Zarządzanie przedsiębiorstwami użyteczności publicznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3808
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie przedsiębiorstwami użyteczności publicznej - strona 1 Zarządzanie przedsiębiorstwami użyteczności publicznej - strona 2 Zarządzanie przedsiębiorstwami użyteczności publicznej - strona 3

Fragment notatki:

Praca zaliczeniowa z przedmiotu Zarządzanie przedsiębiorstwami użyteczności publicznej prowadzonej przez mgr Marię Gabryś na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Celem pracy jest scharakteryzowanie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej na konkretnym przykładzie, w tym przypadku, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy.
Rozdział pierwszy traktuje o konsumpcji, w szczególności zbiorowej. Określono również czynniki konsumpcji oraz jej mierniki. W następnym rozdziale scharakteryzowano energetykę cieplną oraz jej uregulowania prawne. W trzecim rozdziale autorka poprzez analizę formy prawnej udowadnia, że Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy jest przedsiębiorstwem użyteczności publicznej. Kolejny rozdział dotyczy celu oraz przedmiotu działalności badanej spółki. W piątym rozdziale omówiono funkcję gminy miasta Dębica jako właściciela Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy. Szósty rozdział zawiera analizę finansową badanego przedsiębiorstwa, w tym bilans, rachunek zysków i strat oraz wskaźniki rentowności. Ostatni, siódmy rozdział to ocena funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy.


Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie   Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna Specjalność: Zarządzanie miastem      Zarządzanie przedsiębiorstwami użyteczności publicznej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy  
 
Praca zaliczeniowa z przedmiotu Zarządzanie przedsiębiorstwami użyteczności publicznej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mary tka 
 
 
 Kraków 2011 Spis treści: 
Wstęp………………………………………………………………………………...…….3 
1.  Rodzaje  konsumpcji  jako  kryterium  wyodrębnienia  konsumpcji  zbiorowej  i  usług 
użyteczności publicznej………………………………………………………………..4 
2.  Energetyka cieplna – charakterystyka i jej uregulowania prawne……………………..8 
3.  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Energetyki  Cieplnej  Sp.  z  o.o.  w  Dębicy  jako  przykład 
przedsiębiorstwa użyteczności publicznej……………………………………………10 
4.  Rodzaje  dóbr  i  usług  użyteczności  publicznej  sprzedawane  przez  Miejskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy…………………………..11 
5.  Gmina  Miasta  Dębica  jako  właściciel    Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy………………………………………………………….14 
6.  Źródła  finansowania  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Energetyki  Cieplnej  Sp.  z  o.o.       
w Dębicy……………………………………………………………………………...16 
7.  Ocena  funkcjonowania  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Energetyki  Cieplnej  Sp.  z  o.o.   
w Dębicy……………………………………………………………………………...21 
Zakończenie………………………………………………………………………………22 
Bibliografia……………………………………………………………………………….23 
Spis tabel……………………………………………………………………………….....24 
Załącznik……………………………………………………………………………….....25 
 
 
                  
 
2 Wstęp 
Przedsiębiorstwem  użyteczności  publicznej  określa  się  instytucję  zajmującą 
szczególnie  ważną  rolę  w  sektorze  publicznym,  gdyż  jej  główną  funkcją  jest  bieżące               
i  nieprzerwane  zaspokajanie  zbiorowych  potrzeb  obywateli  poprzez  wytwarzanie  lub 
świadczenie usług  i dóbr publicznych rozumianych jako usługi powszechnie dostępne. 
Do  zadań  przedsiębiorstw  użyteczności  publicznej  należy  zaspokajanie  potrzeb 

(…)

… użytkowania
paliw i energii, rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych
monopoli, uwzględniania wymogów ochrony środowiska, zobowiązań wynikających z umów
międzynarodowych
oraz
równoważenia
interesów
przedsiębiorstw
energetycznych
i odbiorców paliw i energii.
Zadania z zakresu spraw regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania
konkurencji ustawa Prawo energetyczne powierzyła Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki,
który jest powoływany na okres 5 lat przez Prezesa Rady Ministrów. Do zadań Prezesa URE
należy regulowanie działalności przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z ustawą
i założeniami polityki energetycznej państwa, zmierzające do równoważenia interesów
przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii (art. 23 ust. 1).
W skład Urzędu Regulacji Energetyki wchodzą Oddział Centralny w Warszawie
oraz następujące oddziały terenowe:
północno-zachodni z siedzibą w Szczecinie,
północny z siedzibą w Gdańsku,
zachodni z siedzibą w Poznaniu,
wschodni z siedzibą w Lublinie,
środkowo-zachodni z siedzibą w Łodzi,
5
6
http://portalwiedzy.onet.pl/15465,,,,energetyka,haslo.html, [dostęp: 20 stycznia 2011]
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz…

określonymi czynnikami, np. przynależnością społeczno –
ekonomiczną,
- współczynniki elastyczności dochodowej lub cenowej itp.
Agregatowe
Wzorcowe
- poziom produktu krajowego brutto na mieszkańca,
- syntetyczny (dystansowy) wskaźnik poziomu życia itp.
- fizjologiczne normy żywienia,
- minimum socjalne itp.
Źródło: http://www.ekosaldo.pl/ekonomika/EkonKonsumDoWys.pdf
Pojęciami związanymi z konsumpcją…

7 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.
7
8
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz. U. 2006 nr 89, poz. 625 z późn. zm.
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Dz. U. 1997 nr 9, poz. 43 z późn. zm.
9
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy jako przykład
przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
Przedsiębiorstwo w polskim…
…. Rodzaje dóbr i usług użyteczności publicznej sprzedawane przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy
Zasadniczym celem działalności Spółki jest - na mocy udzielonych koncesji wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucja ciepła. Ponadto przedsiębiorstwo świadczy usługi
w zakresie bieżącego i nieustannego zaopatrzenia odbiorców zasilanych ze źródeł i węzłów
cieplnych Spółki…

0,690 MW
0,405 MW
0,233 MW
0,160 MW
3,208 MW
Źródło: http://www.bip.mpec-debica.ires.pl/6754,6755/6755/
9
http://www.bip.mpec-debica.ires.pl/6759/6759/, [dostęp: 20 stycznia 2011]
12
Wytworzone w kotłowni centralnej ciepło dostarczane jest sieciami ciepłowniczymi
do węzłów cieplnych z magistral Nr 1, 2 i 3 doprowadzających ciepło odpowiednio do części
wschodniej, północno-zachodniej oraz południowej…
… i strat
w roku sprawozdawczym 2009, autorka obliczyła następujące wskaźniki ekonomiczne:
ROA – 0,006,
ROE – 0,008,
ROS – 0,008,
wskaźnik płynności bieżącej – 1,49,
18
wskaźnik płynności szybkiej – 0,931.
ROA to stosunek zysku netto spółki do wartości jej aktywów. Może być też obliczany
jako iloczyn rentowności sprzedaży oraz wskaźnika obrotu aktywów. Informuje on
o zdolności spółki do wypracowywania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz