Za i przeciw integracji z UE

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 308
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Za i przeciw integracji z UE - strona 1 Za i przeciw integracji z UE - strona 2 Za i przeciw integracji z UE - strona 3

Fragment notatki:

Wejście do Unii Europejskiej niesie ze sobą zarówno plusy jak i minusy. W poniższej pracy postaram się przytoczyć argumenty będące zarówno za jak i przeciw wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
Argumenty Za:
Rynek wewnętrzny krajów Unii Europejskiej jest rynkiem jednolitym, obszarem wymiany gospodarczej bez wewnętrznych granic. Jest oparty na czterech głównych zasadach - swobodzie przepływu towarów, usług, osób i kapitału. Po przystąpieniu Polski do Unii czeka nas swoboda przepływu towarów, która polega na zniesieniu barier we wzajemnym handlu, w tym ceł i kontroli granicznych oraz na harmonizacji norm i przepisów związanych m.in. z jakością produktów. Handel towarami przemysłowymi, spożywczymi oraz produktami rolnymi będzie odbywał się bez żadnych ograniczeń - celnych, ilościowych, jakościowych czy fiskalnych. Produkt dopuszczony do sprzedaży w dowolnym kraju UE może być sprzedawany w każdym państwie członkowskim, ale musi spełniać normy weterynaryjne, zdrowotne, dotyczące ochrony środowiska i ochrony konsumentów. Dotyczyć nas będzie również swoboda przepływu kapitału, która polega na wolności dokonywania transakcji finansowych na całym obszarze jednolitego rynku. Obejmuje ona również obrót nieruchomościami i ziemią. Będziemy mogli dokonywać operacji bankowych, zakładać rachunki i lokaty bankowe, kupować i sprzedawać papiery wartościowe, nabywać nieruchomości we wszystkich krajach członkowskich.
Również obejmie nas swoboda przepływu usług co oznacza, że we wszystkich krajach członkowskich bez ograniczeń możemy świadczyć usługi oraz kupować je i sprzedawać na bardzo podobnych zasadach. Dotyczy to na przykład usług telekomunikacyjnych, transportowych, ubezpieczeniowych, finansowych. Umożliwia to zakładanie spółek, prowadzenie przedsiębiorstw, uprawianie wolnych zawodów.
Obejmie nas również swoboda przepływu osób polegająca na tym, że każdy obywatel Unii ma prawo do osiedlenia się, podejmowania pracy i nauki oraz korzystania z praw socjalnych w dowolnym kraju członkowskim. Będziemy mogli pracować na takich samych warunkach, jak mieszkańcy danego państwa członkowskiego bez konieczności uzyskania dodatkowego zezwolenia na podjęcie pracy. W Unii obowiązuje zakaz dyskryminacji pracowników ze względu na narodowość, płeć, pochodzenie. Dotyczy on również warunków zatrudniania i zwalniania, warunków pracy i wysokości wynagrodzenia, zabezpieczeń socjalnych, uznawania kwalifikacji zawodowych.
Wszystkie powyższe prawa obywatela Unii Europejskiej zapewniające swobodę przemieszczania się i zatrudnienia zostały uregulowane w Traktacie Rzymskim z 1957 roku oraz w rozporządzeniu Rady z 1968 r. art. 48 traktatu rzymskiego: Swobodny przepływ pracowników będzie obejmował zniesienie wszelkich form dyskryminacji w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia i innych warunków pracy i zatrudnienia pracowników pochodzących z państw członkowskich ze względu na obywatelstwo. Swoboda ta zapewnia pracownikom - z


(…)

… członkowskich w porównaniu z siła Polski w sferze gospodarczej oraz militarnej.
Istnieją również obawy przed wprowadzeniem euro, po jego wprowadzeniu nie będziemy już mieli własnej polityki pieniężnej - będzie ją za nas prowadził Europejski Bank Centralny. To on będzie emitował walutę i to on będzie sterował naszą ekonomią.
Uważam że jeżeli nie chcemy pozostać w tyle w stosunku do innych państw…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz