zadania z rozwiązaniem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zadania z rozwiązaniem - strona 1

Fragment notatki:


1.Narysuj 4-bitowy asynchroniczny licznik zliczający w tył. Jakie są konsekwencje stosowania licznika asynchronicznego? Trzeba dorysować jeszcze w analogiczny sposób Q3 W liczniku asynchronicznym przerzutniki są sterowane wyjściami przerzutników poprzedzających. Powoduje to, iż stan licznika nie ustala się od razu, lecz kolejno na poszczególnych przerzutnikach z opóźnieniem równym czasowi propagacji sygnału w przerzutniku. Jeśli impulsy zegarowe mają dużą częstotliwość i ich okres jest porównywalny z czasem propagacji przerzutnika, to sygnały wyjściowe licznika mogą podawać złe wartości zliczonych impulsów - sygnał wyjściowy nie ma czasu na odpowiednie ustalenie się 2.Narysuj schemat układu dodającego dwie liczby 2-bitowe 3. Wymień i przedstaw problemy dynamiczne przerzutników. a) wyścigi logiczne: W ł a ś ciwie w ka ż dej sytuacji, gdy bramki s ą odblokowane sygna ł ami przychodz ą cymi z przerzutników (lub innych uk ł adów taktowanych zegarem), trzeba si ę upewni ć , ż e ż adna z nich nie zostaje odblokowana i ponownie zablokowana po opó ź nieniu odpowiadaj ą cym czasowej propagacji sygna ł u przez przerzutnik. Podobnie trzeba si ę upewni ć , ż e sygna ł y na wej ś ciach przerzutników nie s ą opó ź nione w stosunku do impulsów taktuj ą cych. B) Problem nachylenia zboczy pojawia się, gdy wspólny sygnał o długim czasie narastania taktuje kilka połączonych urządzeń. Przykładem mogą być dwa rejestry przesuwające taktowane tym samym sygnałem zegarowym o zboczach impulsów spowolnionych w skutek istnienia pojemności obciążającej wyjście układu CMOS o stosunkowo dużej impedancji (500Ω dla napięcia zasilania +5V). Problem polega na tym, że próg przełączenia drugiego rejestru, może być wyższy niż próg przełączania pierwszego rejestru, co będzie powodować wcześniejsze przesuwanie danych umieszczonych w pierwszym rejestrze, wskutek czego można stracić informację znajdującą się na ostatniej pozycji pierwszego rejestru.
c) stany metastabilne- istnieje prawdopodobieństwo, że napięcie wejściowe będzie się zmieniać w najbardziej niekorzystnym przedziale czasu, gdy stan wejściowy oddziałuje na stan przerzutnika. Wtedy przerzutnik nie jest w stanie powziąć żadnej decyzji i poziom napięcia na jego wyjściu może trwać w zawieszeniu w okolicy progu przełączenia nawet przez kilka mikrosekund (podczas gdy normalny czas propagacji wynosi dla układu HCT i LS-TTL ok. 20 ns), lub przerzutnik może ustalić jakiś stan na wyjściu, lecz po chwili samoistnie może zmienić ten stan na przeciwny. 4. Narysuj schemat bramki typu OC. Jak można łączyć bramki typu OC? ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz