zadania Access cz5

Nasza ocena:

4
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zadania Access cz5 - strona 1

Fragment notatki:


Modele Konceptualne – Model Związków Encji    Encja  (ang. Entity) – klasa obiektów ze świata rzeczywistego posiadających pewne cechy (atrybuty). Encja  reprezentuje obiekty materialne (np.  Samochód ,  Osoba ), obiekty niematerialne (np.  Zamówienie ,  Konto ),  zdarzenia (np.  Nagroda ,  Choroba ), fakty.     Wystąpienie encji  (instancja) – jeden konkretny obiekt ze świata rzeczywistego naleŜący do danej klasy  obiektów (encji).    Atrybut  – cecha (właściwość) encji. Z atrybutem związana jest nazwa atrybutu (np.  NrRejestracyjny ),  dziedzina wartości (np. zbiór wszystkich kombinacji liter i cyfr mogących być numerami rejestracyjnymi), typ  danych (np. tekstowy). NaleŜy teŜ określić, czy atrybut jest obowiązkowy czy teŜ opcjonalny.     Identyfikator encji   – atrybut lub zbiór atrybutów, który jednoznacznie identyfikuje kaŜde z  wystąpień encji. Identyfikatory encji dzielą się na naturalne (np.  PESEL ,  NIP ,  numer dowodu ) i  sztuczne (np.  IDPracownika )     Atrybut deskrypcyjny  –atrybut nie będący identyfikatorem    Atrybuty proste  – atrybut niepodzielny (atomowy), np. imie,  nazwisko    Atrybut złoŜony  – atrybut, który moŜe być rozłoŜony na atrybuty proste, np. adres     Przykład 4.1  Encja i wystąpienia (instancje) encji.    Pracownik  # PESEL  * Imie  * Nazwisko  * Adres  * Miasto  * Kod  * Województwo  o NrTelefonu     Objaśnienia:  # identyfikator encji (klucz)  o atrybut opcjonalny  * atrybut obowiązkowy    Związek  (asocjacja) – reprezentuje naturalne powiązanie pomiędzy encjami.     Stopień związku  – liczba encji uczestniczących w związku. RozróŜnia się związki:    unarne – w związku występuje tylko jedna encja (np. encja:  Pracownik , związek:  jest przełoŜonym   lub  jest podwładnym )    binarne – w związku biorą udział dwie encje    ternarne – w związku biorą udział trzy encje    n-arne – w związku bierze udział n encji     Typ związku  – określa ile  instancji  jednej encji moŜe być powiązanych z iloma instancjami innej encji.  RozróŜnia się następujące typy związku:    1–1 – jeden do jednego    1–N – jeden do wielu     M–N – wiele do wielu    Przykład 4.2  Encje  Typ związku  Opis  Pracownik – Samochód  1–1  Pracownik moŜe mieć przydzielony jeden (lub wogóle)  samochód. Samochód przypisany jest do jednego pracownika.  Klient – Zamówienie  1–N  Klient moŜe złoŜyć wiele zamówień. Konkretne zamówienie  dotyczy jednego klienta  Pracownik – Projekt  M–N  Pracownik moŜe brać udział w wielu projektach. W jednym 

(…)

… udział w wielu projektach. W jednym
projekcie moŜe brać udział wielu pracowników
Modele implementacyjne – Model Relacyjny
Transformacja do modelu relacyjnego
Aby umoŜliwić implementację Modelu Związków Encji, naleŜy przekształcić go np. do Modelu Relacyjnego.
Transformacja encji:
Encja → Relacja (Tabela)
Atrybut → Atrybut (Kolumna)
Identyfikator → Klucz główny
Transformacja związków:
1–1
o Związek jednostronnie obowiązkowy – w tabeli po stronie związku obowiązkowego naleŜy
wprowadzić klucz obcy wskazujący na klucz główny z tabeli po stronie związku
opcjonalnego. Klucz obcy nie moŜe przyjmować wartości pustych
o Związek obustronnie opcjonalny – w obydwu tabelach naleŜy wprowadzić klucze obce
będące kopią kluczy głównych. Klucze te mogą przyjmować wartości puste.
1–N – w tabeli po stronie wiele naleŜy wprowadzić klucz obcy wskazujący na klucz główny z tabeli
po stronie 1. Dla związku obowiązkowego po stronie wiele klucz obcy nie moŜe przyjmować wartości
pustych. Dla związku opcjonalnego po stronie wiele klucz obcy moŜe przyjmować wartości puste.
M–N –naleŜy wprowadzić dodatkowa tabelę zawierającą klucze obce wskazujące na klucze główne
z obydwu tabel. Kombinacja tych kluczy staje się kluczem głównym…

Materiały
ścienne
Materiały
ścienne
Pokrycia
dachowe
Pokrycia
dachowe
Pokrycia
dachowe
Jm.
Cena
netto
Vat
Cena
brutto
NIP
Szt
0,42
22%
0,51
734-555-65-98
Szt
2,35
22%
2,87
865-987-99-76
Szt
2,39
22%
2,91
734-097-00-98
m2
24,90
22%
30,38
552-10-01-068
m2
22,50
22%
27,45
552-10-01-068
Szt.
2,35
22%
2,87
852-29-98-221
Dostawca
Adres
Kod
Miasto
Cegielnia
Zawada
Cegielnia
Harasiuki
Cegielnia
Zawada
Blachdom
Sp…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz