Zapisy prawne - wykład.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zapisy prawne - wykład. - strona 1 Zapisy prawne - wykład. - strona 2 Zapisy prawne - wykład. - strona 3

Fragment notatki:

ZAPISY 9. Legaty i fideikomisy Pojęcie i rodzaje legatów______________________________________________________ Z a p i s ( l e g a t ) - rozporządzenie ostatniej woli, na podstawie którego spadkodawca udziela przysporzenia majątkowego pewnej osobie kosztem spadku.
Zapis był jednostronnym przysporzeniem poszczególnych przedmiotów za pomocą sukcesji szczegółowej . (testament - sukcesja ogólna)
Zapis oznaczał nie tylko rozporządzenie ostatniej woli, ale także jego przedmiot .
Służyły często do zaopatrzenia żony, dzieci, które nie dziedziczyły.
zapisodawca - osoba pozostawiająca komuś jakiś zapis zapisobiorca - osoba na rzecz której zapis został ustanowiony
Trzy rodzaje zapisu znane przez prawo rzymskie: zapis s z c z e g ó ł o w y zapis u n i w e r s a l n y m o r t i s c a u s a c a p i o 2 rodzaje zapisu rozróżniane przez prawo rzymskie (inne kryterium niż powyżej)
starszy - legat (według prawa cywilnego )
młodszy - fideikomis (według prawa cesarskiego )
Legat______________________________________________________________________ Dawne prawo rzymskie znało tylko jedną formę zapisu szczegółowego - legat (legatum) Sporządzenie legatu: wymagano testamenti factio activa  sporządzany był bowiem w testamencie albo w kodycylu potwierdzonym w testamencie. Obciążenie zapisem: początkowo tylko dziedzic testamentowy, potem ten kto otrzymał cokolwiek ze spadku.
Czasem zapis obciążał także zapisobiorcę , który musiał ze swej strony świadczyć zapisobiorcy dalszemu  było to tzw. sublegatum. Zapisobiorca: musiał mieć testamenti factio passiva ; mógł być osobą trzecią nie będącą dziedzicem albo też dziedzicem  wówczas określano go jako prelegatariusza a zapis jako prelegat. spadkodawca mógł wyznaczyć dla zapisobiorcy substytuta Rodzaje legatu: legatum p e r v i n d i c a t i o n e m (windykacyjny) Bezpośrednie oddanie ( bez pośrednictwa spadkobiercy) przez testatora rzeczy lub służebności będącej w chwili rozporządzenia testamentu jego własnością kwirytarną. Na skutek legatu przysługiwała legatariuszowi rei vindicatio o wydanie zapisanego przedmiotu legatum p e r d a m n a t i o n e m (damnacyjny) Pierwotnie odnosił się tylko do pieniędzy.
Zapis ten nie stwarzał na rzecz zapisobiorcy żadnego prawa rzeczowego, ale osobiste roszczenie przeciw dziedzicowi o przeniesienie zapisanej korzyści majątkowej.

(…)

… zapisobiorcy, ewentualnie oddać równowartość
Legatariuszowi służyło przeciw dziedzicowi:
c o n d i c t i o
a c t i o e x t e s t a m e n t o
W razie odmowy pretor udzielał zapisobiorcy missio in possessionem
legatum s i n e d i m o d o
Pewien rodzaj legatu per damnationem - zobowiązywał dziedzica do zezwolenia (zniesienia) by legatariusz zabrał rzecz mu zapisaną.
Nie potrzebny był osobny akt przeniesienia…
… prawnej ze strony konsula w drodze extraordinaria cognitio
Od Klaudiusza - fideikomisy były zaskarżalne do pretorów (dwóch - tzw. praetores fideicomissarii), w prowincjach natomiast do namiestników
Od tej pory fideikomis stał się instytucją prawną, odróżniano więc:
legat (wedle prawa cywilnego)
fideikomis (wedle prawa cesarskiego)
Różnice między legatem a fideikomisem:
fideikomis nie wymagał ścisłych…

Zbliżenie się do siebie poszczególnych typów legatów.
Najważniejszy typ - legatum per damnationem.
Usunięcie formuł przy legatach, dopuszczenie języka greckiego  zbliżenie legatów do fideikomisów (Justynian zrównał je całkowicie).
Nadal zakaz samowolnego zabrania zapisu (interdictum quod legatorum o zwrot)
Interdictum quod legatorum - restytutoryjny interdykt przysługujący spadkobiercy pretorskiemu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz