Zagadnienia na test.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia na test. - strona 1 Zagadnienia na test. - strona 2 Zagadnienia na test. - strona 3

Fragment notatki:

33. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, nie może sam uwierzytelnić odpisu udzielonego mu pełnomocnictwa pełnomocnik będący: A. przedstawicielem organizacji, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, B. radcą Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,
C. rzecznikiem patentowym.
34. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, wypowiedzenie pełnomocnictwa procesowego przez mocodawcę odnosi skutek prawny w stosunku do sądu z chwilą: A. złożenia oświadczenia pełnomocnikowi,
B. zatwierdzenia wypowiedzenia przez sąd, C. zawiadomienia go o tym. 35. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli w toku postępowania sąd nie orzekł o obowiązku poniesienia kosztów sądowych: A. postanowienie w tym przedmiocie może zapaść wyłącznie na skutek wniosku strony o uzupełnienie wyroku,
B. obowiązek poniesienia kosztów sądowych wygasa, C. postanowienie w tym przedmiocie wydaje na posiedzeniu niejawnym sąd, przed którym sprawa toczyła się w pierwszej instancji. 36. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, ma być doręczony pozew lub inne pismo procesowe wywołujące potrzebę podjęcia obrony jej praw, doręczenie może do chwili zgłoszenia się strony albo jej przedstawiciela lub pełnomocnika nastąpić tylko: A. do rąk kuratora ustanowionego na wniosek osoby zainteresowanej przez sąd orzekający, B. przez pozostawienie pisma w biurze podawczym sądu i wywieszenie o tym fakcie zawiadomienia w lokalu urzędu gminy właściwej ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania adresata,
C. przez umieszczenie obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
37. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w razie zaprzestania czynności przez sąd wskutek siły wyższej: A. postępowanie ulega zawieszeniu z mocy prawa, B. sąd zawiesza postępowanie z urzędu,
C. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu.
38. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli ugoda zawarta przed mediatorem nie podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją: A. przez nadanie jej klauzuli wykonalności,
B. postanowieniem na posiedzeniu niejawnym, C. na posiedzeniu jawnym przez wpisanie jej do protokołu posiedzenia.
39. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, pozwany, który wniósł zarzuty formalne, na rozprawie: A. może odmówić wdania się w spór co do istoty sprawy,
B. może odmówić wdania się w spór co do istoty sprawy, jeżeli podniesione zostały zarzuty, których uwzględnienie uzasadniałoby odrzucenie pozwu,


(…)

… postępowania cywilnego, jeżeli pozwany prawidłowo powiadomiony nie stawił się na rozprawę przed sądem drugiej instancji: A. sąd drugiej instancji wyda wyrok zaoczny,
B. wyrok wydany przez sąd drugiej instancji nie jest zaoczny,
C. wyrok wydany przez sąd drugiej instancji nie jest zaoczny tylko wówczas, gdy pozwany wnosił o rozpoznanie sprawy podczas swojej nieobecności.
44. Zgodnie z Kodeksem postępowania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz