zagadnienia na egzamin Unii Europejskiej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 420
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zagadnienia na egzamin Unii Europejskiej - strona 1 zagadnienia na egzamin Unii Europejskiej - strona 2 zagadnienia na egzamin Unii Europejskiej - strona 3

Fragment notatki:

Zagadnienia na egzamin Akty prawne Unii Europejskiej Podstawowym podziałem prawa wspólnotowego jest podział na prawo pierwotne - stanowione przez państwa członkowskie jako część prawa międzynarodowego , oraz prawo wtórne - stanowione przez organy wspólnotowe. W razie konfliktu norm prawnych z zakresu prawa pierwotnego i prawa wtórnego, pierwszeństwo przysługuje zawsze prawu pierwotnemu. Prawo pierwotne znajduje swoje odzwierciedlenie w art. 48 Traktatu z Maastricht .
Lista aktów prawa pierwotnego:
traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej Traktat paryski z 1951 r. (obowiązywał w latach 1952-2002) Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali Traktaty rzymskie z 1957 r. (weszły w życie w 1958 r.) Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej Traktat z Maastricht z 1992 r. (wszedł w życie w 1993 r.)
Konstytucja dla Europy z 2004 r. (nie weszła w życie)
umowy zawarte między państwami członkowskimi zmieniające i uzupełniające traktaty założycielskie Konwencja o niektórych instytucjach wspólnych dla EWG i EWEA z 1957 r. (weszła w życie w 1958 r.)
Protokół dotyczący Antyli Holenderskich z 1978 r.)
Traktat fuzyjny z 1965 r. (wszedł w życie w 1967 r.)
Luksemburski traktat budżetowy z 1970 r.
Brukselski traktat budżetowy z 1975 r. Traktat zmieniający niektóre postanowienia Protokołu w sprawie Statutu EBI z 1975 r.
Traktat grenlandzki z 1984 r.
Jednolity Akt Europejski z 1986 r. (wszedł w życie w 1987 r.)
Traktat amsterdamski z 1997 r. (wszedł w życie w 1999 r.)
Traktat nicejski z 2001 r. (wszedł w życie w 2003 r.)
Traktat lizboński z 2007 r. (wszedł w życie 1 grudnia 2009 r.)
traktaty akcesyjne Traktat o przystąpieniu Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii z 1972 r. (wszedł w życie w 1973 r.)
Traktat o przystąpieniu Grecji z 1979 r. (wszedł w życie w 1981 r.)
Traktat o przystąpieniu Hiszpanii i Portugalii z 1985 r. (wszedł w życie w 1986 r.)
Traktat o przystąpieniu Austrii, Finlandii i Szwecji z 1994 r. (wszedł w życie w 1995 r.)
Traktat ateński z 2003 r. (wszedł w życie w 2004 r.)
Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii z 2005 r. (wszedł w życie 1 stycznia 2007 )
ogólne zasady prawa Unii Europejskiej - szereg zasad prawa UE wypracowanych na podstawie orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości , które nie zawsze wynikają wprost z Traktatów. Również zasady, do których przestrzegania zobowiązała się Unia Europejska (głównie

(…)

… nie posiadają żadnej swobody regulacyjnej w ramach wprowadzania / wykonywania postanowień zawartych w rozporządzeniu. Artykuł 296 akapit 2 Traktatu o Funkcjonowaniu UE nakazuje uzasadniać rozporządzenia.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym UE
Zgodnie z art. 297 pkt. 1 akapit drugi oraz pkt. 2 akapit drugi Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, rozporządzenie musi być opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii…
… o przystąpienie do Wspólnoty Europejskiej.
Dziedziny, w których procedura zgodnej opinii jest obecnie obowiązująca, są następujące:
Wzmocniona współpraca (artykuł 11 ustęp 2)
Zadania specjalne EBC (artykuł 105 ustęp 6)
Zmiana statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych (artykuł 107 ustęp 5)
Fundusze strukturalne i fundusze spójności (artykuł 161)
Jednolita procedura wyborcza (artykuł 190 ustęp 4)
Niektóre…
… robocze. Ich zadaniem jest wypracowanie projektu aktu prawnego, który - po usunięciu rozbieżności merytorycznych przez COREPER - jest przyjmowany przez ministrów ze wszystkich państw członkowskich na posiedzeniu Rady. Obecnie istnieje około 200 komitetów i grup roboczych.
Podstawę normatywną dla tworzenia prawa unijnego stanowi Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Przede wszystkim art. 289 tegoż…
… zasady prawa: ogólne zasady wspólne dla wszystkich systemów prawnych państw członkowskich;
ogólne zasady prawa międzynarodowego;
prawa i wolności fundamentalne - obecnie zapisane są w Karcie Praw Podstawowych niemającej jeszcze mocy wiążącej w znaczeniu prawa pierwotnego.
Publikacja aktów prawnych
Większość aktów normatywnych prawa wspólnotowego jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
… przemieszczania się osób (artykuł 67 ustępy 4 i 5)
Transport (artykuł 71 ustęp 1; artykuł 80)
Rynek wewnętrzny (artykuł 95)
Zatrudnienie (artykuł 129)
Współpraca celna (artykuł 135)
Polityka społeczna (artykuł 137 ustęp 2)
Równość szans i równe traktowanie (artykuł 141 ustęp 3)
Decyzje wykonawcze dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego (artykuł 148)
Edukacja (artykuł 149 ustęp 4)
Kultura (poza zaleceniami…
…[edytuj]
Niektóre ze źródeł prawa wspólnotowego nasuwają wątpliwości co do ich przynależności do prawa pierwotnego czy wtórnego:
umowy międzynarodowe zawarte przez Unię z państwami trzecimi i innymi organizacjami międzynarodowymi; należą tu m.in. traktaty stowarzyszeniowe (w tym Układ Europejski z Polską), układ o Europejskim Obszarze Gospodarczym czy układ powołujący Światową Organizację Handlu.
ogólne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz