Zabezpieczenie społeczne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zabezpieczenie społeczne - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Zabezpieczenie społeczne - jest pojęciem szerszym obejmującym poza ubez. społ. świadczenia rodzinne. Przez zabez. społ. rozumie się całokształt urządzeń i świadczeń publicznych zabezpieczających obywateli przed skutkami zdarzeń które mogą pozbawić ich niezbędnych środków utrzymania.
Ubezpieczenie społeczne - to ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Obecny system ubezpieczeń został wprowadzony w oparciu o takie ustawy jak: *ustawa o powszechnym ubez. zdrow. *ustawa o systemie uzpieczeń społ. *ustawa o emeryturach i rentach z funduszu ubez. społ. *ustawa o świadczeniach pieniężnych * ustawa o ubez. z tytułów wypadków przy pracy i chorób zawodowych *ubez. społ w razie choroby i macierzyństwa.
Przepisy ogólne zawierają postanowienia wspólne dla poszczególnych rodzajów ubezpieczenia. Ustawa o systemie ubez. społ. reguluje zasady podlegania ubez. społ., zasady ustalania składek na ubez., ich wymiar jak również zasady, terminy i tryb zgłoszeń do ubez. społ., prowadzenie ewidencji ubezpieczeniowych, opłacania i rozliczania składek oraz organizacje i zasady działania ZUS i FUS.
Obowiązek ubezpieczenia: objęci zostali wszyscy pracownicy zatrudnieni na obszarze RP z wyłączeniem sędziów i prokuratorów. Od dnia nawiązania stosunku pracy powstaje obowiązek płacenia składek. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacają w równych częściach pracownicy i pracodawcy, natomiast przebywający na urlopach wychowawczych i pobierających zasiłek macierzyński są finansowani z budżetu. Wysokość tych składek określono w % od podstawy wymiaru. W przypadku ubez. emeryt.-rento. i chorobowych składka jest stała. Natomiast w przypadku ubez. wypadkowych stopa % jest ustalana w zależności od zagrożeń zawodowych. Składki na ubez. emerytalne są odprowadzane przez ZUS do PFE. Podstawę wymiaru składki stanowi przychód. Przepisy przewidują roczną maksymalną wysokość tej podstawy, która nie może być wyższa od 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Pracodawcy są płatnikami składek płaconych do ZUS. Obowiązani są przekazywać do ZUS imienne raporty miesięczne. Dla każdego ubezpieczonego i każdego płatnika ZUS prowadzi indywidualne konta. Z ubez. społ. realizowane są świadczenia w naturze i pieniężne. Świadczenia pieniężne realizowane są w postaci zasiłków (chorobowych, rehabilitacyjnych, opiek., macierz., wyrów.). Świadczeniem są też emerytury i renty. Świadczenia w naturze np. protezy.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz