Zadania placówki opiekuńczo-wychowawczej w zaspokajaniu potrzeb wychowanków

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania placówki opiekuńczo-wychowawczej w zaspokajaniu potrzeb wychowanków - strona 1 Zadania placówki opiekuńczo-wychowawczej w zaspokajaniu potrzeb wychowanków - strona 2 Zadania placówki opiekuńczo-wychowawczej w zaspokajaniu potrzeb wychowanków - strona 3

Fragment notatki:

TEMAT: Zadania placówki opiekuńczo - wychowawczej w zaspokajaniu potrzeb wychowanków Praktykę miesięczną odbyłam w Szkole Podstawowej Nr 23 im. Jana Pawła II w Rzeszowie, u pedagoga szkolnego. Miałam okazję zapoznać się z zadaniami opiekuńczo - wychowawczymi szkoły. W okresie tym przyjrzałam się bliżej funkcjonowaniu tej placówki, roli, jaką spełnia w zaspokajaniu potrzeb uczniów. Zapoznałam się również ze specyfiką pracy pedagoga w tej szkole, z funkcjami jakie pełni i formami organizacji, które w ykorzystuje w pracy z wychowankami. W pracy swojej chciałabym nakreślić ogólne zadania opiekuńczo - wychowawcze szkoły, oraz ściślej, pedagoga szkolnego. W dalszej części postaram się przybliżyć w jakim stopniu realizowane są one w rzeszowskiej szkole. Do głównych zadań opiekuńczych szkoły można zaliczyć: rozpoznanie potrzeb opiekuńczych diagnozowanie społeczne i działalność praktyczna Aby móc sprostać tym wymaganiom, kadra pedagogiczna powinna zdobyć umiejętności prowadzenia wywiadu, poznać metodę prowadzenia indywidualnych przypadków i metody pracy grupowej. Ponadto należy przyswoić sobie wiedzę z zakresu diagnozowania, prognozowania i organizacji środowiska wychowawczego. Działalność opiekuńczo - wychowawcza szkoły powinna dotyczyć: wszystkich dzieci dzieci, które cechują się zaburzeniami w rozwoju fizycznym lub psychicznym, dzieci o wyjątkowych zdolnościach dzieci, które przejściowo wymagają pomocy i opieki oraz indywidualnego działania. W obszarze tejże funkcji szkoły, ważną funkcje pełnią wychowawcy klas. Mają oni tworzyć warunki wspomagające rozwój uczniów, zapewnić indywidualną opiekę nad uczniami z niepowodzeniami szkolnymi, utrzymywać kontakty z rodzicami, chronić uczniów przed formami przemocy. Pedagodzy szkolni natomiast, współpracując z wychowawcami klas oraz organizatorami pomocy pedagogicznej i psychologicznej, dokonują diagnozy potrzeb opiekuńczo - wychowawczych uczniów, określają formy i sposoby udzielania pomocy w zaspokajaniu tych potrzeb. Szkoła, jako instytucja powszechna, obejmująca swymi wpływami całe młode pokolenie, ma do spełnienia szczególnie doniosłą rolę w zakresie opieki. Rolę tę potęguje duża aktywizacja zawodowa kobiet, gdyż fakt ten skłania niejako szkołę do wspomagania rodziny w zakresie jej opiekuńczo - wychowawczych funkcji. Szkoła przejęła dużą część zadań rodziny i stałą się instytucją oświatowo - opiekuńczo - wychowawczą. Szkoła może udzielać pomocy dotyczącej: sytuacji socjalno - bytowej uczniów żywienia i dożywiania korekcji rozwoju zainteresowań uczniowskich w czasie wo

(…)

… zaburzający ich funkcjonowanie. Podkreśla się niedostatek środków materialnych oraz zbyt duży centralizm w kwestiach organizacyjnych. W szkołach w zbyt małym stopniu integruje się wpływy wychowawcze oraz za mało udziela się pomocy pedagogicznej i psychologicznej, przygotowującej do układania poprawnych reakcji z nauczycielami, rówieśnikami i rodzicami. Braki w pracy profilaktyczno - wychowawczej rodzą…
… - wychowawczą tejże placówki. Jej formą jest przede wszystkim poradnictwo, dotyczące zarówno nauczycieli, dzieci, jaki i rodziców. Poradnictwo polega na pomocy w rozwiązywaniu aktualnych problemów, powstających w codziennej pracy szkoły. Pedagog służy nauczycielom radą (z zakresie orientacji zawodowej, usprawnieniami pracy samokształceniowej). W stosunku do ucznia winien on być przyjacielem…
… mających braki w wiadomościach.
Organizuje opiekę nad uczniami w celu kompensowania braków środowiska rodzinnego (zapewnia miejsca w świetlicy, internacie, zapewnia dożywianie i pomocy materialnej potrzebującym uczniom i ich rodzinom).
Prowadzone są również grupy wyrównawcze, do których przyjmuje się uczniów na podstawie wyników badań w poradni psychologiczno - pedagogicznej.
Podsumowując…
… i twórczą, wrażliwość emocjonalną i wyobraźnie społeczną, jak również samowychowanie, samo kształcenie, kierowanie własnym rozwojem.
Umożliwić poznanie świata i jego kultury, ujawniać zainteresowania i uzdolnienia, rozumienia siebie i innych ludzi, ich poglądów, ocenę własnej wartości oraz Kształcić postawy patriotyczne, poczucie przynależności lokalnej i międzynarodowej, umożliwić zdobycie wykształcenia.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz