Zarządzanie zasobami ludzkimi - wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie zasobami ludzkimi -  wykłady - strona 1 Zarządzanie zasobami ludzkimi -  wykłady - strona 2 Zarządzanie zasobami ludzkimi -  wykłady - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 1 Zarządzanie kadrami - zbiór działań związanych z ludźmi, ukierunkowanych na osiągnięcie celów organizacji i zaspokojenie potrzeb (rozwój) pracowników [T. Listwan]
ZZL - określona koncepcja zarządzania w obszarze funkcji personalnej przedsiębiorstw, w której zasoby ludzkie postrzega się jako składnik aktywów firmy i źródło konkurencyjności, postuluje się strategiczną integrację spraw personalnych ze sprawami biznesowymi, aktywną rolę kierownictwa liniowego w rozwiązywaniu kwestii personalnych oraz wskazuje się na potrzebę kształtowania kultury organizacyjnej, integracji procesów personalnych oraz budowania zaangażowania pracowników jako narzędzi osiągania celów [A. Pocztowski}.
HRM - to proces pozyskiwania, szkolenia, rozwoju, motywowania i oceny osiągania celów organizacji, jak też podejmowania określonych działań i tworzenia odpowiedniego klimatu organizacji, sprzyjających wzrostowi zadowolenie pracowników i ich wydajności. HRM w znaczeniu węższym odpowiada funkcjom i działaniom określonego departamentu (działu) w firmie, którego domeną jest dobór i szkolenie kadr. HRM w znaczeniu szerszym dotyczy całej organizacji, co oznacza, że jeśli nawet w firmie istnieje dział kadr, to jednak całe kierownictwo firmy, począwszy od dyrektora generalnego (prezesa), a na kierownikach szczebli najniższych kończąc, zaangażowane jest w działania wykonywane w ramach HRM, obejmujące: planowanie zasobów kadrowych, dobór i selekcję pracowników, szkolenie i rozwój, ocenę wykonania, wynagradzanie [L. E. Bonne i D. L. Kurtz].
HRM - to strategiczne podejście do doboru, wynagradzania i rozwoju pracowników, które:
musi być adekwatne do specyfiki firmy - jej celów, technologii, metod pracy, dynamiki wzrostu, charakterystyki ludzi i stosunków przemysłowych (tzn. siły związków zawodowych), powinno wynikać ze strategii firmy,
musi być zgodne z istniejącą kulturą organizacyjną danej firmy. [M. Armstrong]
Gospodarowanie zasobami pracy to działania w kierowaniu firmą, zapewniające jej liczebność i jakość kadr, potrzebne dla konkurencyjnej działalności. Ważną rolę odgrywają tu decyzje, których celem jest optymalne spożytkowanie potencjału pracy dla wzrostu efektywności i wartości firmy [A. Sajkiewicz].
Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji polega na planowym i celowym doborze poszczególnych elementów systemu personalnego oraz ich dopasowaniu do siebie i do strategii organizacji [M. Kostera]
Cele Ogólnie: Przyczynianie się do uzyskania przez firmę przewagi konkurencyjnej, umożliwienie jej sukcesu dzięki zatrudnionym w niej pracownikom.
Dezagregacja celu ogólnego pozwala wyróżnić:
Cele sprawnościowe (np. uzyskanie przez przedsiębiorstwo określonej pozycji na rynku, wielkość produkcji, zysku, zaś przez pracownika nowych umiejętności, wyższej wydajności pracy, sprawności umysłowej) oraz

(…)

… - o tej kategorii płacy mówi art. 4 Europejskiej Karty Społecznej uchwalonej przez Radę Europy 18.10.1961 r. (Polska jest członkiem RE i postanowienia karty są dla niej wiążące). Zgodnie z tym aktem pracownicy mają prawo do: takiego wynagrodzenia, które zapewni im i ich rodzinom godziwy poziom życia, zwiększonej stawki wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, do jednakowego wynagrodzenia (mężczyźni…
…. Stosowanie płacy minimalnej jest usankcjonowane przez Międzynarodową Organizację Pracy (Konwencja z 1928 roku). Cele stosowania płacy minimalnej: wyeliminowanie wykorzystywania pracowników, wyeliminowanie nieuczciwej konkurencji prowadzonej przez drastyczne obniżanie płac, podwyższanie płac zgodnie ze wzrostem gospodarczym. Według danych Europejskiego Biura Statystycznego Eurostat ustawowa płaca minimalna…
… przez długi czas.
Model przełomu wieków to: zarządzanie potencjałem społecznym (dynamiczne zaangażowanie).
stwierdzenie, że wszystkie trzy modele mają swoich zwolenników i są skuteczne w praktyce (podejście sytuacyjne - complex man); model zasobów ludzkich odpowiada wymogom racjonalności społeczeństwa przemysłowego, natomiast warunki ery postindustrialnej są zupełnie odmienne - stąd konieczność poszukiwania…
… oraz upoważnione przez niego osoby (w szczególności zaś kierownicy różnych szczebli), a także organizacje związkowe.
Ze względu na interdyscyplinarny charakter ZZL, znajdują tu zastosowanie metody i techniki (ujęcie instrumentalne) wywodzące się z różnych dyscyplin (np.: socjologia i psychologia pracy, ergonomia, analiza ekonomiczna), np.: analiza pracy, techniki planowania zatrudnienia, techniki naboru…
… podanych przez kandydata,
testy i ostateczna rozmowa z kandydatem,
badania lekarskie,
zatrudnienie wybranego kandydata.
Instrumenty (narzędzia) selekcji - wszelkie źródła informacji o kandydatach do pracy:
CV, list motywacyjny, kwestionariusz
rozmowa z kandydatem do pracy (wstępna rozmowa kwalifikacyjna, wywiad pogłębiony, stresujący),
testy psychologiczne (wiadomości, sprawności, uzdolnień, inteligencji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz