Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej,(sem VI)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej,(sem VI) - strona 1 Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej,(sem VI) - strona 2 Zarządzanie wiedzą i ochrona własności intelektualnej,(sem VI) - strona 3

Fragment notatki:

GRUPA 1: 1. istota i wyznaczniki GOW
Gospodarka oparta na wiedzy
Gospodarka oparta wprost na tworzeniu, traktowanym jako produkcja, oraz dalszym przekazywaniu, czyli dystrybucji oraz praktycznym wykorzystaniu wiedzy i informacji. Są więc trzy etapy będące podstawą rozwoju gospodarczego - produkcja, dystrybucja, wdrożenie. Wiedza jest określonym produktem (niezależnym bytem), który napędza rozwój.
Wyznaczniki GOW
-gospodarka musi osiągnąć wysoki poziom rozwoju, współcześnie oscyluje on wokół 20 tys dol na mieszkańca a struktura PKB charakteryzuje się 70% udziałem usług w jego tworzeniu
-społeczeństwo charakteryzuje się wysokim poziomem edukacyjnym, w którym za miarę powszechną uznawane jest wykształcenie średnie a wyższe obejmuje co najmniej połowę ludności zawodowo czynnej
-GOW jest gospodarką innowacyjną, udział nakładów na B+R wynosi około 3% PKB
-innowacyjność jest funkcją przynajmniej trzech zmiennych: kreatywności ludzi, popytu na innowacje, odpowiedniego klimatu proinnowacyjnego, jaki musi tworzyć państwo
-gospodarka i społeczeństwo ma charakter otwarty
-GOW oparta na wiedzy tworząc nową strukturę ekonomiczną i społeczną wymusza istotne modyfikacje w funkcjach sektora publicznego
2. Wypisz i opisz jeden z modeli zarządzania wiedza
Modele zarządzania wiedzą
Model japoński ( Nonaki i Takuchi) - początek lat 90. Model „spirali wiedzy” - cykl 4 procesów konwersji wiedzy:
*Internalizacji - zmiany wiedzy cichej ( ukrytej) w cichą ( ukrytą)
*Socjalizacji - wiedza cicha ( ukryta) w formalną ( dostępną)
*Eksternalizacji - wiedza formalna ( dostępna) w formalną (dostępną)
*Kombinacji - wiedza formalna ( dostępna) w cichą (ukrytą)
- model spirali wiedzy został rozwinięty w systemowe podejście do zarządzania wiedzą. I. Nonaka uważa, że tworzenie wiedzy w organizacji przebiega w 5 fazach: wprowadzenie wiedzy, szukanie pomysłu, potwierdzenie pomysłu, budowa wzorca, wyrównanie poziomu wiedzy
Model zasobowy - założone jest przyjmowanie wiedzy jako zasobu strategicznego który jest źródłem przewagi konkurencyjnej.
- bazuje na wyznawanym od dawna w ramach zarządzania strategicznego podejściu zasobowym. Traktuje ono wiedzę jako najważniejszy zasób firmy, zgodnie z nim źródłem wiedzy może być samo przedsiębiorstwo lub jego otoczenie,
- firma nie jest tylko jednostką administracyjną, lecz zasobem środków produkcji materialnych i ludzkich
Model procesowy :
- traktują wiedzę w organizacji jako zbiór procesów z których najważniejsze to: pozyskiwanie wiedzy, upowszechnienie wiedzy,wykorzystanie i rozwijanie posiadanej przez przedsiębiorstwo wiedzy


(…)

… Scorecard) - strategiczna karta wyników, jako koncepcja zarządzania organizacją zdobywa coraz większą popularność, jest najczęściej stosowaną metodą do wyceny wiedzy i kapitału intelektualnego. Metoda BSC opracowana przez Kaplana i Nortona w 1992 umożliwia prezentację i ocenę dokonań przedsiębiorstwa w czterech perspektyw, a także pozwala zintegrować myślenie strategiczne z codzienną działalnością firmy…
… w stosunku do pracy, kapitału, ziemi. Wiedza kształtuje nowe stosunku gospodarcze. Wiedzę traktuje jako źródło władzy. Stwierdza, że wiedza jest najbogatszym źródłem władzy i kluczem do jej zdobywania, wiedza przestała być dopełnieniem władzy. 2. poziomy doświadczenia zarządzania wiedzą
Trzy poziomy wiedzy:
- ujęcie filozoficzne; zbiór uzasadnionych przekonań,
- ujęcie naukowe ; zbiór uzasadnionych…
… jest określonym produktem (niezależnym bytem), który napędza rozwój. 2. Opisać cechy wzoru użytkowego i przemysłowego.
Cechy wzoru użytkowego to rozwiązania dotyczące:
-przedmiotu o trwałej postaci
-nowe rozwiązania nieujawnione i twórcze
-rozwiązania użyteczne - kompletne przysparzające efekty, nadające się do urzeczywistnienia.
Cechy wzoru przemysłowego
Postać wytworu: -nowa; nieujawniona i twórcza…

czym jest wiedza dla GOW 2. opisać cechy wzoru użytkowego i przemysłowego. 3. jak należałoby przekonać przedsiębiorstwa by wprowadziły system zarzadzania wiedza 4. opisać wybraną metodę wyceny wiedzy 5. zarzadzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym są gałęziami tego samego drzewa co to oznacza
Grupa 3: 1. Istota i relacje m-y strategią wiedzy, strategią zarządzania wiedzą, systemem zarz. wiedzą. 2…
… ,tzn. uzyskaniu, organizowaniu, restrukturyzacji, magazynowaniu i ponownym „ odpakowaniu wiedzy”, dla dalszego rozwoju. 4. przesłanki wprowadzania zmian w org GRUPA 2: 1.Definicje wiedzy: - Konfucjusz: wiedza to znajomość tego, co i jak powiedzieć oraz sposób rozwijania się i odnoszenia sukcesów ziemskich
- P. Drucker - wiedza to jedyny znaczący zasób - to środek do osiągnięcia społecznych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz