Zasada Super ficet solo celi

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada Super ficet solo celi - strona 1 Zasada Super ficet solo celi - strona 2

Fragment notatki:

Zasada SUPER FICET SOLO CELI - co znaczy, że budynek jest przynależnością gruntu na ternie, na którym jest zbudowany. I taka jest cywilnoprawna koncepcja. Natomiast prawo do dysponowania własnością unormowane w procesie inwestycyjno - budowlanym odrywa się od tej konstrukcji cywilnoprawnej i prawo do dysponowania nieruchomością nie obejmuje wyłącznie, zaznaczam wyłącznie prawa własności czy prawa użytkowania wieczystego, ale także szereg innych praw. Jak wynikających ze stosunków zobowiązaniowych i tu w ramach tych praw ze stosunków zobowiązaniowych, które upoważniają do wybudowania budynku poprzez to, że są tożsame z prawem do dysponowania nieruchomością na CELE BUDOWLANE wymienia się prawo dzierżawy, prawo najmu, stosunek zobowiązaniowy a orzecznictwo NSA i to już w okresie jeszcze obowiązywania ustawy z 24.10.1974 r. prawo budowlane - utożsamiało z prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane samą zgodę właściciela lub wieczystego użytkownika na wzniesienie budynku na gruncie stanowiącym prawo własności innej osoby lub innego użytkownika wieczystego. Więc dysponując prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane można złamać zasadę SUPER FICET…., czyli uzyskać krótko mówiąc pozwolenie na budowę i wznieść zgodnie z prawem budowlanym, obiekt budowlany na terenie stanowiącym prawo własności lub prawo wieczystego użytkowania innej osoby. No z punktu widzenia cywilnoprawnego może to prowadzić do bardzo poważnych komplikacji, bo kto inny wzniósł budynek a kto inny jest właścicielem nieruchomości. Oczywiście istnieje unormowana w art. 231 kc instytucja budowy na cudzym gruncie i stanowi ART.231, że osoba, która wzniosła budynek na gruncie innej osoby, a wartość tego budynku przewyższa wartość gruntu, może żądać, oczywiście za wynagrodzeniem przeniesienia własności gruntu. I podobna sytuacja zachodzi w stosunku do właściciela gruntu, czyli krótko mówiąc, no istnieją liczne komplikacje o charakterze cywilnoprawnym związane z budową na cudzym gruncie. Natomiast konstrukcja prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, umożliwia, zgodnie z przepisami wznoszenie budynków na gruntach stanowiących prawo własności lub prawo użytkowania innej osoby niż inwestor, co może prowadzić do poważnych komplikacji. Istnieje opracowanie monograficzne, zmodyfikowana wersja rozprawy doktorskiej dzisiejszego prof. UJ „Budowa na cudzym gruncie” wyd. prawnicze Warszawa 1972. Z tych powodów, no prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wymagałoby wnikliwej analizy. Ja państwu naświetliłem teraz tylko sam problem, a jest przysłowie, że diabeł tkwi w szczegółach to może przejdziemy do szczegółów. Otóż należy podkreślić, że takie jest możliwe sięganie do zdefiniowanego w art. 140 kc prawo własności, o czym mówiliśmy poprzednio można w drodze wykładni systemowej wykorzystać zawartą w kodeksie cywilnym definicję nieruchomości. Za takim tokiem rozumowania przemawia dodatkowo fakt, że funkcjonuje w języku prawniczym pojęcie nieruchomości, zawartej w k.c. Stosowanie do art. 45 kc nieruchomość jako przedmiot materialny jest rzeczą i wobec tego może być przedmiotem obrotu prawnego. Należy zwrócić uwagę, że biorąc pod uwagę obowiązujące w polskim systemie prawa definicję nieruchomości oraz fakt, że przedmiotem robót budowlanych może być nie tylko nieruchomość gruntowa, ale przedmiotem robót budowlanych może być również nieruchomość gruntowa zabudowana, niezabudowana, a także budynki stanowiące odrębny od nieruchomości przedmiot własn

(…)

… administracyjnego a w szczególności prawa ochrony środowiska należy odróżnić interes faktyczny. Interes faktyczny jest to stan, w którym obywatel lub inny podmiot, bo właścicielem sąsiedniej nieruchomości może być także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - twierdzi, że faktycznie zaplanowana działalność inwestycyjna na sąsiedniej nieruchomości narusza jej interes prawny…
… oraz fakt, że przedmiotem robót budowlanych może być nie tylko nieruchomość gruntowa, ale przedmiotem robót budowlanych może być również nieruchomość gruntowa zabudowana, niezabudowana, a także budynki stanowiące odrębny od nieruchomości przedmiot własności, a nawet przedmiotem robót budowlanych może być nieruchomość lokalowa. Należy pojęcie nieruchomości gruntowej rozumieć bardzo szeroko i w powiązaniu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz