Zarządzanie - wykłady dr JAWORSKI

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie - wykłady dr JAWORSKI - strona 1 Zarządzanie - wykłady dr JAWORSKI - strona 2 Zarządzanie - wykłady dr JAWORSKI - strona 3

Fragment notatki:

PODSTAWOWE POJĘCIA ZARZĄDZANIA
1. Sterowanie:
- Zdaniem M. Mazura: wywieranie pożądanego wpływu na określone zjawiska, tj. takiego, który umożliwia przedmiotowi
sterującemu osiągnięcie zamierzonego stanu korzystnego ze względu na cel, który się chce osiągnąć;
- Wg Encyklopedii Organizacji i Zarządzania: wszelkie celowe oddziaływanie jednego systemu na inny w celu otrzymania takich zmian
przebiegu procesu zachodzącego w przedmiocie sterowania lub stanu sterowanego systemu w danej chwili, który uważa się za
pożądany.
- Procesy Sterowania:
*ustalanie celu (celów) systemu, który może być osiągnięty w danym momencie;
*zastosowanie zasady regulacji polegającej na usuwaniu odchyleń wielkości osiągniętych od wartości zadanych.
*wejście - Dowolny system sterujący - impulsy sterujące -Dowolny system sterowany - wyjście (również od wyjścia do wejścia)
2. Kierowanie:
- W sensie ogólnym to działanie zmierzające do spowodowania funkcjonowania innych rzeczy, zgodnie z celem tego, kto nimi
kieruje, jeżeli pod pojęciem rzeczy ukrywają się zarówno zwierzęta, maszyny i urządzenia to człowiek jest podmiotem sterującym
dowolny system:
*wejście -CZŁOWIEK - impulsy sterujące - Człowiek, rzecz, zwierzę - wyjście (również od wyjścia do wejścia)
- W sensie szczegółowym: działanie zmierzające do spowodowania działania innych ludzi zgodnego z celem tego, kto nimi kieruje:
* wejście - CZŁOWIEK - impulsy sterujące - Zespół ludzi - wyjście (również od wyjścia do wejścia)
3. Zarządzanie organizacją:
- Zarządzanie firmą: dysponowanie zasobami firmy, wyznaczaniu jej celów gospodarczych (głównie strategicznych) oraz tworzeniu
warunków organizacyjnych wewnątrz firmy, a także w jej otoczeniu, aby zarząd firmy mógł sprawnie zrealizować misję, strategię
oraz zbudować nową, wyższą wartość firmy.
- Badania i rozwój: 3 rodzaje działalności: przygotowanie konstrukcyjne (projekt), przygotowanie technologiczne (opracowanie
technologii), przygotowanie organizacyjne (przeniesienie projektu i konstrukcji do produktu)
Prezentacja istoty zarządzania:
- planowanie - organizowanie - motywowanie - kontrolowanie
* strategie planowania: na poziomie korporacji, handlowe, funkcjonalne
* struktura organizowania: typy i formy struktury
* narzędzia motywowania: warunki motywacyjne, bodźce, perswazja
* aparat kontroli
4. Administrowanie:
- Organizowanie pewnych czynności lub ich wykonywanie na podstawie treści zawartych w przepisach organizacyjnych. W treści tych
przepisów określa się cel wykonania danych czynności, sposób ich wykonania oraz sposób rozdysponowania zasobów.
W porównaniu do zarządzania, świadomie pozbawia się wykonawcę decydowania (wywierania wpływu) na cele i sposoby realizacji.
5. Organizacja w znaczeniu atrybutowym, czynnościowym i rzeczowym:
- Organizacja w sensie atrybutowym wyjaśnia sens i istotę organizacji, więc organizacja to szczególny rodzaj stosunków części do
siebie i do złożonych z nich całości, przy czym stosunki te polegają na tym, że części współprzyczyniają

(…)

… kategorii państwa narodowego, wzrostu znaczenia organizacji międzynarodowych i ponadnarodowych,
a w szczególności ponadnarodowych korporacji.
GLOBALIZACJA SEKTORÓW I RYNKÓW:
1. Siły polityczne:
- redukcja barier handlowych;
- prawa własności intelektualnej;
- prywatyzacja;
- tworzenie się bloków handlowych;
- standardy techniczne;
2. Siły społeczne:
- konsumpcja;
- jednolicenie się upodobań konsumentów…
… tych potrzeb nie ujawnił – nie zaspokoił) – skoro
jest popyt, to tworzona jest produkcja;
Zmienne procesu zróżnicowania oferty:
- Produkt: cechy, parametry użytkowe, zgodność ze standardem, trwałość, niezawodność, łatwość naprawy, styl, wzór użytkowy;
- Zakres usług: dostawa, instalacja, szkolenie odbiorcy, usługi doradztwa i naprawcze;
- Personel: kompetencje, uprzejmość, niewygodność, niezawodność, szybkość…
…, które powodują, że samo wykonywanie pracy nie jest przykre
2. Teorie procesu (teorie oczekiwań):
- brak pełnego i zadowalającego opisu mechanizmów skutecznej motywacji był przyczyną podjęcia badań dot. Motywacji
- koncepcja ta powstała w wyniku zintegrowania teorii potrzeb i motywów z teorią podejmowania decyzji;
- stanowi ona próbę udzielenia odpowiedzi na pytania: co różni poszczególne jednostki i sytuacje…
…, jakie ludzie napotykają i
stopnia w jakim odpowiadają one odczuwanym potrzebom.”
- Model zachowań ludzkich wg „teorii oczekiwań” :
- Problematyka zadowolenia pracownika oparta na koncepcji E.E Lawlera, w której wyróżnia się:
* bodziec oczekiwany: jednostka po rozważeniu wszystkich okoliczności może żądać i oczekiwać w sposób uprawniony
* bodziec faktyczny (rzeczywisty), czyli taki, który jednostka faktycznie…
… (dehumanizacja pracy i pozbawienie człowieka pracy twórczej); w
miejsce koncepcji człowieka biernego – koncepcja człowieka twórczego, aktywnie uczestniczącego w działaniach organizacji;
- odejście od formalizacji, centralizacji i głębokiego podziału pracy;
- budowanie stosunków między kierownictwem a podwładnymi na wzajemnym zaufaniu;
- wyzwalanie kreatywnych form myślenia i działania pracowniczego; włączanie…
… przewidziane do realizacji przez
poszczególne służby komórki organizacyjne oraz stanowiska pracy. Czyli sprowadzenie działań strategicznych do poziomu stanowisk
wykonawczych.
Obszary analizy otoczenia przedsiębiorstwa:
1. Makrootoczenie: ekonomiczne, polityczne, społeczne, technologiczne, międzynarodowe, prawne, demograficzne;
-> 2. Otoczenie konkurencyjne: klienci, dostawcy, konkurenci istniejący…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz