Zadanie i kompetencje organów samorządu terytorialnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2975
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadanie i kompetencje organów samorządu terytorialnego - strona 1

Fragment notatki:

Stanowi opracowanie omawiające zadania i kompetencje organów samorządu terytorialnego. Praca ta powstała na podstawie 4 następujących źródeł bibliograficznych: B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Z. Niewiadomski, Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, Z. Smutek, J. Maleńka, B. Surmach, Wiedza o społeczeństwie, 4. A. Antoszewski, R. Herbut, Leksykon politologii,. Omawia m.in. wymienione zagadnienia: historyczne początki samorządu terytorialnego, istota samorządu terytorialnego, podstawowe zasady samorządności terytorialnej (zasada pomocniczości, zasada decentralizacji władzy publicznej, zasada samodzielności, zasada demokracji przedstawicielskiej, zasada wolności zrzeszania), zadania i kompetencje samorządu terytorialnego.

ZADANIE I KOMPETENCJE ORGANÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Samorząd terytorialny to wynik długotrwałej ewolucji. Jego początków dopatrujemy się już w starożytności. Nie wiąże się on ani historycznie ani pojęciowo z nowoczesną jego postacią. Jest utożsamiany z określonym stopniem samodzielności przyznawanej przez ówczesne imperia krajom podporządkowanym. Bardziej był zbliżony do autonomii terytorialnej niż instytucji nowoczesnego samorządu terytorialnego. Od wczesnego średniowiecza w Europie pojęcie samorządu łączono z gminą. Istotę samorządu upatrywano w zupełnej samodzielności gminy, uwolnieniu jej od kontroli państwa policyjnego, a następnie w ograniczeniu nadzoru państwa nad działalnością gminy. To jednak nie gmina o własnych, przyrodzonych prawach tylko społeczeństwo miało być podmiotem samorządu. Państwowa teoria samorządu nie przeciwstawiała interesów państwa społeczeństwu, wręcz uznała za konieczne powołanie terenowego społeczeństwa do wykonywania administracji państwowej. Samorząd terytorialny stał się organizacją udziału społeczeństwa w administracji państwowej.
Obowiązujące regulacje prawne są punktem wyjścia do określenia istoty samorządu terytorialnego. „Samorząd, stanowiąc jedną z podstawowych instytucji ustrojowo- prawnych współczesnego państwa, normowany jest w aktach prawnych najwyższego rzędu, łącznie z konstytucją. Zakres regulacji konstytucyjnej jest różny w różnych państwach, od zakotwiczenia badanej instytucji począwszy, aż po normowanie poszczególnych aspektów jej organizacji i funkcjonowania…”. Syntezując zatem elementy składające się na istotę samorządu terytorialnego, należy stwierdzić, że decydujące znaczenie mają; podmiot i przedmiot samorządu oraz sposób wykonywania przez nią administracji publicznej. Samorząd nie może mieć i nie ma własnych suwerennych praw, ponieważ państwo jest jedynym suwerenem, więc byt samorządu jest uzależniony od woli ustawodawcy. Może być samodzielnym podmiotem praw i obowiązków, może w związku z tym samodzielnie zarządzać majątkiem, zaciągać ważne zobowiązania, występować na prawach strony przed sądem itp. Samorząd terytorialny jest powołany do realizacji wykonawczych funkcji państwa. Zadania z zakresu tej administracji wykonywane są przez administracje rządową i samorząd terytorialny (ich działalność jest w swej materialnej treści jednorodzajowa i nosi państwowy charakter). Wykonywanie administracji państwowej z możliwością stosowania władztwa administracyjnego należy do istoty samorządu. O zakresie samorządności decydują przepisy o nadzorze, z tym że są to przepisy ustawowe. Samorząd jest instytucją prawa pozytywnego. Samorząd terytorialny w świetle dotychczasowych ustaleń jawi się jako organizacyjnie i prawnie wyodrębniony w strukturze państwa, powstały z moc

(…)

… pełni funkcję swoistego łącznika w planowaniu przestrzennym państwa. Stanowi szczebel pośredni między gminą, do zadań której należy planowanie miejscowe a centralnymi organami administracji rządowej, którym ustawodawca powierzył do wykonania zadania dotyczące kształtowania polityki przestrzennej kraju. Na szczeblu województwa tworzona jest polityka regionalna zagospodarowania przestrzennego…
…. Zadania samorządu powiatowego w zakresie pomocy społecznej to działania zaradcze i doskonalenie zawodowe kadry pracowniczej. Zadania te obejmują;
Organizowanie i zapewnienie usług o określonym standardzie w dps o zasięgu ponadgminnym
Opracowywanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społ.
Organizowanie specjalistycznego poradnictwa socjalnego
Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej i placówek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz