Zasady kwalifikacji na stopnia drugiego stopnia, Pedagogika, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady kwalifikacji na stopnia drugiego stopnia, Pedagogika, Uniwersytet Warszawski, Warszawa. - strona 1

Fragment notatki:

Studia II stopnia
Notatka zawiera wymagania kwalifikacyjne na studia uzupełniające magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie. Plik ten pochodzi z rekrutacji na kierunek pedagogika.

Pedagogika, stacjonarne drugiego stopnia
Zasady kwalifikacji
Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, magistra lub inżyniera. Kandydaci na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia wskazują, podczas rejestracji na studia, trzy specjalności, których studiowaniem są najbardziej zainteresowani. Wydział zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitów przyjęć na poszczególne specjalności. Limity na specjalności zależeć będą od liczby kandydatów, jak i od możliwości dydaktycznych Wydziału. W przypadku większej liczby chętnych na daną specjalność lub nieuruchomienia specjalności, którą kandydat wskazał jako swój pierwszy wybór, będzie on kierowany na specjalność, którą wskazał jako drugą, a w analogicznej sytuacji będzie przydzielony do specjalności, którą podał w trzeciej kolejności lub zostanie mu zaproponowana inna specjalność. O przyjęciu na specjalność decyduje liczba punktów na liście rankingowej w momencie kwalifikowania na studia. Wydział zastrzega sobie również prawo do nieuruchomienia danej specjalności w przypadku braku wystarczającej liczby chętnych. Dana specjalność powstanie, gdy zbierze się przynajmniej jedna grupa (20 osób). Podział na specjalności zostanie ogłoszony po upublicznieniu listy przyjętych na studia.
Podstawą kwalifikacji jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia, konkurs dyplomów - ocena na dyplomie oraz informacyjna ankieta rekrutacyjna wypełniana online. Wynik końcowy kandydata oblicza się w następujący sposób:
 
Ocena na dyplomie
waga 25%
Średnia z całego toku studiów  waga 25%
Wynik z ankiety rekrutacyjnej
waga 50%
- dostateczna  - 5 pkt.
- dostateczna+ - 6 pkt.
- dobra - 7 pkt.
- dobra+ - 8 pkt.
- celująca lub bardzo dobra-10 pkt.
- do 3,0 - 1 pkt
- 3,1 do 3.49 - 3 pkt.
- 3,5 do 3,74 - 5 pkt.
- 3,75 do 3,99 - 6 pkt.
- 4,0 do 4,24 - 7 pkt.
- 4,25 do 4,49 - 8 pkt.
- 4,5 do 4,69 - 9 pkt.
- od 4,7 - 10 pkt.
Dotychczasowa kariera edukacyjna kandydata. Przedmioty psychologiczne, filozoficzne i socjologiczne realizowane podczas studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich lub studiów II stopnia wraz z ocenami i wymiarem godzinowym oraz znajomość jednego nowożytnego języka obcego na poziomie minimum B2 wg Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy, potwierdzona wpisem do indeksu, certyfikatem językowym bądź dyplomem ukończenia studiów filologicznych w zakresie danego języka.
 
Wynik kandydata oblicza się według następującego wzoru:
W = Od x 25% + Śr x 25% + A x 50%
gdzie:
W - ostateczny wynik kandydata
Od - ocena na dyplomie przeliczona na punkty rekrutacyjne
Śr - średnia ocen z całego toku studiów przeliczona na punkty rekrutacyjne

(…)

… znajomości języka angielskiego na studia II stopnia w ramach specjalności: Pedagogika ogólna i Wczesne nauczanie języka angielskiego to poziom B2.
Od pozostałych kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie C1, potwierdzona odpowiednim certyfikatem, wpisem do indeksu lub oceną w suplemencie, pod warunkiem, że zaliczenie z języka angielskiego odbyło się w formie egzaminu i podany…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz