Zagadnienia do egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia do egzaminu - strona 1 Zagadnienia do egzaminu - strona 2 Zagadnienia do egzaminu - strona 3

Fragment notatki:

PKB - wartość produkcji wytworzonej w danym kraju i w danym czasie, przez czynniki wytwórcze na terenie danego kraju, niezależnie od miejsca ich pochodzenia.
PKN -to produkt krajowy brutto (PKB) pomniejszony o wartość amortyzacji środków trwałych.
PKB per capita - (na głowę mieszkańca) stosowany jest dla porównania wielkości produktu między różnymi krajami, odzwierciedla stopień rozwoju gospodarczego. Może być obliczany wg: Kursu oficjalnego wymiany walut, siły nabywczej.
PKB w cenach nominalnych - Produkt Krajowy (Produkt Narodowy, Dochód Narodowy) mierzy się w cenach bieżących, tj. takich, które występują w okresie, dla których dana wielkość jest obliczana, np. PKB w roku 2006 obliczony jest w cenach, jakie kształtowały się w tym roku na rynku. Jeżeli w dwóch kolejnych latach w gospodarce wytwarzano tę samą ilość dóbr i usług, ale w danym roku ogólny poziom cen w gospodarce wzrósł, o 10%, chociaż jego fizyczne rozmiary nie zmieniły się. REALNY PRODUKT (NARODOWY, KRAJOWY) w cenach stałych koryguje produkt nominalny o skutki w pewnym okresie, nazywanym bazowym lub podstawowym. Korekty nominalnego produktu dokonuje się przy użyciu indeksu cen (deflatora produktu narodowego lub krajowego).
Wady PKB - nie pokazuje jakości usług, zwłaszcza państwowych, jest tym większy im więcej wydaje się na zbrojenia, choć zdaniem niektórych ekonomistów wydatki takie nie zaspokajają potrzeb społeczeństwa, nie uwzględnia wartości czasu wolnego, nie uwzględnia produkcji nierejestrowanej (tzw. "szara strefa"), nie uwzględnia różnic cen w poszczególnych krajach, nie odzwierciedla zróżnicowania dochodów w społeczeństwie ani ich dystrybucji.
Metoda sumowania produktów - Ta metoda obliczania PKB polega na sumowaniu wartości dóbr i usług wytworzonych w danej gospodarce w ciągu roku. Metoda sumowania dochodów: Polega na dodawaniu dochodów powstających w procesie wytwarzania produktów i usług w danym roku, tj. płac, czynszów, procentów i zysków. Suma tych dochodów musi być równa ogólnej sumie wartości dodanej. Metoda sumowania wydatków: Polega na sumowaniu wydatków na dobra finalne wytworzone przez przedsiębiorstwa krajowe. Wydatki te obejmują: Wydatki na produkty konsumpcyjne (czyli dobra i usługi) wytwarzane w kraju (Cd),Wydatki na krajowe produkty inwestycyjne (I), Wydatki rządowe na wytwarzane w kraju finalne dobra i usługi, z wyłączeniem płatności transferowych (G),Wydatki zagranicy na krajowe produkty eksportowane (Ex). PKB = Cd + I + G + Ex - Im.
Dochód narodowy - Jeżeli od PNB potrącimy zużycie środków trwałych, czyli amortyzację, otrzymamy produkt narodowy netto PNN, inaczej dochód narodowy DN. PNN w cenach czynników produkcji (dochód narodowy) = PNB w cenach czynników produkcji - amortyzacja.
PNB

(…)

… narzędzi polityki pieniężno - kredytowej i finansowej. Jej celem jest zmniejszenie dopływu środków pieniężnych do gospodarki. Realizowana przez system bankowy, skarb państwa za pomocą ograniczania dopuszczalnego poziomu emisji pieniądza, podnoszenie stopy dyskontowej, podwyższanie stopy rezerw obowiązkowych, sprzedaż obligacji, zwiększenie obciążeń podatkowych, ograniczenie wydatków publicznych…
… koniunktury popyt rozszerza się i bezrobocie spada nawet do poziomu bezrobocia naturalnego. Bezrobocie sezonowe dotyczące niektórych gałęzi przemysłu, budownictwa czy rolnictwa polega na uzależnieniu rozmiaru bezrobocia od pory roku to znaczy maleje latem a rośnie zimą. Bezrobocie strukturalne - wynika z niedopasowania struktury podaży z popytem gospodarki na siłę roboczą. Bezrobocie technologiczne jest efektem popytu technicznego oraz modernizacji procesu produkcji.
Stopa inflacji a bezrobocia (przesuwanie się wzdłuż krzywej Phlillipsa)
Wysokiej stopie inflacji odpowiada niska stopa bezrobocia.
Handel zagraniczny - wychodzi z handlem poza granice kraju. Specjalizacja w pewnych dziedzinach jest lepsza, niż wytwarzanie wszystkiego w jednym kraju. Autarkia gospodarcza oznacza system gospodarczy kraju…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz