Wzór-Umowa ustanowienia zastawu

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór-Umowa ustanowienia zastawu - strona 1

Fragment notatki:

UMOWA USTANOWIENIA ZASTAWU zawarta dnia ..................................... w ....................................................................... pomiędzy
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
legitymującym się dowodem osobistym nr ......................................................................, zwanym w dalszej części umowy Zastawcą,
a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
legitymującym się dowodem osobistym nr .................................................................................,
zwanym w dalszej części umowy Zastawnikiem
§ 1
W celu zabezpieczenia wierzytelności pieniężnej Zastawnika w wysokości .............................. powstałej na mocy umowy...........................................................................................................,
Zastawca niniejszym obciąża prawem zastawu rzecz Zastawnika .............................................. będącą jego własnością o wartości ...............................................................................................
§ 2
Zastawca zobowiązuje się wydać Zastawnikowi przedmiot zastawu w dniu zawarcia umowy.
§ 3
Zastaw zabezpiecza roszczenia związane z zabezpieczoną umową, w szczególności kwotę podstawową, odsetki oraz koszty postępowania.
§ 4
Pożytki, które przynosi rzecz obciążona zastawem, Zastawnik ma prawo pobierać i zaliczać na poczet zabezpieczonej wierzytelności. Po wygaśnięciu zastawu jest on zobowiązany złożyć Zastawcy rozliczenie otrzymanych pożytków.
§ 5
W razie przeniesienia wierzytelności zabezpieczonej zastawem nastąpi przeniesienie zastawu na nabywcę wierzytelności.
§ 6
Zastaw wygasa po spłaceniu całej kwoty ................................ Zastawnikowi wraz z odsetkami i kosztami dochodzenia należności. Zastawnik ma obowiązek wówczas niezwłocznie wydać przedmiot zastawu Zastawcy.
§ 7
Wszelkie koszty ustanowienia zastawu poniesie Zastawca.
§ 8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 9
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz