Zarządzanie środkami pieniężnymi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1148
Wyświetleń: 2786
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie środkami pieniężnymi - strona 1

Fragment notatki:


ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI
Motywy utrzymywania gotówki w przedsiębiorstwie
Transakcyjny - gotówka na finansowanie bieżących transakcji
Ostrożnościowy - na nieprzewidziane wydarzenia
Spekulacyjny - skorzystanie z pojawiających się od czasu do czasu nieoczekiwanych okazji przynoszących zysk
Zarządzanie gotówką:
Minimalizacja bieżącej gotówki i maksymalizacja korzyści z jej posiadania
Umożliwienie jak najszybszego przepływu gotówki przez przedsiębiorstwo
Przyspieszeniu inkasowania należności
Opóźnianie regulowania zobowiązań wobec dostawców
Preliminarz obrotów gotówkowych
Umożliwia kontrolę przepływu gotówki. Jest instrumentem aktywnego sterowania wpływami i wydatkami. Służy świadomemu sterowaniu płynnością finansową firmy. Buduje się go pół roku wcześniej, zgodnie z metodą planowania kroczącego. Przyjmuje się zwykle miesięczne przedziały czasowe. Ogranicza ryzyko utraty płynności.
Cele:
Programuje obieg środków pieniężnych
Określa z góry działania podejmowane dla zapewnienia dodatkowych źródeł finansowania lub zmierzające go odpowiedniego przesunięcia płatności Wyznacza przedsięwzięcia pozwalające na najkorzystniejsze lokowanie nadwyżek finansowych
Budżet wpływów i wydatków (preliminarz obrotów gotówkowych)
Wpływy ogółem
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i towarów
Bieżące
Sprzed miesiąca
Sprzed 2 miesięcy
Sprzed 3 miesięcy
Starsze niż 3 miesiące
Zaliczki na poczet przyszłych dostaw
Wpływy z czynszów dzierżawnych
Wpływy ze sprzedaży majątku
Wpływy z dochodów z instrumentów finansowych
Inne wpływy
Wydatki ogółem
Wydatki na pokrycie kosztów wytworzenia
Zakupy materiałów
Zakupy energii i paliw
Płace
Ubezpieczenia i inne narzuty na płace
Usługi obce (transport, remonty, obróbka obca)
Wydatki finansowe
Odsetki od kredytów
Ubezpieczenia
Raty kredytów
Raty leasingowe
Wypłata dywidend, tantiem i nagród z zysku
Podatki ( w ciężar kosztów, dochodowy, pośrednie)
Wydatki inwestycyjne
Zakupy maszyn, urządzeń, środków transportu itp.
Wydatki na budynki i budowle
Saldo
Model Baumola do ustalania optymalnej wielkości salda gotówkowego.
Założenia:
Zapotrzebowanie na gotówkę możliwe do przewidzenia i stałe → wielkość gotówki na zakupy, płace, podatki stała
Dopływ środków pieniężnych z tytułu prowadzonej działalności możliwy do przewidzenia i stały


(…)

… x F
Optymalna wielkość gotówki = C* = Zagospodarowanie nadwyżki gotówki:
Overnight - od 17 do 7
Lokaty weekendowe
Call 48h ( z bieżącego konta przesuwamy kasę na konto call 48 i tam ta kasa pracuje)
Bony skarbowe - dłużne papiery wartościowe emitowane przez Ministerstwo Finansów
Krótkoterminowe papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa
Ograniczenie zakresu korzystania z kredytów handlowych…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz