Zarządzający - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzający - wykład - strona 1 Zarządzający - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Zarządzający 9Zarządzający są organem wykonawczym zgrupowania. W świetle art. 19 i 20 rozporządzenia zarządzający zarządzają zgrupowaniem i reprezentują je. W uzupełnieniu regulacji rozporządzenia do zarządców zgrupowania stosuje się na mocy art. 11 ust. 1 ustawy o EZIG i SE odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych o zarządzie spółki z o.o. Na gruncie polskiego prawa krajowego status zarządców odpowiada więc statusowi członków zarządu spółki z o.o. zarówno w zakresie praw i obowiązków, jak i odpowiedzialności cywilnoprawnej. Takie uregulowanie oznacza wzmocnienie pozycji zarządców jako organu zgrupowania. Zgodnie z art. 19 rozporządzenia można powołać kilku lub jednego zarządzającego. Następuje to w umowie o utworzeniu zgrupowania lub na mocy decyzji członków. Zarządzającym zgrupowania może być każda osoba fizyczna, z wyłączeniem jednakże tych osób, które na mocy prawa mającego do nich zastosowanie lub na mocy wewnętrznego prawa państwa, w którym zgrupowanie ma swoją siedzibę, lub wskutek orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej podjętej lub uznanej w państwie członkowskim nie mogą należeć do administracyjnego lub zarządzającego organu spółki, nie mogą zarządzać przedsiębiorstwem lub nie mogą działać jako zarządzający europejskiego ugrupowania interesów gospodarczych. Ponadto z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 19 ust. 2 rozporządzenia państwo członkowskie może postanowić, że zarządzającymi mogą być osoby prawne. W wykonaniu tej delegacji ustawodawca polski dopuścił możliwość powołania w charakterze zarządcy osobę prawną (art. 11 ust. 2 ustawy o EZIG i SE). W myśl art. 19 ust. 3 rozporządzenia warunki wyznaczenia i usunięcia ze stanowiska zarządzających określa oraz ustanawia ich uprawnienia umowa o utworzeniu zgrupowania lub, a w przypadku jej braku - jednomyślna decyzja członków zgrupowania.
9Zgodnie z art. 19 rozporządzenia zarządzający zarządzają zgrupowaniem. Do nich więc należy prowadzenie spraw zgrupowania. Inaczej jednakże niż w przypadku kompetencji członków zarządu spółki z o.o. w odniesieniu do zarządzających EZIG nie obowiązuje domniemanie właściwości w tym zakresie. Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 2 rozporządzenia członkowie zgrupowania mogą podejmować wszelkie decyzje zmierzające do osiągnięcia celów zgrupowania, co oznacza, że mogą również samodzielnie w drodze uchwał decydować o wszelkich sprawach z zakresu prowadzenia spraw spółki.
9W zakresie reprezentacji zarządzający posiadają kompetencję wyłączną. Zgodnie mianowicie z art. 20 rozporządzenia jedynie zarządzający lub, w przypadku gdy jest dwóch lub więcej zarządzających, każdy z nich reprezentuje ugrupowanie w zakresie kontaktów z osobami trzecimi. Czynności każdego z zarządzających wiążą zgrupowanie w stosunku do osób trzecich, jeżeli zarządzający działa w imieniu ugrupowania, nawet w przypadku gdy czynności zarządzającego nie wchodzą w zakres celów ugrupowania, chyba że ugrupowanie udowodni, że osoba trzecia wiedziała lub nie mogła w danych okolicznościach być nieświadoma, że czynność wykraczała poza cele ugrupowania, przy czym opublikowanie danych określających cele utworzenia zgrupowania nie stanowi samo w sobie takiego dowodu. Ponadto wobec osób trzecich nie można powoływać się na żadne ograniczenie uprawnień zarządzających wynikające z umowy o utworzeniu zgrupowania lub z decyzji członków, nawet gdy ograniczenie to jest opublikowane. Umowa o utworzeniu ugrupowania może przewidywać, że ugrupowanie jest prawnie związane jedynie wspólnymi dzi ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz