Zagrożenia gazowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagrożenia gazowe - strona 1 Zagrożenia gazowe - strona 2

Fragment notatki:

Zagrożenia gazowe
Ważnym elementem rozpoznania terenu jest analiza masywu, zwłaszcza skalnego, pod kątem występowania w nim gazów szkodliwych dla otoczenia, a szczególnie dla zdrowia ludzi przebywających w zanieczyszczonym środowisku. Do gazów najczęściej występujących w górotworze należą dwutlenek węgla (C02), tlenek węgla (CO), me­tan (CH^y siarkowodór (H2S), dwutlenek siarki (SO^, wodór (H2) i azot (N). Są to najczęściej produkty spalania substancji organicznych procesów gnilnych lub przemian chemicznych zachodzących w bardzo wysokich temperaturach, zwłaszcza plutonizmu i wulkanizmu. Tego typu gazy są też najczęściej elementami składowymi spalin, dy­mów bądź mieszaniny gazów powybuchowych. Będą więc występowały również w czasie wykonywania robót strzałowych czy też eksploatacji budowli podziemnych.
Dwutlenek węgla jest gazem bezbarwnym i bez zapachu, najczęściej występują­cym w skałach magmowych i wulkanicznych lub pokładach pochodzenia organiczne­go, m. in. węgla, torfu jako produkt rozkładu materii biologicznej. Najczęściej pojawia się w strefach zakłóceń tektonicznych przy uskokach lub w rejonach czynnych, a nawet w pobliżu wygasłych wulkanów. Dwutlenek węgla jest półtora razy cięższy od powie­trza i dlatego rozściela się na dnie wykopów i wyrobisk podziemnych, co utrudnia jego wykrycie lub usunięcie z miejsca robót Gaz ten nie jest bezpośrednio szkodliwy dla zdrowia ludzi, ale utrudnia oddychanie, a dłuższe przebywanie w środowisku zagazo­wanym w 4-6% grozi uduszeniem. Dwutlenek węgla jest agresywny w stosunku do konstrukcji betonowych i stalowych.
Tlenek węgla. Gaz ten w odróżnieniu od dwutlenku węgla jest nieco lżejszy od po­wietrza, co umożliwia jego rozprzestrzenianie się. Jest silnie trujący. Nie ma zapachu i zabarwienia, co utrudnia wykrycie jego obecności w powietrzu. Tlenek węgla jest więc wyjątkowo niebezpieczny dla otoczenia i z tych względów w razie podejrzeń o jego obecności muszą być wykonane bardzo dokładne badania, głównie podczas robót wiert­niczych. Występuje on w sąsiedztwie pokładów węgla lub ropy jako produkt gwałtow­nego spalania metanu bądź pyłu węglowego. Tlenek węgla łączy się z łatwością z he­moglobiną czerwonych ciałek krwi, zmniejszając radykalnie ich liczbę i tworząc stałe związki trujące. Jest on szkodliwy już przy zawartości w powietrzu w granicach 0,2%, jeśli jest wdychany przez długi czas, zwłaszcza przy dużym wysiłku fizycznym.
Metan. Jako gaz błotny, metan jest prawie dwukrotnie lżejszy od powietrza i łatwo gromadzi się w gómej warstwie wyrobiska. Jest bezbarwny i bez zapachu. Należy do gazów łatwo palnych. Występuje w sąsiedztwie złóż węgla lub ropy naftowej, a przede wszystkim jest głównym składnikiem gazu ziemnego. Metan zmieszany z powietrzem w stosunku 5-13% tworzy bardzo groźną mieszaninę wybuchowy. Wybuchowi gazu towarzyszy samozapalenie, co razem stanowi wyjątkowe zagrożenie bezpieczeństwa robót podziemnych. W rejonach zagrożonych metanem należy zachować niezbędne środ­ki ostrożności:

(…)

…, co razem stanowi wyjątkowe zagrożenie bezpieczeństwa robót podziemnych. W rejonach zagrożonych metanem należy zachować niezbędne środ­ki ostrożności:
używać do oświetlenia hermetycznych lamp elektrycznych,
instalować czułe wskaźniki zawartości metanu w wyrobiskach podziemnych,
stosować raczej sprzęt pneumatyczny, a sprzęt elektryczny musi mieć izolację eli­minującą możliwość przebicia lub iskrzenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz