Zapobieganie przez instalacje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zapobieganie przez instalacje - strona 1 Zapobieganie przez instalacje - strona 2 Zapobieganie przez instalacje - strona 3

Fragment notatki:


ZAPOBIEGANIE I MINIMALIZACJA  WYTWARZANIA  ODPADÓW Zapobieganie wytwarzaniu odpadów Ustawa Prawo ochrony środowiska  tytuł III, Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom,  art. 137-172  poprzez instalacje, urządzenia, substancje,  produkty art. 137. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom  polega na zapobieganiu lub ograniczaniu  wprowadzania do środowiska substancji lub  energii. Zapobieganie przez  instalacje art. 141. 1. Eksploatacja instalacji lub urządzenia  nie powinna powodować przekroczenia  standardów emisyjnych. 2.  Oddziaływanie instalacji lub urządzenia  nie powinno powodować pogorszenia  stanu środowiska w znacznych  rozmiarach lub zagroŜenia Ŝycia lub  zdrowia ludzi. Technologia stosowana w nowouruchamianych instalacjach powinna zapewniać • stosowanie substancji o małym potencjale zagroŜeń, • efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii, • zapewnienie racjonalnego zuŜycia wody i innych  surowców oraz materiałów i paliw, • stosowanie technologii bezodpadowych i  małoodpadowych oraz moŜliwość odzysku  powstających odpadów, • rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji, • wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod,  które zostały skutecznie zastosowane w skali  przemysłowej, • wykorzystanie analizy cyklu Ŝycia produktów  (skreślono), • postęp naukowo-techniczny. Zapobieganie przez instalacje Art. 145 Minister środowiska moŜe określić standardy  emisyjne z  instalacji m.in.  w zakresie wytwarzania odpadów – jako stosunek  jednostki objętości albo masy powstających odpadów do  jednostki wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub  produktu. Art. 146  Prowadzący instalację oraz uŜytkownik urządzenia są obowiązani do zapewnienia ich prawidłowej eksploatacji  polegającej w szczególności na stosowaniu paliw, surowców i  materiałów eksploatacyjnych zapewniających ograniczanie ich  negatywnego oddziaływania na środowisko Min. środowiska moŜe określić wymagania w zakresie stosowania  paliw, surowców i materiałów eksploatacyjnych o określonych  właściwościach, cechach lub parametrach oraz rozwiązań technicznych zapewniających ograniczenie emisji. Zapobieganie przez stosowanie odpowiednich  substancji Art. 159  Wprowadzający do obrotu substancję jest obowiązany do: • opakowania substancji w sposób zabezpieczający przed przypadkowym  wprowadzeniem do środowiska  • załączenia informacji zapewniającej identyfikację zagroŜeń, jakie  wynikają z wprowadzenia substancji do środowiska. Art. 160  Zabronione jest wprowadzanie do obrotu lub ponowne 

(…)

… przedsiębiorstw moŜe wzrosnąć
dzięki większej spójności polityki stymulującej ZPP,
• wzrostowi świadomości ekologicznej w
przedsiębiorstwach moŜe towarzyszyć zmniejszenie
kosztów,
• przedsiębiorstwa i produkty mogą być bardziej
konkurencyjne dzięki mniejszemu oddziaływaniu na
środowisko.
Geneza systemów zarządzania środowiskowego
ISO - Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (International
Organization for…
… zajmują się Komitety
Techniczne (Technical Committee - TC).
Komitet Techniczny 207 (TC 207) – powstał w 1992 roku i jest
odpowiedzialny za opracowanie międzynarodowych norm ISO 14000,
dotyczących zagadnień związanych ze środowiskiem naturalnym.
Zakres norm ISO 14000
ISO 14001
ISO 14004
Systemy
zarządzania
środowiskowego
Seria ISO 14030
Ocena efektów
działalności
Seria ISO 14040
Ocena cyklu Ŝycia
Seria ISO 14010
Audytowanie
środowiskowe i związane
ISO 14062
Aspekty środowiskowe wyrobów
Planowany zakres norm ISO 14000
Seria
ISO 14020
Etykietowanie
środowiskowe
Formalne i nieformalne systemy zarządzania
środowiskowego oraz programy i wyróŜnienia środowiskowe
• Sformalizowane systemy zarządzania
środowiskowego: EMAS, normy
międzynarodowe ISO 14000, normy krajowe –
brytyjska BS 7750, francuska NFX 30-20,
irlandzka IS 310 i hiszpańska UNE 77-801-93
• Niesformalizowane systemy: Czystsza
Produkcja.
• WyróŜnienia: „Panteon Polskiej Ekologii”,
„Lider Polskiej Ekologii”
• Programy działalności bardziej ekologicznej
„Odpowiedzialność i Troska”
Zintegrowane systemy zarządzania
Najczęściej przedsiębiorstwa integrują system
zarządzania jakością w oparciu o ISO 9001(2) z
systemem zarządzania środowiskowego…
… przeciwnie – umoŜliwia
realizowanie oszczędności a tym samym podwyŜszenia
produktywności.
Relacje między Systemami Zarządzania Środowiskowego
Cecha
Czystsza Produkcja
Rodzaj systemu
Obszar
waŜności
UŜytkownicy
Niesformalizowany
Pełna dowolność
stosowania
Wszystkie szczeble
Ŝycia społecznego
Ciągłe dąŜenie do
minimalizowania
negatywnych wpływów
środowiskowych i
maksymalizowania
efektów ekonomicznych
– ciągłe…

wykorzystanie substancji stwarzających szczególne zagroŜenie dla
środowiska, są to w szczególności: azbest, PCB.
Art. 161 Substancje stwarzające szczególne zagroŜenie dla środowiska
powinny być wykorzystywane, eliminowane i przemieszczane w
warunkach szczególnej ostroŜności, urządzenia, w których one były (lub
podejrzewa się, Ŝe były) wykorzystywane powinny zostać oczyszczone
lub unieszkodliwione.
Art. 162…
… jest z budowaniem jej
wizerunku. Ponadto wdraŜanie zintegrowanego
systemu jest korzystniejsze ekonomicznie niŜ
wdraŜanie systemów po kolei.
EMAS (Environmental Management and
Audit Scheme)
Pierwsze rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich Nr 1836/93 zostało przyjęte 29
czerwca 1993 roku.
Znowelizowana wersja Rozporządzenia EMAS: tzw. EMAS-2 nr 761/2001 z dnia 19
marca 2001 roku – obowiązuje w Polsce od akcesji…
…. To Publiczne Oświadczenie Środowiskowe musi zostać
uwiarygodnione przez akredytowanego weryfikatora EMAS, po czym kompetentne
ciało rejestruje przedsiębiorstwo w systemie EMAS i nadaje mu numer
rejestracyjny.
EMAS (Environmental Management and
Audit Scheme)
Nacisk połoŜono na skuteczność przekazywania
informacji opinii publicznej, a nie na jej formę. EMAS2 kładzie teŜ większy nacisk na zwiększenie…

funkcjonowania zakładu.
Proposal for a directive of the European Parliament and the Council
on waste
Annex IV Waste prevention measures
Measures that can affect the framework conditions
related to the generation of waste
1. The use of planning measures, or other economic
instruments affecting the availability and price of
primary resources.
2. The promotion of research and development into the
area of achieving…
… Parliament and the Council
on waste
Annex IV Waste prevention measures
Measures that can affect the design and production
phase
4. The promotion of eco-design (the systematic integration
of environmental aspects into productdesign with the
aim to improve the environmental performance of the
product throughout its whole life cycle).
5. The provision of information on waste prevention
techniques with a view…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz