Diagram związków encji-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Diagram związków encji-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Diagram Związków Encji
Modelowanie informacji jest techniką organizacji przechowywania danych. Modele danych można opracowywać na różnych poziomach szczegółowości wykorzystując technikę diagram związków encji (ang. Entity Relationship Diagram - ERD). Podstawowymi pojęciami tego modelu są: encja, atrybut i związek (tabela 12).
Tabela 12. Komponenty diagramu związków encji
Komponent
Opis
Encja
Rzecz mająca znaczenie, rzeczywista lub wymyślona, o której informacje należy znać lub przechowywać.
Atrybut
Element informacji służący do klasyfikowania, identyfikowania, kwalifikowania, określania ilości lub wyrażania stanu encji.
Związek
Znaczący sposób, w jaki mogą być ze sobą powiązane dwie rzeczy tego samego typu lub różnych typów.
Przykład prostego diagramu związków encji
Encja (ang. entity) - jest to jednoznacznie identyfikowany składnik badanej rzeczywistości, o którym informacja jest lub może być zbierana i przechowywana. Przykładami encji są: PRACOWNIK, KLIENT, DOSTAWCA, ZAMÓWIENIE, MAGAZYN, FAKTURA, POZYCJA, PRZECENA, KONTO. Encja jest urzeczywistniona poprzez wystąpienie. Przykładowo, wystąpieniami encji KLIENT są: Nowak, Dobrowolski, Kwiatkowski itd. Uwaga: encje opisuje się za pomocą rzeczowników lub wyrażeń rzeczownikowych w liczbie pojedynczej.
Atrybut - jest cechą, elementem charakteryzującym encje i związki w badanej dziedzinie przedmiotowej. Atrybut ma jedno z pięciu zadań: identyfikować, opisywać, klasyfikować, określać ilość lub wyrażać stan encji (tabela 13).
Tabela 13. Rodzaje atrybutów
Przykład
Przeznaczenie
numer zamówienia
identyfikacja
opis towaru
opis werbalny
typ towaru
klasyfikacja
ilość towaru w magazynie
określenie ilości
status płatności za zamówienie
wyrażenie stanu
Zestaw atrybutów, który jednoznacznie opisuje encję, nazywa się wiązką atrybutów. Wiązka powinna składać się, z co najmniej dwóch atrybutów opisujących daną encję. Szczególną rolę z zakresie atrybutów encji pełni klucz, zwany identyfikatorem. Pozwala on na jednoznaczne określenie wystąpienia encji. Jeśli używa się jednego atrybutu dla określenia encji, to mamy do czynienia z kluczem pojedynczym, a jeśli w tym celu używa się więcej niż jednego atrybutu, to z kluczem złożonym. Znak kratki (# - hash) z lewej strony atrybutu oznacza, że ten atrybut jest unikalnym identyfikatorem dla encji lub wchodzi w jego skład.
Wymagania dla atrybutu można przedstawić następująco:


(…)

… z kluczem głównym (lub unikalnym) tabeli, której dotyczy. Dziedziczy ona typ i rozmiar danego klucz głównego. Opcjonalność kolumny zależy od tego, czy związek jest obowiązkowy czy opcjonalny. Więzy klucza obcego związane są z kolumną klucza obcego.
Rysunek 29. Przekształcanie logicznego modelu danych w model relacyjny
Przykład 12. Zastosowanie reguł czytania związków do budowy logicznego modelu danych…
… o cechach w postaci atrybutów, wśród, których wyróżniony jest klucz główny oraz atrybuty ją opisujące. Encja SPRZĘT (nr_ewidencyjny, nazwa, id_typ) jest encją słabą, ponieważ nie może samodzielnie istnieć bez zdefiniowania obiektu TYP przechowującego informacje o typie sprzętu. Natomiast encja WYPOŻYCZENIE (id_pracownik, id_sprzęt, data_wypożyczenia) jest obiektem asocjacyjnym, ponieważ przechowuje…
… jest w jeden z modeli baz danych: relacyjny, sieciowy, hierarchiczny. Nazywa się to projektowaniem logicznym danych. W skrypcie podamy sposoby przekształcania logicznego modelu danych w relacyjny model danych.
Podstawową terminologię relacyjną zawiera tabela 16.
Tabela 16. Terminologia relacyjna
Pojęcie
Opis
Relacja
Jest to podzbiór iloczynu kartezjańskiego reprezentowany przez zbiór krotek. Reprezentacją relacji jest tablica.
Krotka
Oznacza wiersz tablicy. Reprezentacją krotki w tablicy jest rekord.
Atrybut
Oznacza kolumnę tablicy (a dokładnie są to różne wystąpienia tego samego atrybutu). Reprezentacją atrybutu w tablicy jest pole.
Stopień relacji
Liczba typów atrybutów w relacji.
Liczebność relacji
Liczba krotek w relacji.
Klucz główny
Kolumna lub kombinacja kolumn, których wartości jednoznacznie identyfikują wiersze w tablicy.
Klucz obcy
Kolumna lub kombinacja kolumn, których wartości określają klucz główny innej tablicy.
Dziedzina (atrybutu)
Lista dostępnych wartości atrybutu, wszystkie tego samego typu.
Stworzenie relacyjnego modelu danych polega na wykonaniu następujących kroków (rysunek 29):
każda encja staje się tablicą, której nazwa jest nazwą encji w liczbie mnogiej;
każdy atrybut staje się komuną…
… atrybut nazwisko przypisany encjom NABYWCA, PRACOWNIK, ODBIORCA można nazwać - n_nazwisko, p_nazwisko, o_nazwisko.
Z każdym atrybutem związana jest dziedzina atrybutu, stanowiąca zbiór wartości, które są jemu podporządkowane oraz zbiór reguł walidacji. Atrybut jest, więc funkcją, wiążącą encje lub związki z dziedzinami wartości. Dana dziedzina może przybrać postać wartości (np. z przedziału liczb naturalnych), skończonego zestawu wartości (np. rodzaje stawek podatku VAT: zw, 0%, 7%, 12%, 22%) lub wartości binarnych (np. T lub N, O lub 1). Każdemu atrybutowi w danym wystąpieniu encji lub związku przyporządkowaną jest tylko jedna wartość z jego dziedziny.
Rysunek 24 przedstawia ilustrację graficzną encji wraz z jej atrybutami i przykładowymi wystąpieniami encji.
Encja - STUDENT
Wystąpienia encji:
Encja…
… na tę cechę wyróżnia się dwa typy związków:
wymagane (obowiązkowe) - zachodzi wówczas, jeśli wszystkie wystąpienia encji muszą uczestniczyć w związku;
opcjonalne - zachodzi wówczas, jeśli istnieje, co najmniej jedno wystąpienie encji, które nie uczestniczy w związku.
Rysunek 25. Cechy związków encji (notacja Martina)
Odczytywanie związku poprawia zrozumienie sytuacji i umożliwia weryfikację modelu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz