Zarządzanie - misja przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie - misja przedsiębiorstwa - strona 1 Zarządzanie - misja przedsiębiorstwa - strona 2 Zarządzanie - misja przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:


Misja przedsiębiorstwa Zarządzanie strategiczne jest koncepcją zarządzania przedsiębiorstwem, która traktuje proces zarządzania w sposób zintegrowany, ukierunkowujący na dłuższy okres poszczególne rodzaje działalności firmy oraz struktury jej organizacji, aby dzięki temu osiągnąć większą sprawność działania, ograniczyć niepewność i zwiększyć możliwość własnej ekspansji rynkowej. Obejmuje ona złożony proces przemian związanych z podążaniem przez firmę w obranym kierunku (wytyczonym przez jej misję), dzięki któremu może ona wypracować określony kształt własnej przyszłości, przestrzegając obowiązujących zasad gry, wymiany i współpracy, norm i zwyczajów umożliwiających jej przeżycie i poprawę pozycji w otoczeniu.
Zarządzanie strategiczne definiuje się jako „proces zarządzania nastawiony na formułowanie i wdrażanie strategii, które sprzyjają wyższemu stopniowi zgodności organizacji z jej otoczeniem i osiągnięciem celów strategicznych” , czyli jako „proces ustalania celów, formułowania zadań koniecznych do ich osiągnięcia w pożądanym czasie, nadawania mocy tym działaniom i szacowania możliwych do osiągnięcia rezultatów i postępu”. Zarządzanie strategiczne ma do spełnienia pięć podstawowych zadań:
Zdefiniowanie biznesu organizacji i określenie misji strategicznej jako podstawy dla ustalenia dokąd zmierza organizacja, co może zrobić i jakie może zająć miejsce.
Ustalenie strategicznych celów i zadań do spełnienia.
Sformułowanie strategii dla osiągnięcia założonych celów i pożądanych rezultatów.
Wprowadzenie w życie i wykonanie wybranego planu strategicznego.
Ocenę wykonania i podejmowania decyzji korygujących w celu przystosowania strategii do zmieniających się warunków, nowych idei i nowych możliwości, dzięki uzyskanemu doświadczeniu.
Zarządzanie strategiczne obejmuje trzy wzajemnie współzależne procesy (sfery działań menadżera), a mianowicie: przeprowadzenie analizy strategicznej (analiza strategicznych celów działania, zewnętrznych szans i zagrożeń oraz wewnętrznych słabych i mocnych stron firmy), formułowanie strategii (budowa strategii biznesów, strategii funkcjonalnych i strategii firmy oraz wybór alternatywy optymalnej) i implementację strategii (integracja programów strategicznych, doskonalenie organizacji, zapewnienie strategicznej kontroli i strategicznego kierowania).
Podstawowymi funkcjami tego zarządzania są: badanie otoczenia i prognozowanie kierunków rozwoju procesów zachodzących w otoczeniu, analiza sytuacji i możliwości tkwiących wewnątrz firmy, rozwijanie jej własnego potencjału oraz wybór i realizacja strategii określających relacje firmy z otoczeniem.
ZASADY ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO

(…)

… czy ochronę zajmowanych pozycji.
Każdy cykl zarządzania strategicznego zaczyna się od określenia misji przedsiębiorstwa i na tej podstawie celów. W kolejnych etapach następuje analiza strategiczna i wybór strategii oraz ich wdrożenie.
Misja przedsiębiorstwa uznawana powszechnie za podstawową kategorię zarządzania strategicznego, jest pojęciem słabo ustrukturalizowanym. Spotykane w literaturze przedmiotu określenia posługują się przemawiającymi do wyobraźni analogiami, w których misję firmy porównuje się do „gwiazdy polarnej przedsiębiorstwa”, „głównej idei”, „myśli przewodniej”, „wyznania wiary”, „okrzyku bitewnego” itd.
W próbach bardziej precyzyjnego określenia tego pojęcia zwraca uwagę na następujące elementy:
„Misja przedsiębiorstwa to jego przedmiot aspiracji, czyli trwałych dążeń wyznaczających…

Przykład I
Anita Roddick, twórczyni i właścicielka Body Hop International, tworzyła swoją firmę kosmetyczną na początku lat siedemdziesiątych, opierając jej misję na następujących podstawach:
Misją przedsiębiorstwa jest produkowanie kosmetyków przy użyciu tylko i wyłącznie surowców naturalnych i nie testowanie ich na zwierzętach. Zysk nie jest jedynym celem, jest nim produkt, usługa i myślenie…
… się produkcją i dystrybucją sprzętu medycznego, głównie dla szpitali, centrów krwiodawstwa, laboratoriów, centrów dializy. Koncern w latach osiemdziesiątych miał swoje fabryki w 17 krajach, a produkty dostarczał do ponad 100 krajów.
Misja firmy: osiąganie systematycznego, długoterminowego rozwoju wymiernego w sensie finansowym, zwrotu kapitału i zysku dla akcjonariuszy oparta była na następujących celach…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz