Wzór-Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2730
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór-Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa - strona 1

Fragment notatki:

UMOWA SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA zawarta dnia ..................................w ........................................................................... pomiędzy
.......................................................................................................................................................
reprezentowanym przez............................................................................................. zwanym w dalszej części umowy Sprzedawcą
a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy Kupującym.
§ 1
Sprzedawca sprzedaje przedsiębiorstwo działające pod firmą ....................................................
.......................................................................................................................................................
zarejestrowane w ............................ pod numerem/sygnaturą ....................................................
a Kupujący je nabywa za cenę ................................................................................................. zł
§ 2
W skład zbywanego przedsiębiorstwa wchodzą:
1. firma, znaki towarowe i inne oznaczenia indywidualizujące przedsiębiorstwo;
2. księgi handlowe;
3. ruchomości należące do przedsiębiorstwa w tym produkty i materiały;
4. patenty, wzory użytkowe i zdobnicze;
5. zobowiązania i obciążenia, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa;
6. prawa wynikające z najmu i dzierżawy lokali zajmowanych przez przedsiębiorstwo;
7. inne ..............................................................................................................................
§ 3
Zapłata ceny nastąpi .........................................w ciągu .........................................................dni od przejęcia przedsiębiorstwa przez Kupującego.
§ 4
Sprzedawca wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące przedsiębiorstwa o którym mowa w § 1.
§ 5
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 6
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi pod rygorem nieważności.
§ 7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
................................................... ................................................
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz