Zagadnienia na test.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia na test. - strona 1 Zagadnienia na test. - strona 2

Fragment notatki:

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w postępowaniu nieprocesowym od postanowień sądu pierwszej instancji orzekających co do istoty sprawy przysługuje: A. apelacja, B. zażalenie, C. sprzeciw. 50. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami w pierwszej instancji należą do właściwości rzeczowej sądów: A. rejonowych, B. okręgowych, C. rejonowych albo okręgowych w zależności od wartości przedmiotu sporu.   51. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, kto ma interes prawny w tym, aby sprawa została rozstrzygnięta na korzyść jednej ze stron, może w każdym stanie sprawy przystąpić do tej strony w charakterze interwenienta ubocznego: A. najpóźniej do zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji, B. najpóźniej do rozpoczęcia rozprawy w drugiej instancji, C. najpóźniej do zamknięcia rozprawy w drugiej instancji.   52. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywróceniu terminu do dokonania czynności procesowej, sąd: A. oddali, B. odrzuci, C. zwróci.   53. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli w toku procesu o zapłatę toczącego się przed sądem pierwszej instancji, ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku pozwanego, a postępowanie dotyczy masy upadłości: A. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, B. sąd wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania, C. postępowanie ulega zawieszeniu z mocy prawa.   54. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny, może w ciągu tygodnia od doręczenia mu wyroku złożyć: skargę, sprzeciw, apelację.   55. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, właściwym do rozpoznania skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu drugiej instancji jest: A. sąd, który wydał orzeczenie w drugiej instancji, B. zawsze sąd apelacyjny, C. Sąd Najwyższy.   56. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych powództwo wzajemne: A. jest dopuszczalne, jeżeli opiera się na dokumentach, B. jest dopuszczalne, jeżeli objęte nim roszczenia nadają się do rozpoznania w tym postępowaniu, C. jest niedopuszczalne.   57. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, termin do wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, wynosi: ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz