Zagadnienia na test.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia na test. - strona 1 Zagadnienia na test. - strona 2 Zagadnienia na test. - strona 3

Fragment notatki:

. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd powinien dążyć do ich ugodowego załatwienia: A. wyłącznie w postępowaniu pierwszoinstancyjnym, B. wyłącznie w postępowaniu drugoinstancyjnym, C . w każdym stanie postępowania.   69. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, do rozpoznania w pierwszej instancji sprawy o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji sądem właściwym jest: A. wyłącznie sąd okręgowy, B. sąd rejonowy lub okręgowy w zależności od wartości przedmiotu sporu, C. wyłącznie sąd rejonowy, jeżeli strony tak się umówiły.   70. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli w sprawie bierze udział interwenient uboczny, to: A. za zgodą stron może on wejść na miejsce strony, do której przystąpił, B. może on wejść na miejsce strony, do której przystąpił jedynie wówczas, gdy decyzję taką z urzędu podejmie sąd, a wola stron nie ma żadnego znaczenia, C. nigdy nie może on wejść na miejsce strony, do której przystąpił.   71. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, sąd drugiej instancji, uchylając zaskarżone orzeczenie i przekazując sprawę sądowi pierwszej instancji do rozpoznania: A. znosi wzajemnie między stronami koszty postępowania za drugą instancję, B. pozostawia temu sądowi rozstrzygnięcie o kosztach instancji odwoławczej, C. zasądza koszty postępowania za drugą instancję od przeciwnika na rzecz strony, która wniosła apelację.   72. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeśli strona reprezentowana przez adwokata, najpóźniej przed zamknięciem rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia nie złoży sądowi spisu kosztów albo nie zgłosi wniosku o przyznanie kosztów według norm przepisanych: A. sąd orzeka o należnych jej kosztach z urzędu, B. sąd orzeka o należnych jej kosztach, o ile wniosek taki strona zgłosi w terminie do dwóch tygodni od ogłoszenia orzeczenia, C. roszczenie o zwrot kosztów wygasa.   73. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, zarządzenie przewodniczącego o zwrocie pozwu: A. doręcza się obu stronom, B . doręcza się tylko powodowi, C. nie doręcza się żadnej ze stron.   74. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli zastępstwo stron przez adwokatów lub radców prawnych jest obowiązkowe, w razie śmierci adwokata lub radcy prawnego, który był jedynym pełnomocnikiem strony w tym postępowaniu, sąd: A. zawiesza postępowanie z urzędu, wyznaczając odpowiedni termin do wskazania innego adwokata lub radcy prawnego,

(…)

… przez pełnomocnika należności zasądzonych na rzecz pracownika, wymagane jest:
A. pełnomocnictwo procesowe ogólne,
B. pełnomocnictwo szczególne, udzielone przed powstaniem tytułu egzekucyjnego,
C. pełnomocnictwo szczególne, udzielone po powstaniu tytułu egzekucyjnego.

… tę stronę na grzywnę,
C. w ogóle nie może skazać z tej przyczyny strony na grzywnę.  77. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli sąd pierwszej instancji zasądza roszczenie pieniężne uznane przez pozwanego (przy czym pozwany ten jest jedynym pozwanym w sprawie), to nadaje wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności:
A. tylko wówczas, gdy wnosił o to powód,
B. z urzędu,
C…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz