Zarządzanie Strategiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1715
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie Strategiczne - strona 1

Fragment notatki:

Łazarskiego.

Informacje zawarte w notatce poruszają kwestie takie jak: globalizacja polskich przedsiębiorstw, reguły strategicznego myślenia i działania, strategia, formułowanie misji, kluczowe czynniki sukcesu, metoda benchmarkingu, podejście procesowe.

Notatka zawiera wiele wykresów i grafów przybliżających temat.

Problem globalizacji polskich przedsiębiorstw:
konkurencja globalna i lokalna
odbiorcy mają coraz większe potrzeby, wymagania , producenci muszą się coraz bardziej dostosowywać do tych wymagań
państwo industrialne przekształciło się w państwo informatyczne
w przedsiębiorstwach ponoszone są coraz wyższe koszty, kupowane są maszyny, które narzucają pewne perspektywy w dłuższym okresie czasu
Paradygmat myślenia strategicznego
Koncepcje irracjonalne
Przeszłość Przyszłość
Ekstrapolacja Antycypacja
Koncepcje racjonalne
Reguły strategicznego myślenia i działania
Stała ocena sytuacji w otaczającym świecie
Diagram problemów i poszukiwanie rozwiązań
Myślenie alternatywne w kategoriach jeżeli tak - to ...
Elastyczność, otwartość myślenia
Jasne formułowanie głównych problemów, koncentracja na punktach krytycznych
Ustalenie konkretnych
celów ogólnych zamiast wielu niespójnych i kolidujących ze sobą
celów szczegółowych
Opracowanie różnych strategii dla różnych kombinacji produkcyjno-rynkowych (strategie alternatywne)
Dokonanie podziału przedsiębiorstwa na
jednostki strategiczne, ich koordynacja, wiązanie i wspomaganie
strategiczne myślenie
+
działanie
Uznanie innowacji za strategiczny cel przedsięb. i tworzenie korzystnych warunków dla ich promo-
wania, forsowania zmian
Zapewnienie ścisłej współpracy między marketingiem, projektowaniem
wyrobów i samą produkcją
Konsekwentne stosowanie strategii, instytucjonalizacja nowych rozwiązań i ich integracja z całością przedsiębiorstwa
Preferowanie konkurencyjności zamiast wydajności pracy,
orientacja nie na zysk
lecz na rynek
Zmniejszenie zależności
od 1 rodzaju działalności, dążenie do stworzenia nowych możliwości tkwiących w nowych segmentach rynku
Mierzenie poziomu poprawy, ustalenie kryteriów jej oceny, stworzenie skutecznego sytemu nadzoru nad realizacją strategii
Rys. Ewolucja myślenia strategicznego
Roczne budżety
Funkcjonowanie planowania
Nieelastyczne budżety
Analiza luki strategicznej


(…)

… korzystnych warunków egzystencji i rozwoju. Komponenty zarządzania strategicznego
Misja
i cele firmy
Analiza zewnętrzna
- okazje
- zagrożenia
Analiza wewnętrzna
- atuty
- słabości
Alternatywy
strategiczne
Strategiczny poziom biznesu
I struktura przemysłowa
Strategiczny poziom firmy
Integracja pionowa, dywersyfikacja, Strategia globalna
Analiza portfelowa oraz „wejście”
I „wyjście” strategii
Wybór
Struktury…
… usprawniony proces
W konsekwencji otrzymujemy mocne i słabe strony organizacji, szanse i zagrożenia.
Ogólna procedura analizy portfelowej organizacji
RYS.7
METODY ANALIZY STRATEGICZNEJ (m. portfelowe)
MACIERZ BCG
wzrost rynku
GWIAZDA
słaba rentowność
duże potrzeby finansowe
DYLEMAT
słaba rentowność
duże potrzeby finansowe
DOJNA KROWA
wysoka rentowność
małe potrzeby finansowe
KULA U NOGI
słaba rentowność
małe…
… wycofywać się
IV f. - stopniowe wycofywanie się
Marginalna - I f., II f. - musimy się zastanowić czy możemy poprawić swoją pozycję
III f. - stopniowo redukować działalność
IV f. - wycofanie się
KRYTERIA FAZY DOJRZAŁOŚCI:
Stopa wzrostu sektora
Potencjał rozwojowy
Konkurencja
Struktura konkurencji
Technologia
Dostęp do sektora
Te 3 macierze są podstawowymi metodami analizy portfelowej.
MACIERZ CYKL ŻYCIA…
… perfekcyjnego wytwarzania
- efekt skali
- koncentracja środków na B + R
Klasyczny przykład to firm LEGO.
2) Strategia rozproszenia
Działalność jest rozproszona, produkty wytwarzane w różnych rejonach świata. Stosowana kiedy np. jest zróżnicowanie kosztowe krajów, kiedy są bariery celne.
Zalety : - poprzez przybliżenie do określonego rynku znacznie lepiej możemy ten rynek poznać, jego potrzeby.
3) Strategia…
… - parametr, który charakteryzuje gospodarkę, w którym działa organizacja.
Wymiar technologiczny - wyznacza standardy obowiązujące w dziedzinie.
Wymiar demograficzny (socjokulturowy )- określenie środowiska, w którym działa firma np.: zwyczaje, nawyki, cechy demograficzne: struktura wieku , płci.
Wymiar prawno - polityczny - np. protekcjonizm, interwencjonizm, promowanie określonych branż kosztem…
… strategicznej działalności jednostki
Charakterystyka rynku
Przy pomocy 1 narzędzia można przeanalizować pozycję różnych branż.
Analiza kluczowych czynników sukcesu - wybieramy czynniki najistotniejsze. Często wykorzystuje się benchmarking.
Bilans strategiczny - kompleksowa ocena przedsiębiorstwa, co jest naszą mocną stroną, a co słabością.
XXXXXXXXXXXXXXXXX STR 8 Wykład 3 17.10.2000
Metoda analizy luk…
… i rozwoju
0,1
4
- Zarządzanie ludźmi
0,05
4
Suma
1
ANALIZA PROFILI KONKURENCYJNYCH
Porównywanie mocnych i słabych stron organizacji z wybranymi konkurentami z sektora lub grupy strategicznej za pomocą graficznej prezentacji mocnych i słabych stron tej organizacji
Rys. 1
METODA BENCHMARKINGU
Benchmarking - jest systematyczną metodą mierzenia oraz porównywania sposobów działania firmy w stosunku do liderów…

Prowadzi do pogorszenia sytuacji,
do regresu
Burzliwe otoczenie
STRATEGIE KOSZTOWE
STRATEGIA DUMPINGU
koszty i ceny cena rynkowa prod. dotychczasowych
ceny substytutów koszty
produkcja skumulowana
Są dość często stosowane strategie kosztowe.
Idea - w miarę wzrostu produkcji skumulowanej następuje spadek jednostkowego kosztu całkowitego.
Strategia dumpingu - straty z obniżenia ceny, ceny poniżej ceny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz