zarządzanie procesowe konspekt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1435
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zarządzanie procesowe konspekt - strona 1 zarządzanie procesowe konspekt - strona 2 zarządzanie procesowe konspekt - strona 3

Fragment notatki:


1 • Geneza organizacji procesowej - ujecie systemowe organizacji, - łańcuch wartości, - organizacja procesowa - organizacja wirtualna, - model sieciowy działalnosci  gospodarczej Model M.E. Portera. Organizacja jako łańcuch  wartości 2 Out-sourcing, Benchmarking, Lean management, Reengineering Organizacja a procesy 3 Struktura macierzowa w  przemyśle wydobywczym P od e jście fu nk cjon alne Z e spo ły p ro jek to we P ro ces de cyzyjn y zb iu ro kra tyzo w an y F u nk cjo n alne  m etod y p om ia ru  w yn ikó w S ystem  w yn ag ro d zeń  stały P od e jście zoo g nik ow a n e na  ryn ek U kie ru n ko w an ie  n a klien ta P ro ces de cyzyjn y zb ie Ŝn y z p rze b ieg ie m  p ro cesó w  ro b oczych P om ia r wyn ik ów  p ro ce sów W yna g ro dze n ie  u zalezn io n e od  w ynikó w P ro du kcja E k splo ra cja R a fina cja S p rzed aŜ T ran sp ort K lient E ksp lo ra cja  P ro d uk cja  R afin acja  T ra n spo rt S p rze d aŜ E k sploracja   P rod u kcja R a fina cja T ra nsp ort S przed a Ŝ E ksp lo ra cja   P ro du kcja  R a fin acja  T ra nsp o rt S p rze da Ŝ K lient K lient K lient ZłoŜe  A ZłoŜe  B ZłoŜe  C O R G A N IZ A C JA  K L A S Y C ZN A O R G A N IZ A C JA  P O ZIO M A 4 Organizacja oparta na  procesach Organizacje procesowe 5 Łańcuch wartości  a procesy Przedsiębiorstwo wirtualne 6 Kierunek zmian  organizacyjnych Organizacja wirtualna 7 Biurokracja ? Funkcje a procesy 8 Od podzielonych funkcji do zintegrowanej organizacji Hierarchia procesów 9 System działania „firmy  procesowej” ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz