Zarządzanie strategiczne zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3444
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie strategiczne zagadnienia - strona 1 Zarządzanie strategiczne zagadnienia - strona 2 Zarządzanie strategiczne zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

Zagadnienia, jakie opracowano, to m.in.: istota strategii dyferencjacji; symetryczne i asymetryczne bariery mobilności sektora; segment strategiczny - definicja; wysokie i niskie bariery wejścia; krytyka szkoły planistycznej; definicja grupy strategicznej; determinanty aspektu podmiotowego zarządzania strategicznego.

Wśród opracowanych tematów są również: przyczyny rozproszenia sektora; klasyfikacja metod analizy strategicznej; istota strategi żniw; odległość strategiczna pomiędzy grupami.

Podaj istotę strategii dyferencjacji.
Strategia dyferencjacji polega na rozbudowywaniu asortymentu przedsiębiorstwa i różnicowaniu jego programów marketingowych, co ma doprowadzić do uzyskania statusu lidera w danej kategorii produktu. Wyróżniona marka, szczególnie przy zachowaniu niewygórowanej ceny, jest często preferowana przez nabywców.
Wyjaśnij co oznaczają symetryczne i asymetryczne bariery mobilności sektora - podaj przykłady w tym zakresie.
Symetryczne bariery mobilności sektora oznaczają, że przejście z jednej grupy strategicznej do innej jest tylko kwestią nakładów poniesionych na rozwinięcie określonej umiejętności lub zasobów. Przy barierach asymetrycznych zwiększenie skali inwestycji nie daje możliwości wejścia do innej grupy bez nabycia specyficznych umiejętności nieosiągalnych dla grupy. Przykład: w sektorze linii lotniczych między grupą przewoźników lokalnych a regionalnych istnieją symetryczne bariery mobilności, ponieważ obie te grupy opierają się na takich samych: sprzęcie i technologii obsługi. Natomiast między przewoźnikami regionalnymi a krajowymi są asymetryczne bariery mobilności - przewoźnik krajowy może wejść do grupy przewoźników regionalnych, ale operacja odwrotna jest praktycznie niewykonalna - potrzebne są zupełnie inne zasoby i umiejętności, doświadczenie międzynarodowe, wysoko wykwalifikowany personel, specjalne zezwolenia i in.
Co to jest segment strategiczny.
Segment strategiczny to wyodrębnione z działalności przedsiębiorstwa jednorodne produkty i rynki, które charakteryzują się tą samą kombinacją kluczowych czynników sukcesu i wymagają szczególnych umiejętności i zasobów do prowadzenia walki konkurencyjnej. Każdy segment strategiczny stanowi specyficzny obszar konkurencji, mający inny zestaw konkurentów, dostawców i klientów.
Co oznaczają wysokie i niskie bariery wejścia - podaj przykłady w tym zakresie.
Wysokie bariery wejścia to komfortowa sytuacja dla przedsiębiorstw już znajdujących się w sektorze. Oznaczają one, że trudno jest wejść nowym wyrobom i substytutom do tego sektora. Niskie bariery wejścia oznaczają z kolei, że łatwo jest wejść nowym wyrobom i substytutom do danego sektora. Do najważniejszych barier wejścia należą: ekonomika skali, wysoki poziom technologiczny i związana z nim wysoka jakość wyrobów, brak dostępu do kanałów dystrybucji, formalne bariery wejścia na rynek, bariery celne.
Przedstaw krytykę szkoły planistycznej.
w rzeczywistych organizacjach menedżerowie działają inaczej, niż to zakłada szkoła:
zaangażowanie i przekonanie do procesu planowania są bardzo ograniczone; proces planowania jest przeważnie scentralizowany i odizolowany od wykonawców
planowanie ogranicza elastyczność działania firmy, narzuca gotowy schemat postępowania


(…)

… i organizacji oraz konfrontowanie wyników tych badań.Interdyscyplinarny(dotyczy wielu dziedzin naukowych)charakter analizy strategicznej.Wykorzystuje metody zarówno jakościowe jak i ilościowe.Poddaje badaniu zarówno makrootoczenie jak i otoczenie konkurencyjne.
53.Podaj przesłanki powstania analizy strategicznej jako odrębnej klasy analizy
Niestabilność i złożoność otoczenia przedsiębiorstwa(lata 50-te i 60…
… i adaptacyjnością
reprezentuje orientację „na zewnątrz”, określoną zarówno przez spełnianie potrzeb i oczekiwań nabywców (społeczeństwa), jak przez pozycję przedsiębiorstwa w otoczeniu konkurencyjnym
jest na ogół planowanie długoterminowym
jest czynnikiem integrującym (koordynującym) programy i plany funkcjonalne
34. Na czym polega strategia zróżnicowania?
Strategia zróżnicowania (strategia przywództwa…
… mniejszym stopniu dotyczy projekcji restrukturyzacji rozwoju. Zakres analizy strategicznej można odnieść do trzech obszarów: makrootoczenia, sektora, firmy.
Za narodziny analizy strategicznej jako odrębnej dyscypliny przyjmuje się koniec lat 50. i wiąże się to zdarzenie z sukcesami działalności doradczej amerykańskich firm konsultingowych, takich jak Boston Consulting Group czy McKinsey.
45.Wymień cechy…
…,parametry technologiczne itd…powinno się ono wyróżniać kreatywnością,innowacyjnością i adaptacyjnością do zmian otoczenia,reprezentuje orientację `'na zewnątrz”określoną zarówno przez spełnianie potrzeb i oczekiwań nabywców jak przez pozycję przedsiębiorstwa w otoczeniu konkurencyjnym,jest na ogół planowaniem długoterminowym,jest czynnikiem integrującym programy i plany funkcjonalne.
49.Wymień etapy…
… niewielkiej liczbie przedsiębiorstw,
3. są trudne do naśladowania,
to stanowią one atut przedsiębiorstwa i mogą być źródłem przewagi konkurencyjnej.
Dlatego też zasoby te i umiejętności należy wzmacniać i wokół nich budować strategię. To
przede wszystkim wyjątkowa wiązka zasobów, a nie otoczenie konkurencyjne decydują o
powodzeniu przedsiębiorstwa, choć nie można lekceważyć znaczenia i wpływu otoczenia…

łatwości i kosztu zmiany dostawcy
dużego udziału dostawcy w tworzeniu zysku nabywcy
możliwości podjęcia przez nabywców produkcji wyrobu
ostrości walki konkurencyjnej w sektorze nabywców
31.Co to jest mapa grup strategicznych
Mapa grup strategicznych jest narzędziem analizy konkurencji wewnątrz sektora - stosowane kryteria identyfikacji to: specjalizacja, marka, rodzaj kanałów dystrybucji, koszty, polityka…
… wolumen produkcji. Poznanie miejsca konkurentów na krzywej doświadczeń daje informacje istotne w budowie strategii zachowania się wobec konkurentów.
Podaj ograniczenia metod analizy portfelowej.
występowanie bariery informacyjnej
metody te nie biorą pod uwagę możliwych konfliktów interesów pomiędzy poszczególnymi SJG, a organizacją jako całością
nie przemyślane stosowanie metod analizy portfelowej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz