Zagęszczanie grawitacyjne osadu - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagęszczanie grawitacyjne osadu - wykład - strona 1 Zagęszczanie grawitacyjne osadu - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Zag ęszczanie grawitacyjne osadu    Zag ęszczanie to przebiega samorzutnie np. w osadnikach lub prowadzone  jest w oddzielnych urz ądzeniach tzw. wydzielonych zagęszczaczach osadu. Te  ostatnie pracuj ą w sposób okresowy lub ciągły. W zagęszczaczach okresowych  (porcjowych) wyróżniamy fazy:  nape łniania osadem surowym,  zag ęszczanie osadu z mieszaniem lub bez,  odprowadzanie osadu zag ęszczonego,  odprowadzenie cieczy nadosadowej.  W zag ęszczaczach o pracy ciągłej (przepływowe) występuje stały dopływ  osadu surowego z ci ągłym odprowadzaniem cieczy nadosadowej i osadu  zag ęszczonego. W czasie zagęszczania grawitacyjnego, w obu typach  zag ęszczaczy, występuje równocześnie sedymentacja i komprymacja (zagęszczanie  i  ściskanie) cząstek osadu. Przy zagęszczaniu obowiązuje bilans masy i objętości  osadu jako:  Masa osadu w dop ływie = masa osadu zagęszczonego + masa osadu w  cieczy nadosadowej    Obj ętość osadu w dopływie = Objętość osadu zagęszczonego + Objętość cieczy  nadosadowej  Qos = Qz + Qc [m3/d]  Qos- obj ętość osadu doprowadzanego do zagęszczacza, m3/d  Qz  – objętość osadu zagęszczonego odprowadzanego z zagęszczacza, m3/d  Qc  – objętość cieczy nadosadowej odprowadzanej z zagęszczacza, m3/d  C0  – sucha masa w osadzie doprowadzanym, kg s.m. /m3  Ce  – sucha masa w osadzie zagęszczonym, , kg s.m. /m3  Cc  – sucha masa w cieczy nadosadowej, , kg s.m. /m3     Zasadniczym wska źnikiem efektywności procesu zagęszczania jest  uwodnienie osadu zag ęszczonego lub stężenie suchej masy w osadzie  zag ęszczonym. Wielkością charakteryzującą efektywność tego procesu jest  współczynnik stopnia zagęszczenia określany jako  nz = Ce/Co  Warto ść współczynnika  nz  (im większa tym lepiej) zależy od suchej masy lub  uwodnienia osadu doprowadzanego, rodzaju i w łasności osadu, czasu zagęszczania,  temperatury i stosowania czynników wspomagających (polimery, mieszanie itp.).  W zag ęszczaczach nie przepływowych efekt zagęszczania zależy od czasu  przetrzymania osadu i zdolno ści cząstek osadu do zagęszczania. Parametry te  wyznacza si ę na terenie oczyszczalni w prostych badaniach testowych, polegających  na okre ślaniu zmian objętości warstwy osadu zagęszczonego w zależności od czasu,  w cylindrze miarowym o obj ętości 500 lub 1000 cm3.  Z do świadczalnie wyznaczonej krzywej objętości osadu zagęszczonego  mo żna wyznaczyć Ce dla przyjętego czasu zagęszczania. Przy założeniu, że Cc = 0  (nie ma cz

(…)

… czas przetrzymania
- surowe osady wstępne zagęszczają się dobrze i nie wymagają z reguły
stosowania polimerów
- surowe, nadmierne osady biologiczne znacznie gorzej się zagęszczają
- nadmierne osady mają tendencję do stratyfikacji (warstwowania) w
zagęszczaczu, zagniwania oraz flotacji kożucha
- przy zagniwaniu osadu w komorze zagęszczacza należy obniżyć aktywność
biologiczną osadu poprzez wprowadzenie…
… się dobrze i nie wymagają z reguły
stosowania polimerów
- surowe, nadmierne osady biologiczne znacznie gorzej się zagęszczają
- nadmierne osady mają tendencję do stratyfikacji (warstwowania) w
zagęszczaczu, zagniwania oraz flotacji kożucha
- przy zagniwaniu osadu w komorze zagęszczacza należy obniżyć aktywność
biologiczną osadu poprzez wprowadzenie chloru, wody utlenionej lub
nadmanganianu potasu, których dawkę ustala…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz