Zakres materiału do egzaminu z przedmiotu „Geomorfologia i modelowanie rzeźby terenu”

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1953
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres materiału do egzaminu z przedmiotu „Geomorfologia i modelowanie rzeźby terenu” - strona 1

Fragment notatki:

Zakres materiału do egzaminu z przedmiotu „Geomorfologia i modelowanie rzeźby terenu” Główne źródła energii procesów rzeźbotwórczych. Siły wewnętrzne (endogeniczne) i zewnętrzne (egzogeniczne) - ogólna charakterystyka. Budowa Ziemi: skorupa kontynentalna, skorupa oceaniczna, astenosfera, powierzchnie nieciągłości - charakterystyka. Ruchy izostatyczne - zasada izostazji, przyczyny i skutki tych ruchów. Ruchy epejrogeniczne, ruchy diktyogeniczne - przyczyny i skutki tych ruchów. Teoria ruchu płyt litosfery (ryft, strefa akrecji - spreding, strefa subdukcji,). Ruchy orogeniczne: cykl orogeniczny.Trzęsienia Ziemi.
Deformacje skorupy ziemskiej - ciągłe (synklina antyklina - fałdy), nieciągłe (uskoki, nasunięcia) - (linia biegu warstwy (rozciągłości), bieg warstwy, linia upadu warstwy,upad), płaszczowiny. Wulkanizm (rodzaje erupcji), formy wulkaniczne. Plutonizm , intruzje (zgodne, niezgodne). Metamorfizm: czynniki, rodzaje, strefy.
Rzeźbotwórcza działalność sił wewnętrznych: formy planetarne (baseny oceaniczne, cokoły kontynentalne), formy strukturalne (w obrębie cokołów kontynentalnych - niziny, wyżyny, góry, w obrębie basenów oceanicznych - szelfy, stoki, dna, grzbiety, rowy, wyspy). Krzywa hipsograficzna Ziemi.
Rzeźbotwórcza działalność sił zewnętrznych w obrębie basenów morskich i oceanicznych (halmyroliza, falowanie (fale wiatrowe, tsunami, sejsze), prądy morskie (prądy ciepłe i zimne, upwelling), pływy i przemieszczenia grawitacyjne (prądy zawiesinowe))
Wietrzenie mechaniczne, fizyczne (insolacyjne, mrozowe, solne, ilaste, sferoidalne, organiczne). Wietrzenie chemiczne (rozpuszczanie, utlenianie, uwęglanowienie, uwodnienie, hydroliza - procesy kaolinizacji i lateratyzacji)
Pokrywa zwietrzelinowa (saprolit) - związek wietrzenia z klimatem, inne czynniki decydujące o charakterze pokrywy zwietrzelinowej.
Ruchy masowe - czynniki decydujące o zaistnieniu ruchów masowych - podział. Odpadanie, obrywanie (stożki usypiskowe). Osuwanie - podziały osuwisk za względu na: materiał podlegający osuwaniu, sposób przemieszczania mas, stosunek osuwisk do form większych, w obrębie których powstają, itp. Morfologia osuwiska (miejsce oderwania, droga transportu, miejsce deponowania). Rola osuwisk w kształtowaniu rzeźby (zbocza osuwiskowe). Rzeźba stoków osuwiskowych (mapa warstwicowa ) . Pełzanie - zależność od klimatu: spełzywanie, cieczenie, soliflukcja. Oznaki spełzywania.
Morfologiczna działalność deszczu (ablacja deszczowa) - bombardowanie, spłukiwanie - rodzaje. Czynniki wpływające na intensywność procesu spłukiwania. Formy powstałe w wyniku morfologicznej działalności wód opadowych i roztopowych: żłobki deszczowe, rozdoły, wąwozy, debrze, parowy, wądoły. Sufozja (formy sufozyjne). Teorie dotyczące rozwoju stoku. Modelowanie rzeźby przez procesy stokowe.


(…)

… działalności akumulacyjnej lodowca (morena czołowa, morena boczna, morena denna, eratyki). Formy erozyjno-akumulacyjne : drumliny. Rzeźba fluwialno-glacialna (garnce polodowcowe, jeziora rynnowe, jeziora morenowe zaporowe, ozy, kemy). Charakterystyka rzeźby młodoglacjalnej. Formy rzeźby flwialno-glacjalnej na mapie warstwicowej.
Wiatr - procesy eoliczne - pustynie, stepy, tereny nadmorskie. Działalność…
…). Abrazja, korazja chemiczna. Klif, platforma abrazyjna, kosy, mierzeje, tombola. Wybrzeża wysokie (dalmatyńskie, fiordowe, klifowe) wybrzeża niskie (mierzejowe, lagunowe, namorzynowe, koralowe).
Procesy krasowe - intensywność procesu krasowienia. reakcja węglanu wapnia z woda bogata w dwutlenek węgla. Rodzaje krasu. Formy krasu powierzchniowego (żłobki, żebra, ospa, jamy i bruzdy lejki, uwały, doliny zamknięte, bramy skalne, jary, wąwozy krasowe). Formy krasu podziemnego (studnie, kominy, korytarze, galerie, sale, pieczary). Wytrącanie węglanu wapnia (na powierzchni Ziemi - martwica wapienna, w jaskiniach - stalaktyty, stalagmity, nacieki kalcytowe). Rzeźba obszarów krasowych.
Rzeźba Polskich Gór (opis i mapa warstwicowa).
Struktura, tekstura skał. Skala Mohsa. Skały magmowe (podział, minerały skał magmowych). Skały osadowe (minerały allogeniczne i autogeniczne, podział skał osadowych, systematyka skał okruchowych, skały osadowe pochodzenia chemicznego i organicznego). Ważniejsze skały metamorficzne (minerały skał metamorficznych). Podział dziejów Ziemi na ery i okresy. Antropogeniczne formy rzeźby - przykłady. Linie charakterystyczne - w terenie i na mapie - linia ściekowa, linia wododziałowa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz