Zagadnienia na test.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia na test. - strona 1 Zagadnienia na test. - strona 2

Fragment notatki:

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, pozew cofnięty: A. nie wywołuje tylko skutków materialnoprawnych, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa,
B. nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa, jednak na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego, C. wywołuje wszystkie skutki prawne związane z wytoczeniem powództwa, jeżeli cofnięcie pozwu nie jest połączone ze zrzeczeniem się roszczenia.
51. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, fakty powszechnie znane sąd bierze pod uwagę: A. tylko na wniosek strony, zgłoszony i należycie uzasadniony przed zamknięciem rozprawy,
B. tylko na zgodny wniosek stron, C. nawet bez powołania się na nie przez strony. 52. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli nadaje się do rozstrzygnięcia tylko część żądania lub niektóre z żądań pozwu, sąd pierwszej instancji: A. ma obowiązek wydać wyrok częściowy,
B. ma obowiązek wydać wyrok wstępny, C. może wydać wyrok częściowy. 53. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli sąd pierwszej instancji zasądza roszczenie o zapłatę uznane przez pozwanego: A. może nadać wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, B. nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, C. może nadać wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności tylko na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie. 54. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, na wniosek pozwanego sąd zawiesi rygor natychmiastowej wykonalności nadany wyrokowi zaocznemu, jeżeli: A. na skutek wykonania wyroku mogłaby wyniknąć dla pozwanego niepowetowana szkoda,
B. powód wyrazi zgodę na zawieszenie rygoru,
C . wyrok ten został wydany z naruszeniem przepisów o dopuszczalności jego wydania albo jeżeli pozwany uprawdopodobni, że jego niestawiennictwo było nie zawinione, a przedstawione w sprzeciwie okoliczności wywołują wątpliwości co do zasadności wyroku zaocznego. 55. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli kodeks ten nie stanowi inaczej, do nakazów zapłaty stosuje się odpowiednio przepisy o: A. postanowieniach, B. wyrokach, C. wyrokach zaocznych.
56. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, strona może w odpowiednim terminie zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku: A. gdy po wydaniu wyroku okaże się, że w sprawie nie brały udziału wszystkie osoby, których łączny udział w sprawie jest konieczny,


(…)

… przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności,
B. nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności,
C. może nadać wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności tylko na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie.
54. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, na wniosek pozwanego sąd zawiesi rygor natychmiastowej wykonalności nadany wyrokowi zaocznemu, jeżeli:
A. na skutek…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz