruchu przechodzi  si ę do bardziej złożonych, by w efekcie uczeń opanował całość.  2. Metoda syntetyczna (cało ściowa): nauczanie tego elementu w sposób całościowy, który  polega na nauczaniu zabawy, gry lub  ćwiczenia ruchowego w całości, od początku w pełnej  formie.  3. Metoda kompleksowa (ł ączna): łączenie tych dwóch metod (analitycznej i syntetycznej) z  akcentem na jedn ą z nich, polegająca w pierwszej fazie na nauczaniu częściami, a następnie  uczy si ę zabawy, gry lub ćwiczenia ruchowego w pełnej formie.  Wy żej wymienione metody stosujemy zgodnie z modelami metody naśladowczo-ścisłej,  zadaniowo- ścisłej bądź programowanego uczenia się w zależności od poziomu motywacji.  Istot ą nauczania techniki gry jest doskonalenie nawyków ruchowych i doprowadzenie do ich  automatyzacji. Powinno ono mie ć charakter kompleksowy, należy przechodzić płynnie z  jednego  ćwiczenia do drugiego  co w efekcie ma doprowadzić do wzrostu technicznego  poziomu wykonania elementu technicznego. W czasie nauczania danego elementu  technicznego nale ży uwzględnić:   a) stworzenie motorycznej podstawy dla techniki,  b) kształtowanie dokładno ści ruchów i ich końcowego efektu,  c) kształtowanie precyzyjnego oddziaływania wysiłku mi ęśniowego oraz       wewn ętrznych i zewnętrznych czynników przy doskonaleniu wyczucia        obszerno ści ruchu i czasu.  W nauczaniu i doskonaleniu techniki stosujemy nast ępujące formy ćwiczeń:  - zabawowa,  ścisła, fragmenty gry i gra uproszczona, szkolna, właściwa.   Kolejno ść występująca w procesie nauczania i doskonalenia techniki:  - pokaz i obja śnienie: ćwiczącym podajemy sposób wykonania danego elementu     technicznego, cel oraz w jakich warunkach powinien by ć zastosowany w grze,  - nauczanie i doskonalenie: pocz ątkowo w warunkach najprostszych i     najprzyst ępniejszych dla ćwiczących stosując formę zabawową i ścisłą,  - nauczanie i doskonalenie w warunkach zbli żonych do gry (w formie  

(…)

… się różnymi krokami, po biegu
przodem, tyłem i bokiem. Zatrzymanie może nastąpić w dwojaki sposób:
a) stopy kontaktują się z podłożem nierównocześnie,
b) stopy równocześnie znajdują oparcie na podłożu.
Zatrzymując się należy obniżyć środek ciężkości ciała, uginając kończyny dolne w stawach
skokowych i kolanowych.
Obroty – zawodnik poruszając się na wprost wykonuje obrót wokół osi długiej ciała,
poruszając…
… się należy obniżyć środek ciężkości ciała, uginając kończyny dolne w stawach
skokowych i kolanowych.
Obroty – zawodnik poruszając się na wprost wykonuje obrót wokół osi długiej ciała,
poruszając się w tym samym kierunku. Pełny obrót powinno wykonywać się w trzech
krokach, tak aby jak najkrócej pozostawać tyłem do kierunku poruszania się.
Krok dostawny – polega na dosuwaniu i odsuwaniu nóg bez…
… się z postawy typowej dla ataku, czy też obrony, w momencie
przemieszczania środka ciężkości ciała do przodu, do momentu gdy zawodnik zaczyna tracić
równowagę. Pierwsze kroki po starcie należą do odbijających, długość kroku stopniowo
wzrasta, do chwili, gdy biegnący osiąga pełną szybkość.
Bieg – w piłce ręcznej zawodnik ma do pokonania dystans różniący się od dystansu biegacza,
zmuszony…
…, kolanowych i biodrowych. Środek ciężkości ciała powinien wykazywać
minimalne tendencje do oscylacji w dół i w górę. Ramiona ugięte w stawach łokciowych.
Krok tenisowy – jest to połączenie kroku biegowego z krokiem dostawnym.
Doskok i odskok – płaski skok w przód; rozróżnia się jednokrok, dwukrok i wielokrok.
Odskok umożliwia szybki powrót do pozycji zajmowanej w określonym systemie obrony.
Zwody…
… się (praca nóg)
oraz ułożenie ciała w stosunku do podłoża. Większość rzutów jest wykonywana z
maksymalnym wykorzystaniem mięśni nóg, rąk i tułowia.
Podział rzutów:
1. Rzut w miejscu – we wszystkich rzutach występuje różnoimienna praca kończyny górnej i
dolnej. Przy rzucie tym należy ustawić się w wykroku, noga wysunięta wyprzedza rękę
rzucającą. W momencie przeniesienia piłki w przód zawodnik odrywa nogę…
… pomocniczą,
- technikę główną.
Do techniki podstawowej zaliczyć należy następujące elementy:
- start,
- postawa,
- bieg,
- zmiana kierunku biegu,
- zatrzymanie,
- obroty,
- krok dostawny,
- krok tenisowy,
- doskok,
- odskok,
- skoki,
- zwody,
- kozłowanie.
Do techniki pomocniczej – chwyty podania.
Do techniki głównej – rzuty do bramek.
Elementy techniki podstawowej.
Postawa - jest uzależniona od takich…
… do przyjęcia podania. Zwody ciałem z piłką mają na celu minięcie przeciwnika i
wykonanie rzutu lub podania. W tej grupie można wyróżnić: zwody przodem, tyłem,
pojedyncze i podwójne. Zwody pojedyncze i podwójne przodem i tyłem dzielimy jeszcze na:
z biegu oraz z naskoku na dnie nogi.
Kozłowanie – ma na celu zdobycie terenu. Należy unikać kozłowania w ataku pozycyjnym.
W sytuacji bliskiego kontaktu…

opanować. Podania w zależności od sytuacji dzielimy na: podania w miejscu, w doskoku, w
biegu i w wyskoku.
Ze względu na sposób wykonywania wyróżniamy:
• podanie jednorącz (górne, półgórne, dolne),
• podanie oburącz (górne, półgórne, dolne),
• podania sytuacyjne (oburącz, z biodra, z nadgarstka, kozłem).
Elementy techniki głównej.
Rzuty do bramki – o ich rodzaju i klasyfikacji decyduje sposób poruszania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz