Zasada organizacji systemu biurokratycznego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada organizacji systemu biurokratycznego - wykład - strona 1 Zasada organizacji systemu biurokratycznego - wykład - strona 2 Zasada organizacji systemu biurokratycznego - wykład - strona 3

Fragment notatki:

3. ZASADA ORGANIZACJI SYSTEMU BIUROKRATYCZNEGO.
- zawodowy charakter administracji
- pionowy i poziomy podział pracy oraz związana z nim specjalizacja:
Poziomy podział pracy - rozgraniczenie zadań urzędników i zespołów urzędników tego samego szczebla - kryterium rzeczowe - poszczególni urzędnicy załatwiają sprawy jednego wycinka życia społecznego, gospodarczego, politycznego. Pionowy podział pracy - urzędnicy i zespoły urzędników różnych szczebli - zadania powinny być na tyle sprecyzowane, aby nie dochodziło do kolizji z urzędnikami innych szczebli. - hierarchiczna struktura władzy - wynika z pionowego podziału władzy - zespoły niższych urzędników podlegają urzędnikom wyższego szczebla. Podległość osobowa
Podległość służbowa
4. CECHY ADMINISTRACJI PAŃSTWA ABSOLUTNEGO I POLICYJNEGO.
- opiera się na trzech czynnikach:
Wojsko
Skarb
Zawodowy aparat urzędniczy - zalążek nowoczesnej administracji - aparat zorganizowany hierarchicznie - oparty na zawodowych urzędnikach, zależny od panującego.
- urzędnicy zawodowi opłacani przez panującego i od niego zależni
- szczeblowa organizacja aparatu - zasady bezwzględnego posłuszeństwa - działająca jednolicie i sprężyście. - rozdział władz sądowych i administracyjnych (regime administratif)
- władze administracyjne niezależne od sądu - działają w oparciu o tworzące się PRAWO ADMINISTRACYJNE. - podział prawa na publiczne (którym kieruje administracja) i prywatne. - prawo zwyczajowe i akty ciał stanowiących tracą na znaczeniu. - administracja tworzy prawo sama dla siebie. 5. CECHY MONARCHII OŚWIECONEJ, ABSOLUTYZM OŚWIECONY. - AO rozwinął się w państwach, w których mieszczaństwo stanowiło znaczną siłę społeczną dążącą z poparciem tronu do zajęcia pozycji równej szlachcie.
- zmianie uległa pozycja samego monarchy absolutnego
- reformy:
W dziedzinie polityki - wzmacniały centralizm w zarządzaniu państwem
- rozbudowywały armię z fachowym korpusem oficerskim
W dziedzinie gospodarki - stwarzały warunki do rozwoju przemysłu, handlu, rolnictwa. W dziedzinie społeczno-prawnej: zmieniały system prawny (zniesienie tortur, zakaz procesów o czary)
zeświecczyły i rozbudowywały szkolnictwo (powszechny obowiązek nauczania)
wprowadziły JÓZEFINIZM - system kościelno-polityczny, który polegał na podporządkowaniu całokształtu życia religijnego państwu - wprowadzono politykę kasaty klasztorów i majątków zakonnych, cenzurowanie kazań, kontrola nauczania w seminariach, ingerencja w dziedzinę kultu religijnego.

(…)

…. po wyborze ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego rozpoczęły się reformy ustrojowe W 1788 r. rozpoczęły się obrady Sejmu Czteroletniego (Sejm Wielki) - ważne reformy struktury społecznej i organizacyjnej państwa oraz uchwalono m.in. Konstytucję 3 maja 1791
8. KONSTYTUCJA 3 MAJA. - miała wprowadzić system monarchii parlamentarnej, wzmocnić pozycję tronu i rządu. - zacieśniono unię polsko-litewską, przy jednoczesnym zachowaniu federacyjnego charakteru Rzeczypospolitej.
- zasada zwierzchności narodu
- trójpodział władzy
- dwuizbowy sejm: izba poselska (204 posłów), izba wyższa (Senat wojewodowie, kasztelanowie, biskupi)
- król stał na czele władzy wykonawczej, jego akty miały być kontrasygnowane przez ministrów
- zlikwidowano wolną elekcję. - reforma wojskowa - zwiększenie liczebności armii…
… Polskiego, Wielkie Księstwo Litewskie, Księstwo Inflant - kondominium - wspólna posiadłość Korony i Litwy, zarządzane na zmianę co rok przez ministrów koronnych i litewskich - wspólne dla całego państwa były tylko 2 instytucje: monarcha i sejm. - podział RP na 6 prowincji:
a) 4 w Koronie: Wielkopolska, Małopolska, Mazowsze, Prusy Królewskie
b) Litwa
c) Inflanty
- prowincje dzieliły się na województwa (1764…
…-administracyjny w Wielkim Księstwie Litewskim - województwa dzieliły się na powiaty - powiat litewski był okręgiem działania jednocześnie sądu ziemskiego, sejmiku i starosty. - samorząd miast i wsi na ogół bardzo ograniczony
- w miastach występowały rady miejskie z burmistrzami na czele. - gromada - forma samorządu wiejskiego - wójt i przysiężni, ściśle podporządkowani właścicielowi wsi. Ustrój Rzeczpospolitej…
… protestu jednego posła - po raz pierwszy zastosowane 1652 - zniesione przez Konstytycję 3 maja 1791.
W 1572 r. umiera ostatni król z dynastii Jagiellonów Zygmunt August - bezkrólewie - wolna elekcja - Henryk Walezy jako I król elekcyjny Polski Król zaprzysięgał tzw. Artykuły Henrykowskie - ustawa określająca podstawowe zasady ustroju Rzeczypospolitej, ułożona w czasie bezkrólewia w. 1573 r. dla Henryka…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz