Wzrost gospodarczy a handel międzynsrodowy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzrost gospodarczy a handel międzynsrodowy-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

WZROST GOSPODARCZY A HANDEL MIEDZYNARODOWY
Opracowane na podstawie Rozdziału 6 podręcznika ,,Międzynarodowe stosunki gospodarcze'' autorstwa Adama Budnikowskiego.
Skutki wzrostu gospodarczego dla handlu międzynarodowego.
Wzrost gospodarczy to przede wszystkim ilościowy wzrost produkcji towarów wytwarzanych w danym kraju. Jakkolwiek w każdym przypadku wzrost gospodarczy będzie wpływał na obroty handlowe danego kraju z zagranicą, to nie zawsze wpływ ten będzie jednakowy. Wielkość i kierunek tego wpływu zależeć będą przede wszystkim od tego, jak będzie się zmieniała struktura produkcji. Na poniższych rysunkach przedstawiono trzy warianty wzrostu gospodarczego w Polsce. Na każdym rysunku wykreślono dwie krzywe możliwości produkcyjnych kraju. Pierwsza z nich położona bliżej początku układu i powtarzająca się na wszystkich wykresach, przedstawia sytuację w punkcie wyjścia. Kształt wskazuje, że kraj ma przewagę komparatywna w produkcji odzieży. Leżący na tej krzywej punkt A ukazuje nam punkt produkcji gospodarki Polski w warunkach gospodarki otwartej przed zapoczątkowaniem procesu wzrostu gospodarczego, a punkt B, wyznaczony w punkcie styczności społecznej krzywej obojętności I i krzywej relacji wymiennej odzieży i samochodów na rynku światowym, ukazuje osiągany poziom konsumpcji.
Druga z krzywych możliwości produkcyjnych wyznacza zmianę możliwości produkcyjnych w wyniku wzrostu gospodarczego. Na rysunkach krzywa możliwości produkcyjnych ma różny przebieg, co odpowiada różnym wariantom wzrostu gospodarczego.
Wariant 1 Odsunięcie krzywej możliwości produkcyjnych od początku układu wskazuje, że wzrost gospodarczy doprowadził do zwiększenia możliwości wytwórczych kraju. Jednak identyczny jak w punkcie wyjścia kształt krzywej możliwości produkcyjnych oraz jej ułożenie w relacji do obu osi i krzywej wyjściowej wskazuje, że zwiększenie możliwości produkcyjnych nastąpiło w jednakowej proporcji w stosunku zarówno do samochodów, jak i odzieży.
Tego rodzaju wzrost gospodarczy nosi nazwę wzrostu zrównoważonego. W tym przypadku wzrost zrównoważony doprowadził do ukształtowania wielkości produkcji na poziomie 1,3 razy większym niż przed rozpoczęciem wzrostu gospodarczego.
Wariant 2
Krzywa możliwości produkcyjnych, ukształtowana w wyniku wzrostu gospodarczego, nie jest juz równoległa do tej samej krzywej w punkcie wyjścia, jest ona bardziej spłaszczona w stosunku do osi poziomej. Wskazuje to na fakt, że zwiększenie możliwości produkcyjnych nie nastąpiło w jednakowych proporcjach w odniesieniu do obu wytwarzanych dóbr. W związku z tym tego typu wzrost nosi nazwę

(…)

… się jednak czynnikiem, którego, przy istnieniu założonego dużego udziału tego kraju w całości podaży i niewielkiej cenowej elastyczności popytu, zmienia na niekorzyść tego kraju relacje wymienną (z 1:1 do 1:4). W tej sytuacji kraj ten, mimo zwiększenia wielkości produkcji, jest zmuszony przesunąć swą konsumpcję z punktu B do B1, leżącego na społecznej krzywej obojętności położonej bliżej początku układu…
… punktu równowagi położonego na nowej społecznej krzywej obojętności (II) nie byłoby możliwe.
Zauważmy, że tego rodzaju modelową sytuację możemy dość łatwo odnieść do rzeczywistości. Jeżeli bowiem w Niemczech w wyniku postępu technicznego w przemyśle odzieżowym nastąpiłoby względne obniżenie kosztów wytwarzania, to pewna część produkcji krajowej stałaby się cenowo konkurencyjna w stosunku do importu…
… się on do zmniejszenia w jednakowym stopniu nakładu kapitału i pracy potrzebnych do wytworzenia jednostki produkcji. Z kolei w sytuacji, gdy w wyniku postępu technicznego następuje spadek zarówno nakładu kapitału, jaki i pracy potrzebnej do wytworzenia jednostki produkcji, ale spadek nakładu pracy następuje w szybszym tempie, mówimy o postępie pracooszczędnym. Postęp kapitałooszczędny będzie miał natomiast miejsce…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz