Zarządzanie - pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie -  pytania i odpowiedzi - strona 1 Zarządzanie -  pytania i odpowiedzi - strona 2 Zarządzanie -  pytania i odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:

1.2.Wymień 4 podstawowe funkcje procesu zarządzania. -PLANOWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI-określenie celów organizacji i decydowanie o najlepszym sposobie ich osiągnięcia.
-ORGANIZOWANIE - określenie najlepszego sposobu grupowania typów działań i zasobów.
-PRZEWODZENIE (kierowanie ludźmi) - motywowanie załogi organizacji do pracy w interesie organizacji.
-KONTROLOWANIE - obserwowanie i wprowadzanie korekt do bieżących działań dla ułatwienia realizacji celów.
1.3.Podział menadżerów wg szczebla zarządzania. Opi sz jednego z nich. -Najwyższego(prezesi, wiceprezesi, dyrektorowie naczelni-wyznaczają cele organizacji i podejmują decyzje o sposobie realizacji tych panów; reprezentują organizację w kontaktach zewnętrznych; podejmują decyzje np.: zakupu innych firm, wchodzenia i schodzenia z rynku..
-Średniego(realizacja planów)
-Pierwszej linii(nadzorowanie pracowników wykonawczych) 1.4.Podział menadżerów wg obszarów zarządzania. Opisz jednego z nich. -Menadżerowie marketingu:
-Menadżerowie finansów: - zajmują się głównie zasobami finansowymi organizacji. Odpowiadają za takie działania, jak rachunkowość, zarządzanie zasobami pieniężnymi, inwestycje.
-Menadżerowie eksploatacji (operacji):
-Menadżerowie zasobów ludzkich:
-Menadżerowie administracyjni:
-Inni: np. Ds. Public relations, badań i rozwoju itd.
1.5.Wymień umiejętności menedżerskie. Opisz jedną z nich. -Techniczne
-Interpersonalne (społeczne)
-Koncepcyjne
-Diagnostyczne i analityczne
Umiejętności techniczne : umiejętności niezbędne do wykonywania lub zrozumienia zadań związanych z daną organizacją.(wykształcenie + doświadczenie)
6.1.Rodzaje celów organizacji. Cele strategiczne-ustalane na najwyższym szczeblu i dla najwyższego kierownictwa organizacji, koncentrują się na ogólnych problemach. Cele taktyczne-ustalane na średnim szczeblu i dla menedżerów średniego szczebla, określają one sposób działania, które ma doprowadzić do osiągnięcia celów strategicznych). Cele operacyjne-ustalane na niższym szczeblu i dla menedżerów niższego szczebla, dotyczą krótkotrwałych problemów związanych z celami taktycznymi. 6.2.Ramy czasowe planowania. Plany długookresowe- wieloletni (np.: 10-20 lat), Menedżerowie, którzy opracowują plany długookresowe muszą obserwować otoczenie oraz zmiany w nim zachodzące.
Plany średniookresowe -od 1 roku do 5 lat, mają szczególne znaczenie dla menedżerów szczebla wyższego i średniego(konkretne sprawy, realizacja zadań).
Plany krótkookresowe -do 1 roku, wpływają na codzienna prace menedżera, występują w dwóch podstawowych formach: -

(…)

… realizacji strategii hamuje osiągnięcie celó, należy wprowadzić zmiany. W konsekwencji firma może uznać, że powinna zmienić swą strukturę, wymienić ważnych swych przywódców, zastosować nową technikę, zmodyfikować politykę kadrową albo zmienić systemy informacyjne i kontroli operacji.
18.4.Wymień sposoby przezwyciężania oporu wobec kontroli.
Menedżerowie przezwyciężają opór wobec kontroli na kilka sposobów…
…)- strategia obrony i koncentracji na niszy rynkowej
-Faza spadku (piesek)- strategia analityka, strategia cięć.
7.3.Co to jest macierz BCG?
MACIEŻ BCG - dzieli strategiczne jednostki operacyjne na 4 kategorie (gwiazdy, znaki, zapytania, dojne krowy, pieski), wyodrębnione na podstawie tempa wzrostu rynku oraz udziału w rynku.
-Gwiazda - SJO o względnie wysokim udziale w rynku odznaczającym się wysoka dynamiką…
… z konkurencją. Dobra prognoza pozwala na odniesienie sukcesu, a także wyprzedzenia konkurencji.
9.2.Podaj techniki prognostyczne.
Analiza szeregów czasowych(Technika prognostyczna, która przenosi informacje o przeszłości na przyszłość poprzez wyznaczenie linii najlepszego dopasowania)
Modelowanie przyczynowe(Grupa różnych technik, które określają przyczynowe związki pomiędzy różnymi zmiennymi)
Trzy…
… - narzędzie podejmowania decyzji określające prawdopodobną wartość różnych wariantów w zależności od różnych możliwych wyników związanych z każdym z nich. Drzewo decyzyjne - narzędzie planowania rozszerzające koncepcję macierzy wypłat o kolejność decyzji.
9.5.Podaj zalety i wady narzędzi planistycznych.
wady:
-nie zawsze odzwierciedlają rzeczywistość. Nawet przy wysokiej technice i szybkich komputerach…
… przywódców, którzy wykazują troskę o podwładnych i starają się wytworzyć ciepły, przyjazny i korzystny klimat.
15.4.Proszę napisać na czym polega teoria ścieżki do celu.
Teoria związana z nazwiskami M.Evansa i R.House'a. Jest rozwinięciem teorii oczekiwań (prawdopodobieństwo osiągnięcia różnych wyników oraz wartość przypisywana tym wynikom). Teoria ścieżki do celu mówi, iż główną funkcją przywódcy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz