Wzór-Umowa sprzedaży na próbę

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3353
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór-Umowa sprzedaży na próbę - strona 1 Wzór-Umowa sprzedaży na próbę - strona 2

Fragment notatki:

Umowa sprzedaży na próbę Zawarta dnia .................................................. 200..... r., w .........................................................
pomiędzy ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................,
z siedzibą w .................................................................................................................................,
zwaną(ym) dalej w umowie Sprzedawcą
a Panią(em) .................................................................................................................................,
zam. .............................................................................................................................................,
legitymującym się ................................................................... seria ............................................
nr .................................... wydanym przez ...................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwaną(ym) dalej w umowie Kupującym.
I. Sprzedawca, posiadający punkt sprzedaży w ............................................................., przy ul. ......................................................................................................................................................,
sprzedaje Kupującemu .................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
za cenę ..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
II. Sprzedawca wyda Kupującemu określony w pkt I umowy przedmiot na próbę, celem zbadania przez Kupującego jego właściwości. W razie uznania przez Kupującego przedmiotu sprzedaży za dobry, przedmiot ten przechodzi na własność Kupującego.


(…)

… jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
..................................................... ............................................................
podpis i pieczęć Sprzedawcy podpis Kupującego
___________________________________
Przypisy:
1. Treść umowy reguluje art. 592 kc.
2. Umowa sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych [art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a i art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2000 r. Nr 86 poz. 959), nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności na podstawie odrębnych przepisów jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona od tego podatku art. 2 pkt. 4 ustawy].

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz