Zarządzanie kadrami

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie kadrami - strona 1 Zarządzanie kadrami - strona 2 Zarządzanie kadrami - strona 3

Fragment notatki:


ZARZĄDZANIE KADRAMI Strategia organizacji i wszystkie jej cele realizowane są przez ludzi.
To oni projektują i wykorzystują technologie, tworzą firmę i uczestniczą
w jej życiu. Od całej kadry przedsiębiorstwa zależy jego zysk i utrzymanie na rynku. Aby to osiągnąć w firmach stosuje się odpowiednie gospodarowanie
zasobami ludzkimi czyli zarządzanie kadrami. Zarządzanie kadrami jest
procesem ciągłym, zmierzającym do zapewnienia w firmie właściwych
ludzi na odpowiednich stanowiskach. Gospodarowanie zasobami ludzkimi
obejmuje następujące czynności : planowanie zasobów ludzkich, rekrutacja zasobów ludzkich, dobór kadr, wprowadzenie do pracy, doskonalenie i szkolenie kadr, ocena efektywności, awanse, przeniesienia, kary i zwolnienia z pracy, planowanie k ariery. PLANOWANIE ZASOBÓW LUDZKICH Planowanie zasobów ludzkich służy ciągłemu i odpowiedniemu zaspokajaniu potrzeb kadrowych i obejmuje: analizę miejsc pracy oraz prognozowanie popytu na pracę i podaż pracy.
analiza stanowisk pracy -jest to systematyczna analiza miejsc pracy jakimi dysponuje dana organizacja ,to systematyczne procedury zbierania i rejestrowania informacji dotyczących poszczególnych stanowisk pracy. Analiza ta obejmuje sporządzanie opisów stanowisk pracy/ warunki pracy, wykorzystywane w pracy narzędzia, materiały i sprzęt/ oraz określenie specyfikacji zatrudnienia/ lista umiejętności kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienia wymaga się od osób na danym stanowisku/.
prognozowanie popytu na pracę i podaż pracy -jest to prognozowanie podaży wewnętrznej /liczby i typu potrzebnych pracowników/ i podaży zewnętrznej /liczby i typu osób, których będzie można zwerbować na rynku pracy/. Na wyższych szczeblach organizacji planuje się konkretne stanowiska i ludzi na nich pracujących. Istotną rolę pełni tu tablica rotacji, która wyszczególnia wszystkie ważne stanowiska kierownicze w organizacji, osoby, które je zajmują, oczekiwany czas ich pozostawania na danym stanowisku a także osoby posiadające już teraz lub w przyszłości odpowiednie kwalifikacje, by daną osobę zastąpić. W celu ułatwienia planowania stosuje się również skomputeryzowany system informacji o pracownikach /inwentarz kwalifikacji /zawierający informacje o wykształceniu, kwalifikacjach, praktyce i aspiracjach zawodowych poszczególnych pracowników. Jeżeli chodzi natomiast o podaż pracy to trudno jest przewidzieć ilu i jakich specjalistów będzie za kilka lat .W związku z tym planiści opierają się na informacjach pochodzących ze źródeł zewnętrznych takich jak: państwowe komisje zatrudnienia, sprawozdania rządowe i dane z uczelni na temat liczby studentów na poszczególnych kierunkach.

(…)

… o przyjęcie do pracy
wstępna rozmowa kwalifikacyjna
testy
sprawdzenie dotychczasowych doświadczeń i referencji
pogłębiona rozmowa kwalifikacyjna
badania lekarskie
oferta pracy
Wszyscy kandydaci muszą przejść przez te etapy. Każdy etap pełni określoną funkcję w procesie doboru kadr. Formularz jest np. skuteczną formą gromadzenia informacji o dotychczasowej pracy kandydata, jego wykształceniu itp. Dane zawarte w formularzu podania o pracę są na ogół wykorzystywane nieformalnie do podjęcia decyzji, czy kandydat zasługuje na dalszą ocenę, a osoby przeprowadzające rozmowę kwalifikacyjną wykorzystują formularz do uprzedniego zapoznania się z kandydatami.
Wstępna rozmowa kwalifikacyjna pozwala na szybką ocenę, czy
kandydat nadaje się, czy nie na określone stanowisko. Zawarte są tu pytania
o doświadczenie zawodowe…
… efektów
społeczno -psychologiczne-tożsamość społeczna i osobista, uznanie, zaufanie status samodzielność
związane z możliwościami samorealizacji-umożliwienie kształcenia i rozwoju
Składnikiem wynagrodzeń jest także dodatek stażowy uzależniony od całkowitego okresu zatrudnienia i ciągłości pracy oraz dodatek funkcyjny przyznawany za pełnienie funkcji kierowniczej. Wynagrodzeniem są także nagrody finansowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz