Założenia do projektu scalenia obrębu Kików- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Założenia do projektu scalenia obrębu Kików- opracowanie - strona 1 Założenia do projektu scalenia obrębu Kików- opracowanie - strona 2 Założenia do projektu scalenia obrębu Kików- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Założenia do projektu scalenia obrębu
Kików
Wykonali:
Charakterystyka obszaru scalenia
Wieś Kików jest obrębem geodezyjnym położonym w południowo – wschodniej
części gminy Solec Zdrój, w województwie świętokrzyskim, odległym od miasta
powiatowego Busko Zdrój o około 16 km. Graniczy z obrębami: Piasek Mały, Sułkowice,
Zagaje Kikowskie oraz Zborów.
Powierzchnia ogólna obrębu wynosi 30,6763ha. Na obręb Kików składają się 40
działek ewidencyjnych. Według danych ewidencji gruntów na terenie obrębu Kików
funkcjonuje 11 gospodarstw indywidualnych. Średnio na każde gospodarstwo przypada 3
działki. Analizując strukturę gospodarstw rolnych najliczniejszą grupę stanowią gospodarstwa
w przedziale od 1,00 - 1,99, jest ich 7, tj. aż 58 % ogólnej liczby gospodarstw. W obrębie
Kików największy udział w strukturze władania mają podgrupa 7.1 (osoby fizycznewłaściciele i władający gruntami wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych ) tj. 43,73 %
gruntów oraz 10 (wspólnoty gruntowe) tj. 19,63% powierzchni wszystkich gruntów. W
ogólnej powierzchni obrębu Kików 30,6763 ha, udział użytków rolnych wynosi około 78%,
tj. 23,8866 ha. Wśród użytków rolnych najwięcej jest gruntów ornych – 16,9250 ha (70,86
%), sady zajmują 0,2682 ha (1,12 %), łąki trwałe – 5,3840 ha (22,54 %) i pastwiska trwałe1,3094 ha (5,48 %). Największy udział wśród gleby średniej jakości, które zajmują około
12,48 ha. Gleby dobrej jakości zajmują ok. 10 ha, gleby słabe ok. 1,70 ha, natomiast gleby
bardzo dobre nie występują w obrębie Kików
Studium 1: Struktura obszarowa
Tabela.1. Struktura gospodarstw rolnych
Lp.
1.
2.
3.
4.
Grupa
obszarowa
(ha)
0 - 0,99
1,00 - 1,99
2,00 - 4,99
5,00
Ogółem
liczba
4
6
1
0
11
Ilość gospodarstw
% liczby
pow.
%
gospodarstw przedziału powierzchni
37
2,5051
16
54
10,1412
64
9
3,2246
20
0
0
0
15,8709
100
100
Według danych ewidencji gruntów na terenie obrębu Kików funkcjonują 11
gospodarstw indywidualnych. Średnio na każde gospodarstwo przypada 3 działki.
Największe gospodarstwo indywidualne posiada Piotrowski Jan, w skład którego wchodzą
dwie działki ewidencyjne o łącznej powierzchni 3,2246ha.
Na obręb Kików składają się 40 działek ewidencyjnych.
Analizując strukturę gospodarstw rolnych najliczniejszą grupę stanowią gospodarstwa
w przedziale od 1 do 1.99 ha jest 6, co stanowi 54 % ogólnej liczby gospodarstw. [Tab.1]
Gospodarstw o powierzchni w przedziale do 0,99, jest 4, stanowi to 37 % znajdującej
się ogólnej liczby gospodarstw w obrębie [Tab.1].
W przedziale wielkościowym powyżej 2 ha jest 1 gospodarstwo, które stanowi 9%
powierzchni gospodarstw w obrębie Kików [Tab.1].
Na terenie obrębu nie występują gospodarstwa przekraczające 4 ha.
Graficznym przedstawieniem struktury obszarowej na terenie obrębu Kików jest załącznik 1.
Studium 2: Struktura władania gruntami
Strukturę władania można scharakteryzować dzięki podziale na 15 grup rejestrowych:
grupa 1 - Skarb Państwa, jeżeli nie występuje w zbiegu z użytkownikami
wieczystymi
podgrupa 1.1. - Agencja Własności Rolnej ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz