Zalesianie gruntów

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zalesianie gruntów - strona 1 Zalesianie gruntów - strona 2 Zalesianie gruntów - strona 3

Fragment notatki:

SPIS TREŚCI
1.WPROWADZENIE 1. WPROWADZENIE
Rozszerzenie uprawy lasu na grunty użytkowane dotychczas rolniczo ma swoje głębokie uzasadnienie i to zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne. Uzasadnienie ekonomiczne to oczywiście potrzeba jakiegoś zagospodarowania i wykorzystania obszarów, na których produkcja płodów rolniczych stała się lub staje się nieopłacalna, niewystarczająco efektywna. Z taką sytuacją mamy oczywiście do czynienia na glebach rolniczo najsłabszych. Na glebach tych nawet intensywne nawożenie mineralne (NPK), mimo że początkowo (szczególnie w latach obfitujących w opady) daje zadowalające wyniki, po pewnym czasie przestaje jednak wystarczająco skutkować. Plony stają się coraz niższe, nie przynoszą spodziewanego zysku, a nawet nie dają niekiedy szansy na zwrot poniesionych nakładów. Utrzymanie na tego rodzaju glebach produkcji rolniczej byłoby oczywiście możliwe, wymagałoby jednak stosowania jakiś, zwykle bardzo kosztownych, melioracji użyźniających. Ponieważ te jednak są znacznie bardziej efektywne, a więc i bardziej opłacalne, na glebach średniej i dobrej jakości, jest zrozumiałe, że zainteresowanie producentów rolnych glebami najsłabszymi spada. Stwarza to możliwość przejmowania tych gleb przez leśnictwo i leśnego ich zagospodarowania.
Za zalesianiem marginalnych, nieopłacalnych rolniczo gruntów przemawiają również, jak wspomniano wyżej, względy ekologiczne. Chodzi mianowicie o to, że w miarę liczącego się zwiększania lesistości kraju (możliwego przecież przede wszystkim przez zalesianie gruntów porolnych) oczekiwać można intensyfikacji korzystnego i pożądanego oddziaływania lasów na środowisko przyrodnicze, a więc zaistnienia tych wszystkich zjawisk, które w dużym uproszczeniu dadzą się przedstawić jako : wpływanie lasu na łagodzenie niekorzystnego bilansu wodnego, obniżanie ekstremalnych wielkości przepływu wód powierzchniowych oraz utrzymywanie pożądanego poziomu wód gruntowych i głębinowych;
przeciwdziałanie obserwowanym już na znacznych obszarach procesom erozji i stepowienia gleb;
przeciwdziałanie postępującym procesom ogólnej degradacji gleby oraz stymulowanie pozytywnych procesów glebotwórczych;
korzystne modyfikowanie mikroklimatu we wnętrzu lasu i na obszarach do niego przylegających;
polepszanie warunków życia populacji ludzkiej na obszarach zurbanizowanych i uprzemysłowionych, a także - zaspokajanie jej potrzeb w zakresie wypoczynku w środowisku przyrodniczym.
Wspomnieć by tu trzeba również nie dający się przecenić wpływ lasu na oczyszczanie atmosfery, gleby i wód z emitowanych, przy różnych formach działalności przemysłowej człowieka, toksycznych substancji chemicznych. Tu jednak należy zaznaczyć, że to korzystne oddziaływanie odbywa się z reguły kosztem lasu. Las płaci za pełnienie tej funkcji zawsze jakimś pogorszeniem warunków swej własnej egzystencji, a w skrajnych przypadkach - nawet jej ustaniem.


(…)

… konieczność kredytowania tych prac przez ich wykonawców,
niezbędne jest usprawnienie procesu przejmowania przez nadleśnictwa gruntów przeznaczonych do zalesienia z zasobu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa wraz z wymaganą dokumentacją geodezyjną i kartograficzną, istnieje potrzeba ustalenia zasad inicjowania i wspierania naturalnej sukcesji roślinności leśnej na gruntach przeznaczonych do zalesienia…
… użytków zielonych jako wymagające przed zalesieniem bardzo pracochłonnych i kosztownych melioracji ( takich jak np. okresowe uregulowanie stosunków wodnych za pomocą wysoce skomplikowanych specjalistycznych zabiegów uprawy gleby, a niekiedy też stosowania podsypek w miejscach sadzenia drzew) powinny być raczej pozostawione do sukcesji wtórnej (pasywna restytucja lasu). Można się bowiem spodziewać…
…%) oraz sandomierski (81%). Z użytków rolnych aż 76% powierzchni stanowią grunty orne. Pozostałą powierzchnię zajmują uprawy sadownicze oraz użytki zielone. Ponad 60% sadów występuje w powiecie: sandomierskim i opatowskim, natomiast ca 50% łąk województwa skupia się w powiatach: kieleckim, koneckim i buskim. Województwo świętokrzyskie ma korzystne w skali kraju warunki przyrodnicze dla rozwoju rolnictwa. Przeważają…
….
Jest przy tym oczywiste, iż odnoszące się do tych zagadnień i wykonywane w terenie prace musi cechować pewna odmienność od tego, co zalecane jest w normalnej gospodarce leśnej. Informacje uwzględniające tę odmienność zostały zamieszczone w dalszej części niniejszej pracy. Rys historyczny
Lasy współczesne są wynikiem długotrwałego ścierania się wpływów dwóch, często przeciwstawnych, czynników rozwoju: naturalnych…
… odpowiednio
Tabela Nr 1. Zalesienia w Polsce w latach 1947 - 1998 (w tys. hektarów)
Lata
Grunty organizacji gospodarczej  "Lasy Państwowe"
Zalesienia gruntów poza Skarbem Państwa
Ogółem zalesienia
Udział % gruntów LP
Grunty
Nieużytki
Razem
porolne
właściwe
LP
1
2
3
4
5
6
7
1947 - 1960
204,1
87,8
291,9
213,2
505,10
57,79%
1961 - 1970
239,2
10,9
250,1
196,2
446,30
56,04%
1971 - 1980
86,3
6,5
92,8
69,6
162,40…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz