Zapobieganie pożarom pożarom podziemnym - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2205
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zapobieganie pożarom pożarom podziemnym - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

ZAPOBIEGANIE POŻAROM PODZIEMNYM Warunkiem koniecznym powstania i trwania pożaru, zwł. Pozaru podziem. Jest występowanie materiału palnego, dostatecz zawartości tlenu w powietrzu oraz dostatecz wysokiej temp. Jeżeli chociaż 1 z wymienionych czynników nie występuje, to nie może dojść do powstania pożaru. W związku z tym zapobieganie pożarom sprowadza się do usunięcia kilku, a przynajmniej 1 z czynników warunkujących powstanie pożaru.
8.1.Zapobieganie pożarom egzogenicznym
Pożary te są bardziej niebezpieczne od endogenicznych, ponieważ są nagłe i niespodziewane, powstają beż żadnych oznak ostrzegawczych i rozwijają się szybko i stwarzają duże zagrożenie dla załogi pracującej na dole kopalni i powodują duże straty materialne. Pożary z przyczyn zewnętrznych w kopalni węgla kamiennennego powstają zazwyczaj wskutek zaprószenia ognia, wadliwego działania urządzeń mechanicznych i elektrycznych bądź wskutek nieprawidłowego wykonywania robót strzelniczych. Mogą też powstać w następstwie wybuchu metanu lub pyłu węglowego.
8.1.1.Zapobieg. poż powstają. Poprzez zaprószenie ognia
Ich liczba wybitnie zmalała, ponieważ we wszystkich polskich kopalniach węgla, rud i soli wycofano z użycia lampy karbidowe, a na ich miejsce wprowadzono lampy elektryczne. Wprowadzono też zakaz palenia tytoniu, wymieniono obudowę palną na niepalną, obowiązuje porządek i ład w komorach funkcyjnych. Obecnie duże zagrożenie pożarów przez zaprószenie ognia występuje wskutek nieprawidłowego wykonywania spawania i cięcia metali na dole kopalni w czasie prac naprawczych i montażowych. Pożar może być spowodowany nieodpowiednią jakością i nieprawidłowym użytkowanie sprzętu spawalniczego. Warunkiem bezpiecznego prowadzenia prac cięcia i spawania metali na dole kopalni jest prawidłowe urządzenie komory spawalniczej przewietrzanej niezależnym, oddzielnym prądem powietrza, aby zanieczyszczone powietrze było odprowadzane bezpośrednio do dróg, którymi płynie powietrze zużyte, oraz używanie dobrych urządzeń spawalniczych przez odpowiednio wykwalifikowany personel. Szczególnie niebezpieczne jest wykonywanie prac spawalniczych w bezpośrednim sąsiedztwie materiałów palnych i w atmosferze zapylonej. Przy wykonywaniu robót spawalniczych w szybach wdechowych należy: przed rozpoczęciem prac zabezpieczyć szyb przed opadaniem rozżarzonych cząstek metalu, w tym celu należy stosować specjalne misy z wodą lub koce azbestowe, a po zakończeniu prac przeprowadzić szczegółową kontrolę szybu aż do rząpia, obserwacja szybu powinna trwać do czasu uzyskania całkowitej pewności, że nie nastąpiło zaprószenie ognia.
Z dniem 1.07.97 nastąpiło całkowite wyeliminowanie prac spawalniczych z podziemnych wyrobisk górniczych.
8.1.2.Zapobieganie poż.powstaj. od urządzeń mechanicznych


(…)

…, gromadzący się pył węglowy i grubszy urobek należy usuwać w sposób ciągły na każdej zmianie
- przenośniki w czasie pracy powinny być kontrolowane, także w czasie przerwy w wydobyciu.
Znaczne zagrożenie może wystąpić w przypadku pożaru smarów i olejów. Dlatego wyeliminowano oleje mineralne np. z napędów urządzeń przyszybowych, zapór torowych, wywrotów wozów, wycofano z produkcji olejowe stacje zasilające przenośnikowe zasobniki rewersyjne, w wielu maszynach i urządzeniach ograniczono stosowaną pojemność oleju w układach hydraulicznych. Wprowadzono również zakaz stosowania w kopalniach maszyn i urządzeń hydraulicznych, w których pojemność oleju mineralnego przekracza 50dm3 , z wyjątkiem maszyn tj: kombajny, ładowarki, kotwiarki, wiertnice kołowroty hydrauliczne, prasy hydrauliczne. Zabronione jest budowanie i stosowanie magistral hydraulicznych wzdłuż wyrobisk górniczych. Maszyny i urządzenia hydrauliczne muszą być wyposażone w sprzęt i zabezpieczenia przeciwpożarowe, a gdy pojemność układu hydraulicznego przekracza 250 dm3 oleju palnego lub emulsji palnej należy wyposażyć je w samoczynnie uruchamiane urządzenia gaśnicze. Duże zagrożenie pożarowe stanowią także oleje mineralne stosowane w maszynach górniczych…
… są pożary przenośników w grupowych prądach powietrz świeżego płynących do wielu rejonów wentylacyjnych. Z 1 kg palącej się taśmy przenośnikowej wydziela się ok. 5,6 m3 gazów, do atmosf. kopalnianej dostaje się ok. 0,003 m3 CO, 1m3 CO2 , oraz ok. 0,01m3 metanu i wodoru. Do najczęstszych przyczyn pożarów przenośników taśmowych należą:
- tarcie taśmy przenośnika o urobek nagromadzony w sąsiedztwie przenośnika…
… nakładkach, temp ta może być znacznie niższa. Żarzenie miału zaobserwowano już przy temp 200oC. Przy badaniu tarcia taśmy o drewno uzyskano temp. 95oC. W większości państw stosuje się w podziemnych kopalniach wyłącznie przenośniki wyposażone w taśmy trudno palne, np. z polichlorku winylu. W polskim górnictwie obok przenośników z taśmami trudno palnymi są jeszcze przenośniki z taśmami gumowymi. Aby zwiększyć…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz