Wzór-Umowa sprzedaży

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1834
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór-Umowa sprzedaży - strona 1 Wzór-Umowa sprzedaży - strona 2

Fragment notatki:

UMOWA SPRZEDAŻY zawarta dnia .......................................w ..................................................................... pomiędzy:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Sprzedającym
a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Kupującym. §1 Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje:...................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... §2 Cena sprzedaży została ustalona na:.................................................................................złotych pomniejszona o zadatek w wysokości .............................................................................złotych pozostałą kwotę ...............................................................................................................złotych kupujący uiści: ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ §3 Wydanie rzeczy nastąpi w dniu ............................................................................ §4 Sprzedający oświadcza, że na Kupującego przechodzą wszelkie prawa wynikające z ........................................................................................................w związku czym przekazuje Kupującemu:............................................................................... §5 Z uwagi na na gwarancję producenta strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi. §6 Sprzedający oświadcza, iż przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych. §7 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. §8 W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz