ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE - MAKROEKONOMIA

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE - MAKROEKONOMIA  - strona 1 ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE - MAKROEKONOMIA  - strona 2 ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE - MAKROEKONOMIA  - strona 3

Fragment notatki:


  1 ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE -- MAKROEKONOMIA    1.Metody pomiaru PKB.  2. Determinanty dochodu narodowego. Zarys głównych stanowisk teoretycznych.     a. Stanowisko kompromisowe     b. ekstremalne stanowisko neoklasyczne     c. Ekstremalne stanowisko keynesistowskie  3. Funkcja konsumpcji.  4. Funkcja oszczędności.  5. Funkcja agregatowego popytu.  6. Poziom dochodu narodowego w stanie równowagi.  7. Mnożnik.  8. Zatrudnienie i wydajność pracy a tempo wzrostu gospodarczego.  9. Kapitał i jego efektywność a tempo wzrostu gosp.  10. Postęp techniczny i jego determinanty.  11. Jak mierzy się rolę państwa w gospodarce?  12. Teoria rynku politycznego.  13. Funkcje państwa w gospodarce.  14. Zasady polityki budżetowej.  15. Krzywa Laffera.  16. Wydatki państwa i produkcja zapewniająca równowagę.  17. Mnożnik podatkowy.  18. Aktywna i pasywna polityka fiskalna.  19. Czynniki determinujące popyt na pieniądz.  20. Kreacja pieniądza bankowego.  21. Mnożnik pieniężny.  22. Instrumenty oddziaływania banku centralnego na podaż pieniądza.  23. Czynniki determinujące podaż pieniądza.  24. Równowaga na rynku pieniężnym.  25. Cykl koniunkturalny i jego fazy.  26. Neoklasyczne teorie wahań cyklicznych.  27. Keynesistowskie teorie wahań cyklicznych.  28. Metody oddziaływania państwa na przebieg cyklu koniunkturalnego.  29. Typy bezrobocia  30. Bezrobocie w warunkach równowagi i nierównowagi na rynku pracy.  31. Przyczyny powstawania bezrobocia (ujecie neoklasyczne i keynesistowskie).  32. Bezrobocie a działalność państwa (aktywna i pasywna polityka na rynku pracy).  33. Bezrobocie w Polsce w okresie transformacji i jego cechy.  34. Społeczno-ekonomiczne skutki inflacji.  35. Teorie inflacji      a. Monetarna      b. popytowa      c. Kosztowa  36. Inflacja a bezrobocie ( krzywa Phillipsa).  37. Problem modelu IS-LM .          2 1. Metody pomiaru PKB (s.339)  PKB  - jedna z syntetycznych miar wartości produkcji dóbr i usług wyprodukowanych w  danym roku w kraju.  Produkt Krajowy Brutto można obliczyć trzema metodami:  1.  metodą sumowania produktów  – dodając do siebie wartości produktów i usług  wytworzonych w kraju w ciągu roku,  Ilość wytwarzanych produktów i usług jest bardzo duża, dlatego tego też  obliczeniami tymi zajmują się powołane specjalnie do tego instytucje statystyczne –  Główny Urząd Statystyczny oraz Wojewódzkie Urzędy Statystyczne.   Przy obliczaniu PKB metoda sumowania produktów należy liczyć wyprodukowane  produkty i usługi tylko 1raz!   Niektóre produkty są w całości zużywane przy produkcji innych dóbr, dlatego należy  zwrócić uwagę czy aby nie dodajemy wielokrotnie tych samych elementów.   Wyróżniamy 2 sposoby, które pozwolą nam nie popełnić błędu:  1.  Sumując wartości dóbr finalnych  

(…)

… w
dochodzie jest coraz mniejszy.
Prosta obrazująca funkcję konsumpcji przecina pionowa oś przy konsumpcji = Ca, tzn. są
pewne wydatki konsumpcyjne mające charakter autonomiczny.
Nachylenie krzywej konsumpcji zależy od krańcowej skłonności do konsumpcji (stosunek
przyrostu wydatków konsumpcyjnych do przyrostu dochodu). Im wyższa k SK tym prosta
jest bardziej pionowa, im niższa tym prosta bardziej pozioma…
… SK ⋅ Y
Funkcja agregatowego popytu - określa wielkość łącznych planowanych wydatków na
towary przy różnych wielkościach dochodu narodowego.
Położenie krzywej agregatowego popytu zależy od punktu jej przecięcia z osią pionowa
( I a + C a ).
Nachylenie krzywej agregatowego popytu uzależnione jest od nachylenia funkcji
konsumpcji i zależy od wielkości krańcowej skłonności do konsumpcji ( k SK…
… poziom cen produktów i usług
Qtr - liczba transakcji zawartych w danym okresie
Założenie:
1. Podaż pieniądza jest określana przez bank centralny
2. Liczba transakcji w danym, stosunkowo krótkim czasie, jest stała
3. Szybkość obiegu pieniądza jest również stała
M ⋅ Vm = P ⋅ Qtr
Kreski nad Vm i Qtr symbolizują stabilność tych wielkości.
Według Fishera i ilościowej teorii pieniądza przeciętny poziom cen…
… pośrednich i uwzględnieniem subsydiów
PKB= PKB w cenach rynkowych – podatki pośrednie + subsydia
2. Determinanty dochodu narodowego (s.349)
Produkcja potencjalna – produkcja, która można by wytworzyć w gospodarce, gdyby
racjonalnie wykorzystać wszystkie czynniki produkcji (zasoby pracy, kapitału i ziemi).
Rozmiary produkcji potencjalnej zależą od:
• wielkości zasobów czynników produkcji występujących…
…) bezrobocie związane z niedopasowaniami strukturalnymi - może występować w
sytuacji równowagi na rynku pracy (gdy całkowita podaż siły roboczej = całkowitemu
popytowi na siłę roboczą) jak i w sytuacji nierównowagi na rynku pracy
A) bezrobocie frykcyjne- nieredukowalnym minimum bezrobocia w dynamicznej
gospodarce. Powstaje w związku z powolnością przystosowań struktury podaży siły
roboczej i struktury popytu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz