Zagadnienia na test.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia na test. - strona 1 Zagadnienia na test. - strona 2 Zagadnienia na test. - strona 3

Fragment notatki:

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, na zarządzenie o zwrocie pozwu wydane przez przewodniczącego powodowi: A. przysługuje środek zaskarżenia w postaci sprzeciwu, B. przysługuje środek zaskarżenia w postaci zażalenia, C. nie przysługuje żaden środek zaskarżenia.
58. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, dokument prywatny stanowi dowód: A. tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie, B. tego, co zostało w nim urzędowo zaświadczone, C. faktów, o których mowa w treści dokumentu, ale tylko wówczas, gdy osoba, która go podpisała złożyła podpis w obecności notariusza.
59. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, wyrok prawomocny ma powagę rzeczy osądzonej tylko: A. co do tego, co w związku z podstawą sporu stanowiło przedmiot rozstrzygnięcia, a ponadto tylko między tymi samymi stronami, B. jeżeli jest wyrokiem uwzględniającym powództwo,
C. wówczas, jeżeli nie został wydany jako wyrok zaoczny. 60. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelację, której braków strona nie uzupełniła w terminie: A. ustawowym wynoszącym 21 dni,
B. do rozprawy apelacyjnej, C. wyznaczonym. 61. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli apelacja jest bezzasadna, to sąd drugiej instancji: A. oddala apelację, B. utrzymuje w mocy wyrok sądu pierwszej instancji,
C. odmawia przyjęcia apelacji do rozpoznania.
62. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w postępowaniu cywilnym przed sądem pierwszej instancji nieważność postępowania zachodzi, jeżeli: A. droga sądowa była niedopuszczalna, B. wyrok został ogłoszony bez udziału protokolanta,
C. w rozpoznaniu sprawy brał udział sędzia, którego z jedną ze stron łączył stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywoływać wątpliwości co do bezstronności sędziego. 63. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w razie wniesienia zażalenia, sąd pierwszej instancji, który wydał zaskarżone postanowienie, może na posiedzeniu niejawnym, nie przesyłając akt sądowi drugiej instancji, uchylić zaskarżone postanowienie i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo: A. tylko wówczas, jeżeli strona przeciwna po doręczeniu jej odpisu zażalenia oświadczyła, że przychyla się do zażalenia,
B. jeżeli zażalenie zarzuca nieważność postępowania lub jest oczywiście uzasadnione, C. tylko wówczas, jeżeli zaskarżone postanowienie nie jest postanowieniem kończącym postępowanie w sprawie i nastąpiła zmiana okoliczności. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz