Rozwiązanie i likwidacja zgrupowania - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwiązanie i likwidacja zgrupowania  - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Rozwiązanie i likwidacja zgrupowania
9Rozwiązanie zgrupowania następuje na podstawie decyzji członków zgrupowania (art. 31 rozporządzenia) lub na podstawie orzeczenia sądowego (art. 32 rozporządzenia).
Zgodnie z art. 31 ust. 1 rozporządzenia zgrupowanie może w każdym czasie zostać rozwiązane decyzją jego członków nakazującą likwidację ugrupowania, przy czym decyzja taka wymaga jednomyślności, chyba że umowa o utworzeniu ugrupowania stanowi inaczej (art. 31 ust. 1 rozporządzenia). Zgodnie natomiast z art. 31 ust. 2 rozporządzenia zgrupowanie musi zostać rozwiązane decyzją jego członków w przypadku wygaśnięcia terminu określonego w umowie o utworzeniu zgrupowania lub zaistnienia jakiejkolwiek innej przyczyny rozwiązania przewidzianej w umowie, lub w przypadku osiągnięcia celu ugrupowania lub braku możliwości dalszej jego realizacji. Jeżeli trzy miesiące po wystąpieniu jednej z wymienionych sytuacji członkowie nie podjęli decyzji o rozwiązaniu zgrupowania, każdy członek może zwrócić się do sądu o nakaz rozwiązania. Ponadto, w myśl art. 31 ust. 3 rozporządzenia, zgrupowanie musi zostać również rozwiązane decyzją jej członków lub pozostałego członka, gdy nie są już spełniane warunki ustanowione w art. 4 ust. 2 rozporządzenia.
9Sąd na wniosek każdej zainteresowanej osoby lub właściwego organu obligatoryjnie orzeka o rozwiązaniu zgrupowania w przypadku naruszenia art. 3, art. 12 lub art. 31 ust. 3 rozporządzenia, chyba że sprawy zgrupowania mogą zostać i zostaną uporządkowane przed wydaniem przez sąd merytorycznego orzeczenia (art. 32 ust. 1 rozporządzenia). Z kolei na wniosek członka sąd może nakazać rozwiązanie zgrupowania ze słusznych i stosownych przyczyn (art. 32 ust. 2 rozporządzenia). Ponadto państwo członkowskie może postanowić, że sąd na wniosek właściwego organu może nakazać rozwiązanie zgrupowania, które ma siedzibę w państwie, do którego organ ten należy, w każdym przypadku, gdy ugrupowanie działa z naruszeniem interesu publicznego tego państwa, jeżeli prawo tego państwa przewiduje taką możliwość w odniesieniu do spółek zarejestrowanych lub innych podlegających mu jednostek organizacyjnych (art. 32 ust. 3 rozporządzenia).
9Rozwiązanie zgrupowania pociąga za sobą jego likwidację. Likwidacja zgrupowania i zakończenie jego likwidacji podlega prawu krajowemu. Zgrupowanie zachowuje swoją zdolność prawną do chwili z zakończenia jego likwidacji (art. 35 rozporządzenia).
Zgodnie z art. 14 ustawy o EZIG i SE w braku odmiennego postanowienia umowy zgrupowania lub uchwały jego członków likwidatorami zgrupowania są jego zarządcy. Uchwała wymaga jednomyślności, chyba że umowa zgrupowania stanowi inaczej.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz